Теорії та концепції порівняльних економічних систем

Теорії та концепції порівняльних економічних систем – сукупність концепцій про спільні ознаки та відмінності різних економічних систем, або “економічна компаративістика” і певна сукупність методологічних засад їх дослідження. Одні вчені методологію такого аналізу називають теоретико-методологічними засадами основних напрямів сучасної економічної теорії, інші твердять про доцільність створення спеціальної методології дослідження таких систем. Вихідною економічною категорією Т. та к. п. е. с. є поняття “економічна система”;

в марксистській літературі – “суспільно-економічна формація”. Основними критеріями класифікації економічних систем представники неокласичного напряму називають структуротворчі (система постає як сукупність функціональних зв’язків в економіці, зумовлених використанням обмежених ресурсів); марксистська теорія розглядає економічну систему як сукупність виробничих відносин або відносин економічної власності у взаємодії з розвитком продуктивних сил; прихильники інституціональної та еволюційної теорії – як сукупність інституцій; кейнсіанські та посткейнсіанські теоретики виокремлюють форму
власності на засоби виробництва, спосіб координації та управління економічною діяльністю (ринковий механізм чи централізоване управління), комплекс економічних стимулів (поєднання матеріальних і моральних). Сучасна марксистська теорія найбільш виважено розглядає сутність (у т. ч. структуру) найрозвиненіших економічних систем у діалектичній взаємодії не лише продуктивних сил і виробничих відносин, а й таких підсистем, як техніко-економічні та організаційно-економічні відносини і господарський механізм (див. Економічна система). Така класифікація не лише відображає переваги аналізу економічної системи кейнсіанцями та посткейнсіанцями, а й значно збагачує її. Найпоширенішим у сучасній західній та вітчизняній літературі є цивілізаційний підхід, на підставі якого некоректно виділяють аграрне, індустріальне та постіндустріальне суспільства. Багато економістів світу відзначають тенденцію зростання соціалізації сучасного капіталістичного суспільства, особливо, якщо йдеться про скандинавські країни. У переважній більшості так званих постсоціалістичних країн, особливо в Україні та Росії, відбувається трансформація одержавленої економіки в капіталізм взірця XXI ст. Водночас окремі західні вчені (М. Шніцер) у межах сучасного капіталізму вирізняють вільну ринкову систему США, соціально-ринковий капіталізм в Європі і державно керований капіталізм в Японії та деяких інших країнах світу, Л. Туроу виокремлює індивідуалістичний капіталізм у США та Великобританії, з одного боку, і комунікативний – в Європі, незважаючи на те, що в цих системах бл. 90% ВВП створюється в межах акціонерної, а отже, колективної капіталістичної власності. Тому доцільніше розрізняти їх залежно від особливостей розподільчих відносин, соціальної політики держави.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Теорії та концепції порівняльних економічних систем - Економічний словник