УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс) є урядовим органом державного управління у галузі автомобільного транспорту і діє у складі Мінтрансу та йому підпорядковується (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від ЗО березня 2000 р. № 586).

Основними завданнями Укравтотрансу є:

– участь у межах його компетенції в реалізації державної політики у сфері перевезень пасажирів і вантажів

автомобільним транспортом;

– здійснення в установленому порядку управління у галузі автомобільного транспорту, зокрема в межах, визначених Мінтрансом, управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу;

– виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядових функцій у галузі автомобільного транспорту;

– організація додержання вимог законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

– здійснення відповідно до законодавства регулятивних та дозвільно-реєстраційних функцій.

Укравтотранс відповідно до покладених на нього

завдань:

– забезпечує відповідно до законодавства державне регулювання у галузі автомобільного транспорту і контроль за додержанням українськими та іноземними автоперевізниками транспортного законодавства України, правил перевезень пасажирів і вантажів, інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок функціонування автомобільного транспорту, та положень міжнародних договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

– розробляє проекти нормативно-правових актів, пов’язаних з регулюванням діяльності автомобільного транспорту, вдосконаленням контролю за додержанням автоперевізниками транспортного законодавства;

– бере участь у формуванні державної економічної, інвестиційної політики у галузі автомобільного транспорту в межах єдиного транспортно-дорожнього комплексу;

– здійснює нагляд за додержанням підприємствами усіх форм власності (крім Міноборони, Прикордонних військ, СБУ та МВС) нормативних актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті, сприяє підприємствам, установам і організаціям у виконанні державних і галузевих програм з питань безпеки дорожнього руху;

– бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм розвитку автомобільного транспорту на основі аналізу його діяльності;

– проводить моніторинг ринку автотранспортних послуг та сприяє розвитку конкуренції;

– здійснює у випадках, передбачених законодавством, регулювання перевезень автомобільним транспортом у місцевому сполученні, забезпечує організацію перевезень пасажирів у міжміському та пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні;

– забезпечує реалізацію державної політики у сфері міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, готує в установленому порядку проекти міжнародних договорів з питань міжнародного автомобільного сполучення, за дорученням Мінтрансу бере участь в роботі міжурядових комісій і міжнародних організацій з питань автомобільних перевезень та забезпечує виконання положень міжнародних договорів з питань автомобільного транспорту;

– формує маршрутну мережу регулярного міжнародного автобусного сполучення відповідно до положень міжнародних договорів про міжнародне автомобільне сполучення, актів законодавства, погоджує з відповідними органами інших держав квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів;

– організовує у випадках, передбачених законодавством, проведення сертифікації дорожніх транспортних засобів та послуг автомобільного транспорту;

– видає відповідно до законодавства юридичним та фізичним особам ліцензії на виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, здійснює контроль за додержанням умов ліцензій;

– організовує та проводить конкурси на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладає договори на перевезення пасажирів з автоперевізниками – переможцями конкурсів і контролює їх виконання;

– сприяє в межах своїх повноважень зменшенню шкідливого впливу наслідків діяльності автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище, реалізації заходів з енергозбереження;

– погоджує у встановленому порядку технічні вимоги та стандарти щодо розроблення нової автомобільної техніки, її ремонту та експлуатації, бере участь в роботі приймальних комісій з питань виробництва нової автомобільної техніки;

– визначає тематику науково-дослідних робіт, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем на автомобільному транспорті, сприяє впровадженню у галузі автомобільного транспорту досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду, а також стандартів на рівні міжнародних вимог;

– забезпечує в установленому порядку реалізацію заходів щодо державної підтримки підприємств автомобільного транспорту;

– забезпечує проведення державної політики з оплати праці, вдосконалення договірного регулювання оплати праці та соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах і організаціях автомобільного транспорту, вживає заходів до забезпечення їх висококваліфікованими працівниками;

– забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті Укравтотрансу;

– забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації у галузі автомобільного транспорту;

– бере участь у межах своєї компетенції у плануванні, організації та забезпеченні підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

– в межах, визначених Мінтрансом, здійснює функції управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу;

– розглядає і вносить пропозиції щодо доцільності створення, реорганізації, ліквідації підприємств автотранспорту;

– координує у межах повноважень, визначених цим Положенням, діяльність територіальних органів Мінтрансу – автотранспортного управління Автономної Республіки Крим та обласних автотранспортних управлінь;

– здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Укравтотранс очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ - Загальний курс транспорту