ТВАРИННИЙ СВІТ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 9. ТВАРИННИЙ СВІТ

УРОК 31. ТВАРИННИЙ СВІТ

Тема. Різноманітність видового складу тварин. Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони.

Навчальна мета: спираючись на знання з біології, узагальнити уявлення учнів про різноманітність тваринного світу України; сформувати знання про закономірності розповсюдження тварин, видовий склад основних фауністичних

комплексів, тваринні ресурси України; з’ясувати основні напрямки збереження фауни країни.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, карта рослинності і тваринного світу України, малюнки та фотографії представників тваринного світу України, Червона книга України.

Опорні та базові поняття: фауна, тваринний світ, тип рослинності, фауністичні угрупування, Червона книга.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

1. Порівняйте два типи рослинності представлені на Україні. Ознаки порівняння оберіть самостійно.

2. Перелічіть види рослин характерні для

нашої місцевості. До яких рослинних угруповань вони належать?

3. Запропонуйте доступні вам шляхи збереження рослинного світу України.

III. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Назвіть найбільш поширені у нашій місцевості види тварин.

– Яким чином пов’язані рослинний та тваринний світ? Наведіть приклади.

– Висловіть свою думку щодо причин різкого зменшення або, навпаки, – збільшення кількості окремих видів тваринного світу України (наприклад, рись, журавель степовий, колорадський жук, польові миші тощо).

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Тваринний світ України – найнепомітніша складова її природних багатств. Але від цього він не стає менш важливим для існування природи взагалі, адже навіть від маленької пташки можна провести ланцюжок залежності до рослин, а від них – до грунтів, кліматичних особливостей, водних запасів, геологічних процесів і, врешті-решт, до існування власне людини.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Різноманітність тваринного світу

В Україні нараховується понад 44 тис. видів тварин, серед них понад 1000 – найпростіших і плоских червів, близько 39 000 членистоногих, понад 270 риб, близько 350 птахів та понад 100 ссавців.

2. Закономірності розповсюдження тварин

Оскільки тварини здатні до мігрування, чітко визначити межі їх існування неможливо. Але в цілому тваринний світ розповсюджений згідно із законами зональності та поясності. Залежно від умов існування види тварин утворюють фауністичні угрупування, які відповідають основним рослинним угрупованням.

3. Фауністичні угруповання

Лісове. Розповсюджене по території Полісся. Життя тварин пов’язане з умовами лісу, луків, боліт.

Лісостепове. Південна межа йде з південного заходу на північний схід (аналогічно до рослинності). Водяться тварини лісової зони, до яких додаються види, пристосовані до степових умов.

Степове. Переважають степові види, насамперед гризуни, птахи, колись у минулому були великі стада копитних.

Азональні. Карпатське та гірського Криму з набором тварин, пристосованих до гірських типів рослинності, кліматичних умов. Заплавне розповсюджене в заплавах великих річок, де тварини пристосовані до водних та лучних умов існування.

4. Тваринні ресурси – частина біологічних ресурсів певної території, представлених різними видами тварин для задоволення матеріальних та моральних потреб людини.

5. Охорона тваринного світу

Знищення або зменшення кількості багатьох видів тварин на території України відбувається активними темпами внаслідок господарської діяльності людини. Водночас збільшилась кількість тварин-шкідників, завезених з інших територій, і тварин, що пристосувалися до мешкання поблизу людського житла.

Основні заходи спрямовані на збереження середовища існування тварин, розмноження рідкісних та зникаючих видів, реакліматизацію раніше знищених видів, створення заказників і заповідників з метою охорони певних видів.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть по п’ять видів тварин України: а) болотних біотопів; б) лісостепових біотопів; в) занесених до Червоної книги України; г) промислових.

– Назвіть акліматизованих та реакліматизваних у межах України тварин.

– Укажіть причини змінення видового та кількісного складу тваринного світу України.

– Складіть харчові ланцюги, характерні для степів, лісів, боліт, плавнів.

VII. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Підготуватися до підсумкового уроку за темами “Кліматичні умови та ресурси”, “Внутрішні води”, “Грунти та земельні ресурси”, “Рослинний покрив”, “Тваринний світ”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТВАРИННИЙ СВІТ - Плани-конспекти уроків по географії