Теоретичний економічний аналіз

Теоретичний економічний аналіз – найвища і найдосконаліша форма економічного аналізу, результатом якої є цілісна характеристика законів і закономірностей розвитку певної економічної системи з урахуванням об’єктивної необхідності її виникнення, розвитку та переходу в іншу, розвиненішу систему, наявності логічної залежності одних підсистем та елементів від інших, а також можливості комплексного вдосконалення такої теорії на основі фундаментальних принципів дослідження. Важлива вимога Т. е. а. – відповідність практиці реальної

дійсності, а отже достовірність. Водночас на підставі теорії як системи знань, передусім відкритих законів і закономірностей, фундаментальних понять і категорій, які конкретизують ці закони, обгрунтовують нові закони, які ще не існують у межах системи. Така евристична роль сучасної теорії щодо майбутньої (насамперед законів цієї теорії) можлива за вмілого використання основних законів діалектики в Т. е. а. Т. е. а. передують (як його основа) такі форми, як емпіричний економічний аналіз, класифікація й типологізація низки однорідних явищ і процесів, відкриття окремих економічних законів і властивих їм суперечностей. Крім
того, метод економічного дослідження не може бути довільним, він передбачає відображення в основних рисах логіки самого предмета. Найважливішими методологічними принципами в Т. е. а. є принцип матеріалізму, системно-структурного аналізу, сходження від абстрактного до конкретного, розвитку, суперечності, історизму та ін. (див. Метод економічного експерименту). Своєю чергою, кожен з цих принципів передбачає використання окремих способів і прийомів дослідження. Основними структурними підсистемами діалектичного методу дослідження в економічній теорії є: 1) філософські принципи – принцип матеріалізму, розвитку саморуху, відображення, суперечності, детермінізму, взаємодії, об’єктивності та ін.; 2) загальнонаукові принципи – системний, структурно-функціональний, моделювання та ін.; 3) закони діалектики, які водночас виконують гносеологічну функцію – закони єдності та боротьби протилежностей, кількісно-якісних змін, заперечення заперечення; 4) категорії діалектики, найважливішими з яких є сутність і явище, зміст і форма, причина і наслідок та ін.; 5) економічні закони, що достатньо науково обгрунтовані попередньо, збагачуються новими формами та механізмом взаємодії і виконують пізнавальну функцію у процесі вивчення сучасної економічної системи – закон вартості, грошового обігу, закон відповідності виробничих відносин рівню і характеру розвитку продуктивних сил та ін.; 6) економічні категорії, які комплексно обгрунтовані у працях найвидатніших мислителів і є інструментом пізнання для дослідників сучасних економічних систем; 7) дисциплінарні та міждисциплінарні методи. У вузькому значення Т. е. а. означає виокремлення основних економічних підсистем (продуктивних сил та ін.) та їх аналіз без наступного етапу пізнання – синтезу (з урахуванням взаємозв’язків між підсистемами); аналіз окремих елементів підсистем без наступного синтезу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Теоретичний економічний аналіз - Економічний словник