Удосконалення правописної грамотності

НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ

§ 8. Удосконалення правописної грамотності

Правопис – це, по суті, мовне законодавство.

І. Хом’як

152.1. Пригадайте. Як вам відомо, закінчення іменників другої відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини залежить від лексичного значення. Опрацюйте таблицю.

Закінчення родового відмінка однини іменників другої відміни

-а (-я)

-у (-ю)

Назви істот і дійових осіб: Володимира, кота, Котигорошка, Мороза, диригента

Назви

установ, організацій, закладів: театру, палацу, вокзалу, університету

Географічні назви: назви міст, населених пунктів: Глухова, Луганська, Львова, Маріуполя, Скадовська\ назви річок з наголошеним закінченням: Дніпра, Дністра, Дінця

Географічні назви: назви островів, країн, територій тощо: Криму, Байкалу, Уралу, Мадагаскару, Єгипту, Донбасу

Назви мір, днів, місяців: гектара, тижня, місяця, вівторка, вересня

Назви речовин, матеріалу: соку, воску, піску, граніту, ячменю’, але хліба, вівса

Назви чітко окреслених предметів, будівель та їх частин:

коридора, гаража, млина\ але поверху, залу

Назви явищ природи, почуттів, дій, ознак: дощу, жалю, сумніву, співу, іспиту

Наукові терміни, процеси, стани: ромба, суфікса; але розвитку, руху

Збірні назви: люду, колективу, апарату (сукупність людей)

II. Запишіть слова, вставляючи пропущені літери.

Університет.., мотор.., кран.., Роман.., роман.., ковал.., вовк.., токар.., Києв.., Дніпр.., Псков.., Орл.., метр.., загон.., хор.., ліск.., березняк.., цукр.., вівс.., клуб.., кисн.., вокзал.., завод.., гром.., сніг.., протокол.., рок.., вік.., відсотк.., дощ.., льох.., дах.., жал.., біг.., настро.., ромб.., суфікс.., склад.., род.., Алта.., Урал.., Байкал.., Донбас…

III. Чи є нормативною форма папера в родовому відмінку? Чи можна закінчення – а і – у в цьому слові вважати паралельними?

153.1. Пригадайте. За допомогою таблиці повторіть правила написання російських прізвищ прикметниково? форми.

Літери и, /, ї; йо, ьо, о; е, є у російських прізвищах прикметникової форми

Літерою е після приголосних: Петров – Петров, Лєрмонтов – Лєрмонтов

Літерою є на початку слів: Ершов – Єршов

Російський звук [е]

Літерою є після приголосних у суфіксах – єв, – єєв: Костусев – Костусєв, Малеев – Малеє в

Передається в українській мові

Літерою є у середині слів після голосного, а також після апострофа: Балуев – Балуев, Астафьев – Астаф ‘єв

Російська літера е

Сполученням йо на початку слова або у середині після голосних і приголосних б, п, в, м, ф:

Епкин – Йолкін, Соловьев – Соловйов

Через ьо в середині слова після приголосних: Ковалев – Ковальов, Семкин – Сьомкін

Через о під наголосом після ч, щ: Пугачев – Пугачов, Хрущов – Хрущов

Літерою і на початку слова та після приголосних (крім шиплячих та ц): Иванов – Іванов, Горин – Гзр/н

Російська літера и

Літерою ї після голосного й при роздільній вимові після приголосних, ь та апострофа: Воинов – Воїнов, Марьин – Мар’їн

Літерою и після дж, ж, ч, ш, щ, ц перед приголосним: Паршин – Паршин\ Дрожжин – Дрожжин

Літерою и у префіксі при-: Пришвін – Привальцев

Літерою и в суфіксах – ик-, – ич-, – иц-, – ищ-: Беликов – Велико в, Галич – Галич

II. Запишіть російські прізвища українською мовою, розташувавши їх за алфавітом.

Беляев, Ильюшин, Третьяков, Толстой, Донская, Арефьев, Григорьев, Тимофеев, Николаев, Игнатов, Семенов, Королев, Писарев, Евдокимов, Воробьев, Шукшин, Гущин, Зверев, Андреев, Моисеев.

154. Утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові від поданих імен. Богдан, Віталій, Захар, Ілля, Лука, Лук’ян, Любомир, Олег.

Правописний практикум

155.1. Спишіть, орфографічно й пунктуаційно оформивши текст, ураховуючи чергування у-в, і-й.

Безсумнівним є те що с/пра/віку в людині поєднуються – два начала дві натури вічно в душі протиборствують будівник і руйнач. Один зводить храм Артеміди а другий (в, у)же позирає на нього поглядом Герострата. Відколи (і, й) рід людський існує борються (у, в) ньому ці дві сили дві пристрасті одна з яких увінчує нас вінцем бе..смертя а друга стає мовби нашим прокляттям. Тут вічний бій він (і, й) нині триває (і, й) яке з цих двох начал переможе яке візьме гору від цього залежатиме (в, у)се (О. Гончар).

II. Виконайте завдання за текстом.

1. Визначте стиль і тип мовлення тексту, обгрунтуйте свою думку.

2. Назвіть засоби зв’язку речень у тексті.

3. Визначте частини мови в першому реченні.

4. Накресліть схему першого речення, поясніть уживання розділових знаків у ньому.

Скарби фразеології

III. Поміркуйте. Чи відомо вам, що означає вислів лаври Герострата? Прочитайте довідку про це.

Герострат – грек із міста Ефеса, який, щоб обезсмертити своє ім’я, у 356 р. до н. д. спалив храм Артеміди Ефеської – одне з семи див світу. Ім’я Герострата стало використовуватися для характеристики честолюбних людей, які прагнуть здобути славу будь-якою ціною, навіть знищуючи культурні цінності.

Скарби фразеології

156. Запишіть через риску після крилатих висловів їхні значення. Складіть із ними речення.

Авгієві стайні, скриня Пандори, блудний син, бути чи не бути, вавилонське стовпотворіння, ріг Фортуни, канути в Лету, слуги Мельпомени, спочити на лаврах, Геркулесові стовпи, нитка Аріадни.

Живе поезія у мові

157.1. Спишіть вірш, розставляючи пропущені розділові знаки.

Благословен хто церкву спорудив

Хто віру повернув людині

А не віддав лихій годині і гордині

Душі своєї диво з див.

Благословен хто разом з нами

Не тільки йшов поміж заграв

А з чорториїв* шлях до храму

Для всіх своєю вірою проклав.

П. Линовицький

ІІ. Виконайте завдання за текстом.

1. Поміркуйте. Чому автор так високо цінує тих, хто будував церкви?

2. Поясніть значення фразеологізму лиха година.

3. Визначте розряди вжитих у тексті займенників. У чому, на вашу думку, полягає їх роль у тексті?

4. Виконайте пунктуаційний аналіз одного складного речення (за власним вибором).

Мандруємо Україною

158.1. Запишіть назви відомих пам’яток архітектури, уставляючи пропущені літери. Поясніть їх правопис. Які з цих пам’яток вам доводилося бачити? Знайдіть на фото пам’ятки, назви яких виділено.

(Д, д)есятинна (Ц, ц)ерква, (К, к)иєво-(ГІ, п)ечерська (Л, л)авра, (М, михайлівський (С, с)обор, (К. в)олодимирський (С, с)обор, (У, у)спенська (Ц, ц)ерква, (Т, т)рисвятительська (К. к)аплиця*, (К, к)ирилівська (Ц, ц)ерква, (В, в)идубицький (М, м)онастир, (П, п)окровський (С, с)обор, (Ц, ц)ерква св. Миколи, (А, а)ндріївська (Ц, ц)ерква, (Т, т)роїцька (Ц, ц)ерква (Г, г)устинського (М, м)онастиря, (С, с)вятогірська (Л, л)авра.

II. Складіть опис однієї з пам’яток архітектури за фотоілюстрацією, використовуючи однорідні члени речення.

Удосконалення правописної грамотності

Храми Києва

159. Складіть і запишіть речення з висловами правого стовпчика. Чим зумовлені помилки у висловах лівого стовпчика?

Удосконалення правописної грамотності

Бібліографічне бюро

Олійник О. Б. Сучасна українська мова: опорні конспекти: навчальне видання – К.: Кондор, 2008.

Тєлєжкіна О. О. Українська мова. Навч.-практ. довідник. – Харків: Ранок, 2009.

Годована М. П. Словник-довідник назв осіб за видом діяльності. – К.: Наук, думка, 2009.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Складання і розігрування діалогів на професійну тему. Ведення переговорів

Переговори – спільна діяльність двох або більше суб’єктів, налаштована на ефективне розв’язання спірних питань з оптимальним урахуванням потреб кожної зі сторін.

Юридичний словник

Складаймо професійне портфоліо

160. Складіть діалог, ураховуючи умови спілкування (за обраним вами напрямом).

1. Технологічний напрям

Ваш сусід придбав новий ноутбук, але програма, яка забезпечує роботу приладу, постійно “зависає”. Проконсультуйте свого сусіда.

2. Природничо-математичний напрям

Уявіть собі, що ви начальник відділу кадрів ботанічного саду. Вам дали завдання знайти нову людину для роботи в оранжереї. Проведіть співбесіду з претендентом.

3. Спортивний напрям

Під час телефонної розмови з тренером обірвався зв’язок, і ви не почули, о котрій годині відбудуться змагання з волейболу. Уточніть цю інформацію.

4. Суспільно-гуманітарний (економічний) напрям

Ви телефонуєте за рекламним оголошенням до магазину комп’ютерної техніки. Уточніть комплектацію та вартість комп’ютера, який би ви хотіли придбати. Поцікавтеся можливими знижками, рекламними акціями.

161. Прослухайте два діалоги. Зробіть висновок. Визначте, який із них є діловою бесідою, а який – діловими переговорами.

1. – Наша фірма починає свою роботу на ринку промислових товарів. Я прошу вас придумати рекламний слоган*.

– Скільки у мене часу?

– Три-чотири дні.

2. – Шановний пане директоре! Хотів би дізнатися Вашу думку з приводу нашої пропозиції.

– Так, колекція взуття сезону “Весна-Літо” нашим експертам сподобалася. Висловлюю надію на розумну цінову політику з Вашого боку, що врешті-решт сприятиме тривалому й плідному співробітництву.

162.1. Прочитайте опис ситуації з книги Дейла Карнегі.

Кожен сезон я на двадцять вечорів знімав в одному нью – йоркському готелі великий танцювальний зал для читання в ньому циклу лекцій.

На початку одного з сезонів мене несподівано повідомили, що я повинен сплатити за це приміщення втричі дорожче, ніж раніше. Ця звістка прийшла до мене вже після того, як квитки були віддруковані й поширені та були зроблені всі необхідні оголошення.

Звичайно, я не хотів платити зайві гроші, але який смисл мала б розмова з адміністратором готелю відносно того, чого я хотів? Він цікавився тільки тим, чого хотів сам…

Припустімо, що я вчинив би так, як звичайно поводяться в таких випадках, увірвався б у кабінет адміністратора й заявив: “Що це означає – ви збільшуєте втричі орендну плату за приміщення, коли, як вам відомо, квитки вже віддруковані й зроблені відповідні оголошення! Утричі! Це нісенітниця! Я не буду стільки платити!” Що б тоді відбулося? Розпалилася б суперечка, а ви знаєте, чим закінчується суперечка. Навіть якщо б я переконав його в тому, що він не правий, то самолюбство завадило б його відступові…

І ось через два дні я пішов до адміністратора…

II. Уявіть себе в ролі орендаря приміщення, продумайте свою поведінку в цій ситуації. Розіграйте в парах можливий діалог між орендарем та адміністратором.

Допоможіть знайти помилку!

– Чи дасте ви добро на оренду приміщення? – запитує бізнесмен.

– Ніколи! – відповідає, посміхаючись, директор. – Свого добра не віддам.

Це варто знати

163. Прочитайте уважно текст. Складіть план.

Підготовка переговорів. Успіх переговорів завжди залежить від того, наскільки добре ви до них підготувалися. До початку необхідно змоделювати хід переговорів:

– чітко уявити собі предмет переговорів і обговорювану проблему; ініціатива під час переговорів буде в того, хто краще знає й розуміє проблему;

– обов’язково скласти приблизну програму, сценарій переговорів; залежно від складності переговорів потрібно мати кілька проектів;

– намітити моменти своєї непоступливості, а також ті, де можна поступитися, якщо несподівано переговори зайшли в глухий кут;

– визначити для себе верхній і нижній рівні компромісів з питань, які, на вашу думку, викличуть гостру дискусію. Реалізація такої моделі можлива в тому випадку, якщо під

Час підготовки переговорів будуть вивчені такі питання:

1) мета переговорів;

2) партнер у переговорах;

3) предмет переговорів;

4) ситуація й умови переговорів;

5) присутність на переговорах;

6) організація переговорів.

Завершення переговорів. Якщо переговори пройшли успішно, то на заключній стадії необхідно стисло повторити основні положення, яких стосувалися переговори, і, що особливо важливо, характеристику тих позитивних моментів, з яких досягнуто згоди сторін. Це дасть змогу досягти впевненості в тому, що всі учасники переговорів чітко усвідомлюють суть основних положень майбутньої угоди, у всіх складається переконання, що під час переговорів досягнуто певного прогресу.

За невдалого завершення переговорів необхідно зберегти контакт із партнером. У цьому разі увагу акцентують не на предметі переговорів, а на особистісних контактах, що дадуть змогу зберегти ділові контакти на майбутнє. Слід відмовитися від підведення підсумків з тих розділів, де не було досягнуто позитивних результатів. Бажано знайти таку тему, що стане цікавою для обох сторін, розрядить ситуацію й допоможе створити дружню, невимушену атмосферу прощання.

Протокольні заходи є невід’ємною складовою переговорів, вони мають важливе значення у розв’язанні поставлених під час переговорів завдань і можуть сприяти успіху або, навпаки, створити передумову для невдачі.

Діловий протокол – це організація зустрічей і обслуговування переговорів, ведення записів бесід, забезпечення сувенірами, форма одягу тощо. Для вирішення цих питань доцільно створити в організації протокольну групу (2-3 особи), яка буде займатися протокольними формальностями.

Умови ефективності переговорів. Передумови ефективності переговорів передбачають ряд як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників. Партнери переговорів насамперед мають виконати такі умови:

– виявляти інтерес до предмета переговорів;

– мати достатні повноваження в прийнятті остаточних рішень (відповідне право на ведення переговорів);

– бути компетентними, мати необхідні знання стосовно предмета переговорів;

– уміти максимально повно враховувати суб’єктивні та об’єктивні інтереси іншої сторони та йти на поступки;

– певною мірою довіряти одне одному.

Для забезпечення ефективності переговорів необхідно дотримуватися певних правил.

Основне правило полягає в тому, щоб обидві сторони переконалися в тому, що вони щось виграли в результаті переговорів.

Найголовніше в переговорах – партнер. Його треба переконати в прийнятті рішення. Саме на нього слід орієнтувати весь хід переговорів, усю аргументацію.

Переговори – це співробітництво. Будь-яке співробітництво повинно мати спільну базу, тому важливо знайти спільний знаменник для різних інтересів партнерів.

Дуже рідко переговори відбуваються без проблем, тому необхідно схилятися до компромісів.

Будь-які переговори мають бути діалогом, отже, варто вміти правильно поставити запитання й уміти вислухати партнера (За М. Касумовою).

Комунікативний практикум

164.1. Об’єднайтесь у групи й наведіть приклади можливих ситуацій ділових переговорів у підприємницькій (виробничо-господарській) діяльності: назвіть предмет (тему) й мету переговорів, учасників

Удосконалення правописної грамотності

Переговорів, характер ділових стосунків між ними, умови, у яких ведуться переговори. Скористайтеся фотоілюстраціями.

II. Виберіть одну з наведених вами ситуацій. Коротко опишіть, як ви уявляєте хід переговорів у цій ситуації, тобто виділіть основні етапи (початок, основну частину, заключну частину) переговорів, визначте мету й зміст кожного з етапів.

Бібліографічне бюро

Томан І. Мистецтво говорити. – К.: Політвидав України, 1989.

Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994.

Учіться висловлюватися / П. І. Білоусенко, Ю. О. Арешенков, Т. М. Віняр та ін. – К.: Рад. школа, 1990.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Удосконалення правописної грамотності - Українська мова