Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників)

Урок № 60

Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис Прийменників)

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань і сформованості вмінь та навичок стосовно теми “Прийменник, правопис прийменника; закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять.

Тип уроку : урок перевірки й обліку здобутих знань, умінь і навичок.

Обладання : роздавальний матеріал, тестові завдання.

І. Перевірка домашнього завдання.

*Робота біля дошки.

Виконання індивідуальних завдань двома-трьома учнями.

Картка 1

Переписати речення, вставляючи пропущені літери та знімаючи риску. Вказати прийменники похідні й непохідні.

Із/за гаю сонце сходить, за гай і заходить. (Т. Шевченко.) Я л..чу на/зустріч ночі. (Олександр Олесь.) Із забавами та з турботами тісно сяд..мо круг стола. (А. Малишко.) Ми с..димо в кімнаті по в..чері, не світимо, як Робінзон в п..чері. (М. Рильський.) Але що це освітило весь огром по/сер..д ночі? (Б. Олійник.)

Картка 2

А грози сипались іскрами, немов з/під

шалених копит. (М. Сингаївський.) Ген по/під верби вигнулась Десна, несучи води в луки моложаві. (О. Довгий.) Та все пливе туманом на човні з/за обрію осінній тихий смуток. (Д. Луценко.) По/за спиною сипнуло морозом, у душі війнуло холодом. (Панас Мирний.)

Картка 3

Переписати речення, вставляючи пропущені літери та знімаючи риску. У першому реченні підкреслити всі члени речення.

В/здовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчк.. поглядає. По/переду Гамалія байдаком к..рує. Пл..вуть собі, а з/за хвилі сонце хвилю ч..рвонить; п..ред ними море миле гомонить і кл..котить. Літа орел, літа сизий по/під н..бесами; гуля Максим, гуля батько ст..пами, лісами.

З творів Т. Шевченка.

Картка 4

Переписати речення, вставляючи пропущені букви та знімаючи риску. Вказати похідні прийменники.

По/під гору ва..ко воза котити. Не/пр..прягай воза по/перед коня. За/мість коня та по/оглоблях. За день на/вколо моря не/об’їдеш. З чужим і по/с..ред с..ла ро..лучайся. Візьми, жінко, сокиру з/під лавки, щоб не/покалічився сусід Савка. З/під двох каменів виходить одне борошно.

Народна творчість.

* Словниковий диктант.

Попід горою, з-попід хмар, понад Дніпром, з-під лоба, дивитися спідлоба, напередодні свята, задля слави, напроти вікон, упродовж року, з-поміж людей, з огляду на обставини, поперед нас, з-над дороги, незалежно від складу, заради честі, з-поза гурту, у зв’язку з ускладненням.

ІІ. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

І ІІ. Усна перевірка знань.

* Бесіда.

– Яка частина мови називається прийменником? Навести приклади.

– Яку функцію виконує прийменник у реченні?

– Чому прийменник – службова частина мови?

– З якими частинами мови поєднуються прийменники? З якими відмінками вживаються? Навести приклади.

– На які групи поділяються прийменники за походженням? Навести приклади.

– Які бувають прийменники за будовою? Навести приклади.

– Які прийменники пишуться через дефіс? Навести приклади.

І V. Проведення тестування.

* Інструктаж щодо проведення тестування.

* Виконання учнями тестових завдань.

* Відповіді учителя на запитання учнів (після того, як роботи здано).

ТЕСТ ОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Прийменник – це

А) змінна самостійна частина мови;

Б) незмінна самостійна частина мови;

В) незмінна службова частина мови.

Дібрати й записати словосполучення з прийменником (напр.: виїхати з міста; повернутися на батьківщину).

2. Похідними є прийменники,

А) утворені префіксальним або суфіксальним способами;

Б) утворені способом складання або переходу з інших частин мови;

В) спосіб творення яких визначити неможливо.

Скласти (пригадати) й записати речення з похідним прийменником (напр.: Посадили ми калину понад берегами. (П. Усенко.) Якось дощ линув посеред ночі. (Ї. Волькер.) Коло загублених стежок лежить нетлінний колосок.(Д. Павличко.)

3. Через дефіс пишуться похідні прийменники,

А) утворені від прислівників, іменників і прийменників (понад, наприкінці);

Б) утворені приєднанням до прийменників з, із інших прийменників (із-за, з-під);

В) утворені від прислівників та іменників з непохідними прийменниками (під час, з метою).

Скласти (пригадати) й записати речення з прийменником, що пишеться через дефіс (напр.: Колись же встанем з-під ярем! (П. Тичина.) Три явори з-попід грому нахилились низько. (А. Малишко.) Подали груш – то й з-за столу! Із-за корча добре стріляти. (Нар. творч.)

4. Завжди з прийменником вживається

А) родовий відмінок;

Б) орудний відмінок;

В) місцевий відмінок.

Скласти (пригадати) й записати речення з прийменником, з’ясувати, з формою якого відмінка цей прийменник вжито (напр.: Лічу в неволі (М. в.) дні і ночі. (Т. Шевченко.) Тисне з-під зла й пересудів (Р. в.) правда жива на землі!(М. в.) (І. Франко.)

5. Самостійно прийменник членом речення

А) є завжди;

Б) не буває;

В) може бути – залежно від своєї ролі в реченні.

Скласти (пригадати) й записати речення з прийменником, підкреслити в ньому всі члени речення (напр.: Наша вишня на гілці подає мені сонце. (Б. Олійник.)

6. Однозвучними з іменниками є такі прийменники:

А) поруч, понад, поміж, посеред;

Б) близько, поверх, позад, всупереч;

В) коло, круг, край, протягом.

Скласти (пригадати) й записати два речення з омонімами: край (іменник) та край (прийменник) (напр.: Коли є хліба край, то й під вербою рай. (Нар. творч.) Молода калина в’ється на узгір’ї край дороги. (Д. Павличко.)

V. Під битт я підсумків уроку.

VІ. Домашнє завдання. Повторити п. 14, вправа 371.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематичне тестування (тема: Прийменник, правопис прийменників) - Плани-конспекти уроків по українській мові