УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ЛЕКСИКОЛОГІЯ”

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 48. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ЛЕКСИКОЛОГІЯ”

387 І. Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку. Що символізують кольори українського прапора?

ПРАПОР УКРАЇНИ

Єдиного офіційного прапора в Київській Русі не було. Кожен із князів мав власний стяг. Спочатку на прапорах зображали фантастичних тварин і рослини, а після прийняття християнства – хрест і святих.

У Запорозькій Січі кожен полк, сотня мали свій стяг. Особливо популярними були малинові прапори, однак часто траплялися й синьо-жовті.

1918

року Центральна Рада визначила синьо-жовтий прапор державним символом Української Народної Республіки. Його кольори символізували чисте небо, що розкинулося над жовтим морем хлібного лану.

Нині синьо-жовтий прапор повернувся до нас як символ державності України. Гордо замайорів він на нашій землі (3 довідника ).

II. Виконайте завдання до тексту.

387 І. Поясніть лексичні значення виділених слів. Які із цих слів однозначні, а які – багатозначні? Який словник може вам знадобитися для виконання цього завдання?

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Малюнок Богдана Грищенка, 12 років

2. Чи є в тексті слова, вжиті

в переносному значенні? Складіть і запишіть речення зі словом чисте, ужитим у переносному значенні.

3. Знайдіть у тексті стилістично забарвлені слова. Обгрунтуйте доцільність їх використання.

4. Який синонім до слова прапор ужито в тексті? З якою метою? Виберіть з тексту 2-3 слова, які можна замінити синонімами. Залишіть синонімічні ряди.

5. Виконайте усно лексичний розбір слів прапор, державність.

6. Визначте засоби зв’язку речень у тексті.

388 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Що найперше постає у вашій уяві, коли вимовляєте слова “рідний край”? Із чого, на вашу думку, починається Батьківщина?

389 Випишіть з текстів казок народних пісень 4-5 речень з епітетами, порівняннями чи синонімами. Яка роль цих засобів в усній народній творчості?

І таке буває!

– А вона не буде розпитувати мене про мої оцінки в школі? Ти ж знаєш, що в мене з математикою не все гаразд.

– Ні, моя бабуся дуже тактична людина.

– Невже вона володіє майстерністю ведення бою? – здивувався Сергій.

Поясніть, чому здивувався Сергій. Про яку рису характеру бабусі хотів сказати його товариш?

390 ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Знайдіть помилки в оголошеннях. Відредагуйте усно ці повідомлення.

Кіоск не працює. !На больничному.

У продажу є соняшникове масло.

Увага! Поїзд прибуде із запізненням на два часа.

Вчасно і якісно вигинаємо любе ваше замовлення.

Оголошуємо набір учнів до музикальної школи.

391 І. Спишіть речення, уникаючи лексичних помилок. Поясніть суть допущених помилок. Скористайтеся відповідями в додатках

1. Мандрівка тривала дві неділі. 2. По радіо звучала його любима пісня. 3. Наталка старанно відноситься до своїх обов’язків. 4. Сергійко вірно відповів на запитання вчительки.

5. Назар на уроках уважний, не мішає іншим. 6. Слідуюче заняття гуртка відбудеться через тиждень.

IІ. Проведіть спостереження за мовленням ваших однокласників. На основі зібраного матеріалу підготуйте таблицю “Говори правильно”.

392 Підготуйте усне повідомлення на одну з мовознавчих тем: “Краса і багатство української синонімії”, “Омоніми та багатозначні слова в мові”, “Загальновживані та стилістично забарвлені слова”, “Походження слова”.

393 САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми “Лексикологія” я навчився (навчилася) багато нового. Наприклад…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте виконання, користуючись відповідями в додатках.

1. У переносному значенні вжито всі виділені слова рядка

А відкритий характер, грати на скрипці, глибока печаль

Б запашний коровай, ніс людини, теплий погляд

В холодний погляд, спадає вечір, рожеві мрії

Г висока тополя, телефонувати другові, гірка правда

2. Стилістично забарвленими є всі слова рядка

А телик, периметр, кумекати

Б планшет, епохальний, квітень

В псевдоідея, кохання, куцохвостий

Г відгомоніти, цікавий, відозва

3. Синонімічний ряд утворюють слова

А золотий, золотим, золоті

Б заморозки, приморозки, сніжки

В гіллястий, крислатий, розкидистий

Г ледарювати, лінивий, байдикувати

4. Омоніми використано в рядку

А золота голова – золотий перстень

Б хитра лисичка – зібрати в кошик лисички

В людина стогне – земля стогне

Г гострий ніж – гострий на язик

5. Лексичну помилку допущено в рядку

А плутати слова В вимикати світло

Б освітлена вулиця Г мішати вчитися

6. Складіть два речення зі словом гарячий так, щоб у першому реченні це слово вживалося в прямому значенні, а в другому – в переносному.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Що вивчає лексикологія?

2. Що називають лексичним значенням слова?

3. Дайте визначення прямого й переносного значень слів. Як виникає переносне значення? Наведіть приклади.

4. Розкажіть про поділ слів на загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені. Наведіть приклади.

5. Що таке синоніми? Розкрийте їхню роль у мовленні.

6. У чому особливість омонімів? Наведіть приклади таких слів.

7. Чим омоніми відрізняються від багатозначних слів? А чим подібні?

8. Які слова називають антонімами? Поясніть їхню роль у мовленні. Наведіть приклади.

9. Що таке етимологія слова? Розкажіть про походження кількох слів (на вибір).

10. Розкажіть, з якою метою укладають словники. Які словники ви знаєте? У чому особливість кожного з них?

Об’єднайтеся в групи. Придумайте та розіграйте в ролях рекламний ролик (сценку) на одну з поданих тем.

1. СЛОВА – СКАРБИ.

Ця реклама має спонукати правильно добирати слова у властивому для них значенні.

2. ПЕРЛИНИ СИНОНІМІЇ.

Ця реклама має переконати в тому, що синоніми роблять наше мовлення виразнішим і яскравішим.

Моя сторінка

ЯК ЦЕ БУЛО

БУТЕРБРОД ЧИ САНДВІЧ?

Слово бутерброд німецьке, воно складається з двох слів: бутер – “масло” і брот – хліб. Проте у нас це слово набуло значно ширшого, ніж первісне, значення: це може бути хліб із сиром, ковбасою, повидлом, а масла може й не бути. Цікаво, що німці наші “бутерброди без масла” звуть тартинами. Про сандвіч розповідають таку історію: лорд Джон Сандвіч був пристрасним гравцем. Не бажаючи відриватися від карт, щоб повечеряти, він придумав зручний для нього вид бутерброда. Шматочок м’яса чи сиру він клав між двома скибками хліба, щоб не бруднити рук і ними карт. Власне кажучи, те, що ми беремо із собою до школи, в дорогу, – є не що інше, як сандвіч, хоча ми звемо його теж бутербродом (А, Коваль).

СЛОВО ПРО СЛОВО

Слово пломбір походить від назви французького міста Пломб’є. Саме тут і придумали цей вид морозива.

Слово магнолія (рослина) завдячує прізвищу французького ботаніка XVII століття Магнолю.

Слова футбол, баскетбол, волейбол мають спільну батьківщину – Англію. Частина бол (ball) у цих словах – по-англійськи “м’яч”. А перші частини різняться: фут – “нога”, баскет – “кошик”, волей – “політ”.

Є слова, які за життя “придбали” величезне багатство значень. Наприклад, дієслово ставати має більше 20 значень, іти – аж 30, а іменник крило -10.

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Дайте відповіді на запитання. Поміркуйте, що стало основою формулювання цих запитань.

1. Якої коси не розчешеш? 2. Яким ключем хати не замкнеш? 3. На якій лаві не всидиш? 4. Яка мушка не літає? 5. Яку череду не женуть на пасовище?

УСМІХНІТЬСЯ

– Дівчинко, ти любиш солодкий стіл?

– Ні, я люблю солодкі десерти.

– У якому під’їзді ти живеш?

– Я живу в квартирі, а не в під’їзді, – обурився хлопець.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ЛЕКСИКОЛОГІЯ” - Українська мова