ТЕРНЕР (TERNER) Джонатан

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ТЕРНЕР ( TERNER ) Джонатан (1943) – амер. соціолог, один з провідних сучасних теоретиків позитивіст, напряму, прибічник точного і сист. розгляду соціальних явищ. Освіту отримав у Каліфорнійському (Санта-Барбара) та Корнельському ун-тах (д-р. ступінь у 1968 р.), останні роки він є проф. Каліфорнійського ун-ту в Ріверсайді. Первинні досліди, інтереси включали проблеми сучасного амер. суспільства, його соціальної організації та соціальної стратифікації, етнічних відносин тощо. Головні здобутки Т. – у сфері

заг. теорет. соціології, розв’язання теорет.-методол. проблем її розвитку, макро-структурних процесів у суспільстві та можливостей їх аналізу на наук, (об’єктивістського типу) засадах. Він є прибічником вироблення чітких наук, засад соціол. знання.

Головні завдання в царині “теорет. будівництва в соціології” – так наз. серія видань, співавт. якої разом з Дж. Александером є Т., – за його аргументами, полягають у розробці чітких, логічно ієрархізованих положень, дефініцій, законів; коли дедуктивні гіпотетичні конструкції невід’ємні від засобів їх емпіричної перевірки, а теорії слугують виробленню

досліди. орієнтуючих програм; коли соціол. узаг. складаються в систему об’єктивних знань і т. д. Тільки за таких умов, стверджує він, соціологія буде кумулятивною (такою, що накопичує) наукою, і це залишається для теоретиків актуальним завданням. Перу Т. належить близько 20 книг, опублікованих у багатьох країнах, найвідоміша – “Структура соціологічної теорії”, яка витримала 5 видань (1974, 1978, 1982, 1986, 1991), де представлено постійно оновлюваний огляд основних напрямів соціол. теоретизування, проаналізовано головні концептуальні побудови різних теорет. – методол. спрямувань та рівнів, можливості їх комплексного застосування для розвитку соціального знання. За обсягом опрацювання матеріалу ця праця, мабуть, не має аналогів у сучасній соціол. літ. Аналізується взаємозв’язок між сучасними соціол. теоріями та “клас.” ідеями XIX – XX ст. соціології, логічно-наук. статусу основних шкіл та течій у дисципліні, досягнення й суперечливі положення різних теорет. підходів. Взагалі історія соціол. думки займає помітне місце в творчості Т. Він співавтор книги “Виникнення соціологічної теорії” (разом з Л. Біглі та Ч. Паверсом) (1981, 1989 р.), праць, присвячених Г. Спенсеру, Д. Міду, К. Марксу.

В колі проблем останніх досліджень – соціальна взаємодія та макроструктурні процеси: процеси мотивації”, інтеракції, моделей структурації, теорет. узаг. сусп. мікродинаміки; біол. культурні підвалини еволюції людських спільнот, макроструктурні трансформації в суспільствах тощо” Т. запропонував заг. теорію сусп. організації, її основні чинники (динаміка народонаселення, в-ва, розподілу, управління, поширення, диференціації та дезінтеграції) та закони – “Макродинаміка: про теорію організації людності” (1995), розвиваючи на новому рівні принципи об’єктивно-позитивіст. соціології”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕРНЕР (TERNER) Джонатан - Довідник з соціології