Узагальнення курсу

Для людини, яка не вивчала живих істот, перебування серед природи буде нагадувати відвідини художньої галереї, у якій більшість дивовижних витворів мистецтва обернені обличчям до стіни.

Томас Гекслі

Узагальнення курсу

Які загальні ознаки подібності живого?

ЖИВА ПРИРОДА (органічний світ) – це вся сукупність організмів, що населяють Землю.

Жива природа отримує енергію здебільшого від Сонця, перетворюючи її в органічні речовини. Важливу роль у цьому процесі відіграє вода. Живі істоти характеризуються низкою ознак, за якими

їх відрізняють від неживих об’єктів.

Таблиця 23. ОЗНАКИ ПОДІБНОСТІ ЖИВОГО

1.

Відкритість організмів з відкритими біологічними системами, які зберігають свою цілісність й упорядкованість та відносно самостійно існують у певному середовищі життя

2.

Подібність хімічного складу – організми відрізняються від тіл неживої природи наявністю й співвідношенням хімічних елементів та сполук (білки, жири, вуглеводи й нуклеїнові кислоти).

3.

Клітинна будова – організми складаються з клітин, які мають генетичну інформацію щодо всіх життєвих

процесів. Основними частинами клітин є поверхневий апарат, цитоплазма і ядро.

4.

Процеси життєдіяльності, які відбуваються в організмі та забезпечують його існування – обмін речовин, живлення, дихання, розмноження, ріст, рух, подразливість. Основою фундаментальних властивостей живого є саморегуляція, самовідновлення та самовідтворення.

5.

Здатність до історичного розвитку супроводжується утворенням нових видів груп організмів, які мають подібні ознаки, вільно схрещуються й дають плідне потомство, живуть на певній території й мають ознаки пристосованості до yмов життя.

Відмінності організмів від неживих об’єктів

Життя не існує саме по собі, воно завжди пов’язане з організмами, які відрізняються від тіл неживої природи. Наприклад, живий молюск відрізняється від черепашки за певними ознаками.

Таблиця 24. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТІЛ ЖИВОЇ Й НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ

Ознаки

Равлик виноградний

Черепашка рапани

Хімічний склад

У складі тіла переважають такі елементи, як Гідроген, Оксиген, Карбон та Нітроген, що утворюють різні органічні речовини. Велика кількість води

Побудована переважно з карбонату кальцію. Органічних речовин й води дуже мало

Клітина будова

Побудова тіла з клітин, які формують тканини, органи, системи органів

Неклітинна будова

Обмін речовин

Отримує із середовища кисень, поживні речовини, а виділяє вуглекислий газ, продукти обміну

Обмін речовин із середовищем, процеси утворення речовин (синтез) відсутні.

Саморегуляція

Здатний зберігати постійність свого окладу завдяки регуляції процесів життєдіяльності

Відсутність підтримки свого хімічного складу

Самооновлення

Здатний відновлювати втрачені клітини

Під впливом умов середовища поступово руйнується

Самовідтворення

Здатний залишати після себе потомство, яке зберігає його основні ознаки

Може розпадатися на шматки без відтворення собі подібного

Які основні групи організмів виділяють у сучасній системі органічного світу?

ОРГАНІЗМИ (живі тіла) – будь-які тіла природи, які виявляють ознаки живого.

Сучасний органічний світ нашої планета об’єднує віруси, прокаріоти, одноклітинні еукаріота, рослини, гриби й тварини. Як ви вже знаєте, віруси не є організмами, це неклітинні форми життя, що перебувають на молекулярному рівні організації живого. Утворені віруси молекулами білків та нуклеїнових кислот і ніяких клітин в їхній будові немає. А ось бактерії, рослини, гриби й тварини є клітинними організмами. Усі вони складаються з найменших живих “комірок” – клітин.

Таблиця 25. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

Доядерні клітинні організми або Прокаріоти

Ядерні клітинні організми, або Еукаріота

Одноклітинні

Еукаріоти

Багатоклітинні еукаріоти

Рослими

Гриби

Тварини

Бактерії

(біфідобактерії, молочнокислі, бульбочкові, хвороботворні,

Бактерії бродіння гниття) Ціанопрокаріоти (спіруліна, носток) Архебактерії

Одноклітинні

Твариноподібні

Організми

(амеби, інфузорії, комірцеві джгутиконосці) Одноклітинні водорості

(соглена, хламідоонада, хлорела)

Багатоклінинні водорості

Мохи

Плауни

Хвощі

Папороті Голонасінні Покритонасінні

Макроскопічні

Гриби

(мікоризні гриби, гриби-паразити) Мікроскопічні гриби

(дріжджеві гриби, цвілеві гриби)

Первинні

Багатоклітинні

(губки)

Справжні

Багатоклітинні

(Кишковопорожнинні, Кільчаки, Членистоногі, Молюски, Хордові)

Величезна різноманітність живих організмів обумовлена такими причинами, як:

А) наявністю різних рівнів організації живої природи (молекулярний – клітинний – організмовий – популяційно-видовий – екосистемний – біосферний);

Б) різноманітністю умов, які оточують живі організми;

В) здатністю організмів пристосовуватися до різних умов довкілля (адаптивність).

Не зважаючи на різноманітність та різнорівневість життя, yсі організми мають ознаки подібності в будові та проявах життєдіяльності, що є свідченням спільного походження та єдності живої природи.

Узагальнення курсу

Потік енергії, речовини інформації

Віруси це найдрібніші й найрозповсюдженіші форми життя з проміжним положенням між живою й неживою природою.

Енциклопедія для дітей

Сторінка ілюстрацій

ВІРУСИ (лam. virus – отрута) – неклітинні форми життя, які паразитують усередині живих клітин.

Віруси відкрив Д. Івановський у 1892 році завдяки дослідженням мозаїчної хвороби тютюну. Зараз відомо майже 10 тисяч вірусів. Багато вірусів, оселившись у живих клітинах, викликають важкі хвороби. Назви цих захворювань використовуються в назвах самих вірусів. Наприклад, вірус грипу, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), вірус герпесу, вірус свинки, вірус поліомієліту, вірус кіру та ін.

Таблиця 26. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСІВ

1.

Розміри субмікроскопічні. У більшості вірусів коливаються від 10 до 300 нм. У середньому віруси в 50 разів менші за бактерії. Їх неможливо побачити через оптичний мікроскоп, тому що їх розмір менший за довжину світлової хвилі.

2.

Дуже проста будова. Складаються, зазвичай, з нуклеїнової кислоти ДНК або PHК і білкової оболонки.

3.

Відсутність більшості ознак життєдіяльності. Вони не здатні самостійно здійснювати обмін речовин і енергії, живлення, дихання, ріст, подразливість.

4.

Відсутність клітинної будови. Неклітинні форми життя, оскільки їм притаманні окремі ознаки живого: здатність проникати всередину клітини, розмножуватися й змінюватися.

5.

Віруси називають за хворобами, які вони спричиняють, наприклад, вірус грипу, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), вірус герпесу, вірус свинки, вірус поліомієліту, вірус кіру та ін.

Узагальнення курсу

Iл. 273. Різноманітність вірусів: 1 – простий герпес в ділянці нижньої губи;

2 – вірус натуральної віспи (збільшено у 370000 разів); 3 – бактеріофаги (віруси бактерій) на поверхні клітини бактерії під електронним мікроскопом; 4 – простий вірус тютюнової мозаїки; 5 – складний вірус грипу; 6 – складний вірус імунодефіциту людини

Нас оточує дуже різноманітний світ живих істот, яких ми взагалі не бачимо.

З підручника

Сторінка ілюстрацій

ПРОКАРІОТИ – це клітинні доядерні мікроскопічні організми, у яких відсутнє ядро та більшість органел.

Наука про мікроорганізми називається мікробіологією. До прокаріотів належать бактерії, ціанопрокаріоти, архебактерії.

Таблиця 27. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКАРІОТІВ

Ознака

Характеристика прокаріотів

Поширення

Живуть у всіх середовищах життя. За несприятливих умов здатні переходити у стан анабіозу

Будова

Клітина має клітинну стінку, клітинну мембрану, цитоплазму з органелами та кільцеву молекулу ДНК

Життєдіяльність

Живлення буває гетеротрофне (більшість бактерій ф архебактерій) та автотрофне (ціан опрокаріоти). Джерелом енергії можуть бути світло, неорганічні речовини та органічні речовини

Розмноження

Поділом клітин навпіл, дуже швидко (через кожні 20-30 хв)

Роль у природі

Розклад і мінералізація органічних решток (бактерії гниття), утворення органічної речовини й забезпечення існування інших організмів, фіксацій нітрогена (азотфіксуючі бактерії), грунтоутворення (сапротрофні бактерії), утворення кисню (ціанопрокаріоти), співіснують з багатьма організмами (симбіотичні бактерії)

Узагальнення курсу

Іл. 274. Різноманітність бактерій: 1 – намібійська сірчана перловиця, або “сіркова перлина Намібії” – бактерія знайдена на океанському дні в 1999 році; найбільша із відомих бактерій розміром до 0,75 мм; 2 – куляста бактерія ентерокок, яка відрізняється підвищеною стійкістю проти антибіотиків (супербактерія); 3 – хвороботворна бактерія хелікобактер в шлунху людини, яка є причиною гастриту і виразки; 4 – симбіотичні бактерії на поверхні шкіри; 5 – хвороботворна бактерія пневмонії – стрептокок; 6 – сальмонела в кишечнику людини

Сторінка ілюстрацій

ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ – це клітинні ядерні організми, які складаються з одній клітини, що має ядро та більшість органел.

Таблиця 28. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОКЛІТИННИХ ЕУКАРІОТІВ

Ознака

Характеристика еукаріотів

Поширення

Поширені по всій земній кулі, мешкають у всіх середовищах існування

Будова

Клітина має клітинну стінку, клітинну мембрану, цитоплазму з органелами та кільцеву молекулу ДНК

Життєдіяльність

Живлення буває гетеротрофне з тваринним або грибним способом поглинання органічних речовин та автотрофне. Джерелом енергії можуть бути органічні речовини

Розмноження

Нестатеве розмноження (поділ навпіл множинний поділ, брунькування, спороутворення й статеві процеси

Роль у природі

Розклад і мінералізація органічних решток (грунтові амеби), утворення органічної речовини й кисню (одноклітинні водорості), очищення водойм, утворення кисню (ціанопрокаріоти), співіснують з багатьма організмами (асимбіотичні джугитокові)

Одноклітинні твариноподібні організми – це клітинні ядерні організми, у яких гетеротрофне живлення, відсутні клітинна стінка й пластиди.

Клітини здатні захоплювати тверді часточки їжі й перетравлювати їх у цитоплазмі, часто в особливих органелах – травних вакуолях. Багато одноклітинних тварин поглинають органічні речовини грибним способом – шляхом всмоктування поверхнею тіла.

Узагальнення курсу

Іл. 275. Одноклітинні твариноподібні: 1 – амеба-протей; 2 – амеба дизентерійна; 3 – трипоносома; 4 – трихомонада; 5 – лямблія; 6 – радіолярія; 7 – форамініфера; 8 – інфузорія-туфелька

Одноклітинні водорості – це клітинні ядерні організми, у яких автотрофне живлення та наявні пластиди й клітинна стінка з целюлози. Автотрофне живлення в цих організмів відбувається виключно завдяки фотосинтезу. Багато одноклітинних рослин здатні поглинати органічні речовини грибним способом – шляхом всмоктування поверхнею тіла.

Узагальнення курсу

Іл. 276. Одноклітинні водорості: 1 – зелена водорость мікростеріас; 2 – зелена водорость ацетобулярія (розгалужене тіло досягає декількох сантиметрів у довжину); 3 – діамотова водорость навікула з кремнієвим панцирем; 4 – пірофітова водорость перидиніум, яка в стоячих водоймах спричинює “цвітіння води”; 5 – зелена водорость хламідомонада, яку влітку можна знайти в кожній калюжі; 6 – евглена, яка здатна переходити до гетеротрофного живлення; 7 – зелена водорость хлорела, яка розмножується лиш нестатево.

Сторінка ілюстрацій

БАГАТОКЛІТИННІ ЕУКАРІОТИ – це клітинні ядерні організми, які складаються з багатьох клітин, спеціалізуються за функціями і втрачають здатність до існування як окремі живі істоти.

Багатоклітинні еукаріоти походять від одноклітинних.

Різноманітність багатоклітинних еукаріотів

Назва групи

Характеристика

Рослини

(бл.250 тис. видів)

Багатоклітинні еукаріотичні органами, у яких автотрофне живлення й прикріплений спосіб життя

Гриби

(бл.100 тис. видів)

Багатоклітинні еукаріотичні організми, у яких гетеротрофне живлення й прикріплений спосіб життя

Тварини

(6л. 1,4 млн. видів)

Багато клітинні еукаріотичні організми, у яких гетеротрофне живлення й активний спосіб життя

Узагальнення курсу

Іл. 277. Різноманітність рослин: 1 – зелена водорость ульва; 2 – бура водорость ламінарія; 3 – червона водорость порфіра; 4 – зелений мох зозулин льон: 5 – плаун булавоподібний; 6 – хвощ польовий; 7 – папороть щитник чоловічий; 8 – сосна звичайна – представник голонасінних ; 9 – магнолія – представник покритонасінних

Узагальнення курсу

Іл. 278. Різноманітність грибів: 1 – мікоризний білий гриб; 2 – паразитичні ріжки жита; 3 – сапротрофний трутовик сірчано-жовтий; 4 – дріжджові гриби сахароміцети; 5 – цвілевий гриб пеніцил; 6 – лишайник золотянка стінка

Узагальнення курсу

Іл. 279. Різноманітність тварин: 1 – губка бодяга озерна (тип Губки); 2 – гідра прісноводна (тип Кнідарії); 3 – планарія молочно-біла (тип Плоскі чepви); 4 – аскарида людська (тип Круглі черви); 5 – червяк дощовий (тип Кільчасті черви); 6 – равлик виноградний (тип Молюски); 7 – хрущ травневий (тип Членистоногі); 8 – морська зірка (тип Голкошкірі); 9 – кролик дикий (тип Хордові)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Узагальнення курсу - Біологія