Тематичне оцінювання з теми “Електричний струм”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2. Електричний струм

УРОК 16/27

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Електричний струм”

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить шість завдань. Більш докладно можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.

Нижче пропонуємо один з варіантів контрольної роботи № 2 “Закони постійного струму”.

Завдання 1 (0,5 бала)

Питомий опір електролітів зменшується відповідно до підвищення температури тому, що…

Тематичне оцінювання з теми Електричний струм

А…зменшується середня квадратична швидкість руху молекул.

Б…змінюється густина речовини.

В…збільшується кількість іонів за рахунок дисоціації молекул електроліту.

Г…зменшується кількість іонів за рахунок рекомбінації.

Завдання 2 (1 бал)

Мобільний телефон працює від акумулятора. Усередині акумулятора…

А…сторонні сили виконують позитивну роботу над зарядженими частинками, а кулонівські сили – негативну.

Б…сторонні сили виконують негативну роботу над зарядженими частинками, а кулонівські сили – позитивну.

В…сторонні й кулонівські сили виконують позитивну роботу над зарядженими частинками.

Г…сторонні й кулонівські сили виконують негативну роботу над зарядженими частинками.

Завдання 3 (1,5 бали)

Чому не можна за допомогою вольтметра магнітоелектричної системи безпосередньо виміряти ЕРС елемента?

Завдання 4 (2 бали)

Визначте напругу на кінцях сталевого проводу завдовжки 140 см і площею поперечного перерізу 0,2 мм2, у якому сила струму 2,5 А.

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.

А Закон Ома для ділянки кола.

Б Закон Ома для повного кола.

В Електрорушійна сила джерела.

Г Електричний опір металів.

1 Обумовлено розсіюванням вільних електронів на нерегулярностях кристалічної решітки.

2 Сила струму дорівнює відношенню заряду, перенесеного через провідник за проміжок часу, до цього проміжку часу.

3 Сила струму в замкнутому колі, що містить джерело, дорівнює відношенню ЕРС джерела до повного опору кола.

4 Сила струму прямо пропорційна напрузі на кінцях ділянки кола й обернено пропорційна опору цієї ділянки.

5 Відношення роботи сторонніх сил з переміщення заряду усередині джерела до заряду.

Завдання 6 (4 бали)

Визначте силу струму в разі короткого замикання батарейки з ЕДС 9 В, якщо в разі замикання її на зовнішній опір 3 Ом струм у колі дорівнює 2 А.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тематичне оцінювання з теми “Електричний струм” - Плани-конспекти уроків по фізиці