УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Тема. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

УРОК 48. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основи еволюційного вчення, основні закономірності еволюційних процесів та історію розвитку життя на Землі, розви­вати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важ­ливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті.

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит.

Базові поняття й терміни:

еволюція, вид, популяція, природний добір, боротьба за існування, видоутво­рення, темпи еволюції, мікроеволюція, макроеволюція, дивергенція, історичний розвиток.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми

Питання для бесіди

1. Як формувалися сучасні погляди на еволюцію живих організ­мів?

2. Які основні положення синтетичної теорії еволюції?

3. Як діє природний добір?

4. Які механізми лежать в основі процесу видоутворення?

5. Які особливості притаманні макроеволюційному процесу?

6. Які основні етапи розвитку життя на Землі?

III. Контроль знань з теми

Варіант

І

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Учення, згідно з яким життя потрапило на Землю з космосу,- це теорія:

А) хімічної еволюції;

Б) панспермії;

В) креаціонізму;

Г) дарвінізму.

2. Явище випадкової зміни частот алелей у популяції:

А) добір;

Б) еволюція;

В) генетичний вантаж;

Г) дрейф генів.

3. Ознака зберігається незмінною внаслідок добору:

А) рушійного;

Б) стабілізуючого;

В) штучного;

Г) розриваючого.

4. Одним із творців синтетичної теорії еволюції є:

А) Ч. Дарвін;

Б) Ж. Б. Ламарк;

В) В. О. Ковалевський;

Г) С. С. Четвериков.

5. Установіть відповідність.

1 Атавізми

2 Рудименти

3 Монофілія

4 Ендемік

А Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери

Б Походження кількох система­тичних груп від одного предка

В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмно­ження

Г Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функ­ції та перебувають у недорозви­неному стані

Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішого до най­ближчого до нашого часу періоду:

А) пермський;

Б) кембрійський;

В) антропогеновий;

Г) крейдяний.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант II

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Ознака змінюється в різних напрямках унаслідок добору:

А) рушійного;

Б) штучного;

В) стабілізуючого;

Г) розриваючого.

2. Поняття “природний добір” уперше запропонував:

А) Ч. Дарвін;

Б) Ж. Б. Ламарк;

В) В. О. Ковалевський;

Г) С. С. Четвериков.

3. Прикладом ідіоадаптації можна вважати:

А) щелепи риб;

Б) крила птахів;

В) шерсть крота;

Г) травну систему ехінокока.

4. Критерій виду, що оцінює подібність фізіологічних процесів:

А) морфологічний;

Б) фізіолого-біохімічний;

В) репродуктивний;

Г) географічний.

5. Установіть відповідність.

1 Ізоляція

2 Елімінація

3 Поліморфізм

4 Еволюція

А Загибель особин на певному ета­пі онтогенезу до моменту настан­ня здатності до розмноження

Б Процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів під час їхнього істо­ричного розвитку

В Один з еволюційних факторів, який унеможливлює схрещу­вання між особинами одного виду

Г Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до умов довкілля

Д Явище існування в межах пев­ного виду різних фенотипних груп особин

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до най­ближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи:

А) Ссавці;

Б) Папороті;

В) Квіткові рослини;

Г) Голкошкірі.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант III

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Учення, згідно з яким життя виникло на Землі в результаті хі­мічних реакцій,- це теорія:

А) хімічної еволюції;

Б) панспермії;

В) креаціонізму;

Г) дарвінізму.

2. Наявність у популяції несприятливих алелей:

А) добір;

Б) еволюція;

В) генетичний вантаж;

Г) дрейф генів.

3. Ознака змінюється в одному напрямку внаслідок добору:

А) рушійного;

Б) стабілізуючого;

В) статевого;

Г) розриваючого.

4. Першу науково обгрунтовану теорію еволюції сформулював:

А) Ч. Дарвін;

Б) Ж. Б. Ламарк;

В) В. О. Ковалевський;

Г) С. С. Четвериков.

5. Установіть відповідність.

1 Ароморфоз

2 Ідіоадаптація

3 Мімікрія

4 Дивергенція

А Один зі шляхів досягнення біо­логічного прогресу, що супро­воджується певними змінами в будові організмів, не пору­шуючи загального рівня їхньої організації

Б Один зі шляхів досягнення біо­логічного прогресу, що супрово­джується значним ускладнен­ням організації організмів

В Розходження ознак у нащадків як результат пристосування до – умов довкілля

Г Здатність організмів одного виду наслідувати будову, за­барвлення чи поведінку організ­мів іншого виду

Д Фактор еволюції, переважне ви­живання і розмноження більш пристосованих до умов середо­вища особин

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до най­ближчої до нашого часу ери:

А) палеозойська;

Б) архейська;

В) мезозойська;

Г) протерозойська.

Послідовність

1

2

3

4

‘У

Варіант IV

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Причина закріплення нових ознак у видів, за теорією Ламарка:

А) вправляння органів;

Б) боротьба за існування;

В) кошмар Дженкінса;

Г) штучний добір.

2. Виникнення нового виду є прикладом:

А) макроеволюції;

Б) мікроеволюції;

В) зміни темпів еволюції;

Г) кошмару Дженкінса.

3. Учення, згідно з яким життя виникло в результаті надприрод­ної події,- це теорія:

А) хімічної еволюції;

Б) панспермії;

В) креаціонізму;

Г) дарвінізму.

4. Процес, у результаті якого різні особини залишають різну кіль­кість нащадків:

А) добір;

Б) еволюція;

В) генетичний вантаж;

Г) дрейф генів.

5. Установіть відповідність.

1 Аналогія

2 Боротьба за існування

3 Природний добір

4 Гомологія

А Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функ­ції та перебувають у недорозви­неному стані

Б Фактор еволюції, уся сукуп­ність взаємозв’язків між осо­бинами й різними факторами середовища життя

В Відповідність загального плану органів видів, зумовлена їх за­гальним походженням

Г Зовнішня подібність у будові органів організмів, що мають різне походження, але викону­ють однакові функції

Д Фактор еволюції, переважне ви­живання і розмноження більш пристосованих до умов середо­вища особин

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішої до най­ближчої до нашого часу за виникненням систематичної групи:

А) Птахи;

Б) Бактерії;

В) Голонасінні;

Г) Хрящові риби.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант V

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прикладом ідіоадаптації можна вважати:

А) крила комах;

Б) копита коней;

В) куприк людини;

Г) ядро клітини еукаріотів.

2. Ера, в яку виникли квіткові рослини:

А) архейська;

Б) палеозойська;

В) мезозойська;

Г) кайнозойська.

3. Критерій виду, що оцінює його екологічну нішу:

А) географічний;

Б) екологічний;

В) репродуктивний;

Г) морфологічний.

4. Сформулював біохімічну гіпотезу походження життя:

А) Ч. Дарвін;

Б) О. І. Опарін;

В) В. О. Ковалевський;

Г) С. С. Четвериков.

5. Установіть відповідність.

1 Поява квіткових рослин

2 Поява Homo sapiens

3 Поява хордових

4 Поява земноводних

А Девонський період

Б Крейдяний період

В Палеогеновий період

Г Кембрійський період

Д Антропогеновий період

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найдавнішого до най­ближчого до нашого часу періоду:

А) неогеновий;

Б) кам’яновугільний;

В) юрський;

Г) вендський.

Послідовність

1

2

3

4

Варіант VI

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Прикладом ароморфозу можна вважати:

А) крила птахів;

Б) роги бізонів;

В) шерсть панди;

Г) травну систему ехінокока.

2. Критерій виду, що оцінює подібність зовнішньої будови:

А) репродуктивний;

Б) фізіолого-біохімічний;

В) морфологічний;

Г) географічний.

3. Види дарвінівських в’юрків, що мешкають на різних островах, утворилися:

А) симпатрично;

Б) алопатрично;

В) шляхом дегенерації;

Г) шляхом гібридизації.

4. Ера, в яку виникли прокаріоти:

А) мезозойська;

Б) кайнозойська;

В) архейська;

Г) палеозойська.

5. Установіть відповідність.

1 Ендемік

2 Монофілія

3 Рудименти

4 Атавізми

А Вид, що мешкає лише в певній ділянці біосфери

Б Походження кількох система­тичних груп від одного предка

В Загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмно­ження

Г Органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функ­ції та перебувають у недорозви­неному стані

Д Прояв у окремих особин певного виду ознак предків

Відповідність

1

2

3

4

6. Розмістіть варіанти в послідовності від найближчого до нашого часу до найдавнішого періоду:

А) пермський;

Б) кембрійський;

В) антропогеновий;

Г) крейдяний.

Послідовність

1

2

3

4

IV. Домашнє завдання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ - Плани-конспекти уроків по біології