Тести – Урок 12 – Нітрогеновмісні органічні сполуки

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

13. Нітрогеновмісні органічні сполуки

Тести

13.1 Під час утворення трипептиду залишки амінокислот сполучаються між собою

А одним пептидним зв’язком

Б двома пептидними зв’язками

В трьома пептидними зв’язками

Г водневим зв’язком

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.2 Укажіть формулу гліцину

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.3 Укажіть формулу продукту відновлення нітроетану

A

C6H5NH2

Б СН3NH2

B C6H5NO2

Г C2H5NH

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.4 Укажіть назву речовини, яка є ізомером α-амінопропіонової кислоти

А метиловий естер гліцину

Б метиловий естер β-аланіну

В етиловий естер α-аланіну

Г етиловий естер β-аланіну

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.5 Укажіть амфотерну органічну сполуку

А етилетаноат

Б аміноетанова кислота

В пропаналь

Г анетатна кислота

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.6 Укажіть речовину, яка не взаємодіє з водою

А метиламін

Б етиламін

В дипептид гліцину

Г анілін

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.7

Укажіть групу, у якій усі речовини взаємодіють з аміноетановою кислотою

А С2Н5ОН, NaOH, НВr

Б NaOH, НСl, NaBr

В Н2O, Н2, КВr

Г НСl, КОН, КСl

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.8 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні: Реакція добування аніліну (реакція Зініна) полягає

1) в окисненні нітробензену;

2) у відновленні нітробензену воднем;

3) у відновленні нітроетану воднем.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильне третє твердження

Г усі твердження неправильні

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.9 Укажіть рівняння реакції, яка відома як якісна реакція на анілін

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.10 Укажіть назву вторинного аміну

А етилметилпропіламін

Б триметиламін

В діетиламін

Г триетиламін

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.11 Метиламін, на відміну від аміаку,

А взаємодіє з хлороводнем

Б горить на повітрі

В горить лише в кисні

Г горить в атмосфері хлору

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.12 Укажіть продукти згоряння аніліну

А карбон(ІV) оксид, нітроген(IV) оксид, вода

Б вода, нітроген монооксид, карбон(II) оксид

В карбон(ІV) оксид, азот, вода

Г карбон(ІV) оксид, вода, аміак

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.13 Укажіть речовини, з якими реагує гліцин

А з бромною водою, натрій гідроксидом, бромоводнем

Б з етанолом, хлороводнем, натрій гідроксидом

В з метаналем, ацетиленом, етанолом

Г з метаном, бензеном, пропанолом

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.14 Укажіть назву реакції, яка характеризує властивості гліцину

А гідроліз

Б нейтралізація

В полімеризація

Г гідрування

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.15 Укажіть назву найпростішої амінокислоти

А гліцин

Б α-аланін

В серин

Г глутамін

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.16 Укажіть молярну масу етилового естеру амінооцтової кислоти

А 85

Б 98

В 102

Г 103

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.17 Укажіть кількість пептидних зв’язків у молекулі трипептиду, утвореного 2-амінопропіоновою кислотою

А 4

Б 3

В 2

Г 1

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.18 Укажіть формулу пропілового естеру α-аміногіропіонової кислоти

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.19 Укажіть речовини і послідовність, у якій їх потрібно використати, щоб перетворити етаналь на гліцин

A Cu(OH)2, NH3, Сl2

Б Cu(OH)2, Cl2, NH3

В NH3, Cu(OH)2, Сl2

Г Cl2,NH3,Cu(OH)2

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.20 Укажіть групу, у якій речовини розміщені в послідовності спадання їхньої основності

A NH3, C6H5NH2, CH3NH2

Б С6Н5NН2, CH3NH2, NH3

В C3H7NH2, C6H5NH2, NH3

Г CH3NH2, NH3, C6H5NH2

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.21 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні: Денатурація – це:

1) руйнування всіх структур білка;

2) руйнування первинної та вторинної структур білка під дією певних чинників;

3) руйнування вторинної та третинної структур білка під дією певних чинників.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильне третє твердження

Г усі твердження неправильні

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.22 Укажіть ізомер 2-амінопентанової кислоти

А 2-метил-2-амінопентанова кислота

Б 3-метил-2-амінопентанова кислота

В 2-метил-2-амінобутанова кислота

Г 2-метил-2-амінопропанова кислота

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.23 Укажіть формулу речовини, з якої у дві стадії можна одержати анілін

A С6Н6

Б C6H5NO2

В С7Н8

Г CH3COONH4

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.24 Укажіть амін, який реагує з бромною водою

А етиламін

Б диметиламін

В 1-амінопропан

Г анілін

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.25 Для аналітичного виявлення білка використовують

А реакцію Зініна

Б реакцію Лебедєва

В реакцію Коновалова

Г біуретову реакцію

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.26 Укажіть функціональні групи, які зумовлюють амфотерність білків

А альдегідна і гідроксильна

Б карбоксильна і гідроксильна

В карбоксильна й аміногрупа

Г аміногрупа і гідроксильна

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.27 Установіть послідовність послаблення основних властивостей речовин

А С6Н5NH2

Б NH3

В C2H5NH2

Г (C6H5)3NH

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.28 Установіть проміжну речовину у двостадійному синтезі α-аланіну із пропанової кислоти

А 2-нітропропанова кислота

Б 2-хлоропропанова кйслота

В 3-хлоропропанова кислота

Г 2-хлоропропенова кислота

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.29 Укажіть речовини, які використовують для якісного виявлення пептидного зв’язку: 1) K2SО4; 2) CuSO4; 3) КОН; 4) FeCl3; 5) HNO3; 6) КСl

A 2,5

Б 2,3

В 1,6

Г 3,4

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.30 Укажіть речовини в послідовності збільшення кількості атомів Карбону в їхніх молекулах

А пропіламін

Б нітробензен

В 2-метиланілін

Г етиловий естер амінооцтової кислоти

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.31 Укажіть назву вторинного аміну, відносна густина пари якого за повітрям становить 1,552

А феніламін

Б ізопропіламін

В диметиламін

Г етиламін

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.32 Установіть послідовність утворення речовин під час синтезу етиламоній хлориду з ненасиченого вуглеводню

А нітроетан

Б етиламін

В ацетилен

Г етан

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.33 Укажіть характерну ознаку реакції лужного розчину білка з купрум(ІІ) сульфатом

А поява оранжевого забарвлення

Б утворення осаду червоного кольору

В поява фіолетового забарвлення

Г утворення осаду блакитного кольору

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.34 Укажіть формулу реактиву, за допомогою якого можна довести наявність бензенових кілець у молекулі білка

A NaOH (конц.)

Б HNO3 (розбавл.)

В HNO3 (конц.)

Г CuSO4 (конц.)

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.35 Установіть послідовність утворення сполук під час перетворення неорганічної речовини на амін

A CH3NH2

Б СН3ОН

В СО

Г СН3І

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.36 Установіть послідовність утворення сполук під час перетворення алкіну на ароматичний амін

А С6Н6

Б С2Н2

В C6H5NH2

Г C6H5NO2

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.37 Установіть послідовність утворення сполук під час добування естеру амінокислоти з карбонової кислоти

А СlСН2СООН

Б СН3СООН

В NH2CH2COOCH3

Г NH2CH2COOH

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.38 Укажіть кількість атомів Гідрогену в молекулі аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 29,5

А 3

Б 5

В 7

Г 9

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.39 Який хімічний елемент не входить до складу простих білків (протеїнів)?

А Гідроген

Б Фосфор

В Нітроген

Г Сульфур

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.40 Укажіть назву речовини, з якої виготовляють капронове волокно

А анілін

Б 6-аміногексанова кислота

В 2-аміногексанова кислота

Г 2-амінопропанова кислота

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.41 Укажіть амін з найслабшими основними властивостями

А етиламін

Б диметиламін

В дифеніламін

Г анілін

Тести  Урок 12  Нітрогеновмісні органічні сполуки

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тести – Урок 12 – Нітрогеновмісні органічні сполуки - Довідник з хімії