УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ”

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 22. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ”

170 І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Відповідь.. гуйте. Усно перекажіть прочитане, правильно наголошуючи виділені слова.

ЯБЛУНЬКА

На маленькій, низенькій яблуньці цілий день любило сидіти сонце. Цвіту цієї весни на деревці було зовсім трішки, лише кілька рожево-білих квіточок радували бабцю Марію. Посадила вона яблуньку та й тішиться, плодів чекає.

У червні якось випадково побачила

старенька троє яблучок. Вони сором’язливо трималися на гіллі. Радощам не було меж! Щодня плоди грілися на сонці, гойдалися на вітрі й міцно трималися хвостиками за життя!

А в серпні яблука зовсім набралися сили, почервоніли, стали соковитими. Яблунька стоїть край подвір’я і однією кроною дивиться на вулицю, де їдуть машини, поспішають у справах дорослі, тупотять до школи першачки.

Сергійко йшов додому, ніс важкого портфеля й ні про що не думав. Просто собі роздивлявся навкруг. Побачив яблуньку, вона лиш благословила на світ свої плоди. Зірвав яблуко, друге, третє… Надкусив одне, скривився, повикидав у бур’яни.

Подивилася

старенька на яблуньку, обмацала кожну гілочку. Немає яблучок! Покотилися сльози… А Сергій ні про що не думав, просто пішов додому (За Т. Зелінською).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть у тексті окличні речення. Що виражає кожне з них (оклик, погрозу, захоплення, радість, жаль)? Прочитайте їх з відповідною інтонацією.

2. Знайдіть речення зі сполучниками і, й, та. Що з’єднує кожен сполучник; однорідні члени речення чи частини складного речення?

3. Випишіть два складних речення і виконайте письмово їхній синтаксичний розбір.

4. Знайдіть одне речення, яке складається тільки з граматичної основи Поширте його другорядними членами речення.

5. Випишіть словосполучення з першого речення.

6. Про що думала бабуся? Запишіть її думки у формі речення з прямою мовою. Накресліть схему цього речення.

171 Розгляньте репродукцію картини “Казкове місто”. Чому вона так називається? Складіть і запишіть за картиною такі речення: а) з однорідними членами та узагальнювальним словом; б) зі вставним словом; в) складне; г) з прямою мовою.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

В. Рекуненко. Казкове місто

172 Напишіть невелике оповідання або казку (8-10 речень) за поданим початком, увівши до нього діалог.

Василь і Ксеня пішли в ліс по ягоди. І хоч їм здавалося, що вони трошки походили, але незчулися, як почало вечоріти. Тільки тоді діти побачили, що вже блукають у незнайомому місці…

173 Самооцінка Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми “Відомості із синтаксису та пунктуації” я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Для вас, допитливі!

Удосконалювати свої знання мови можна скрізь, навіть… у космосі. Саме так роблять герої фантастичної повісті Івана Ющука “Троє на Місяці”. Це книжка про захоплюючі пригоди школярів на Місяці, про те, як вони, опановуючи основи космонавтики, розширюють свій світогляд, загальноосвітній рівень, зокрема й культуру рідної мови.

Про те, що вам найбільше сподобалося в цій книжці, розкажіть однокласникам.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання, користуючись відповідями в додатку

1. Звертання с в реченні

А Настали осінні, тихі та смутні дні, коли сонце світить і не гріє (С. Васильченко).

Б Я пригорнусь до тебе піснею і яворами, золотими крильми пшениці, тінявими ярами (Д. Павличко).

В Намалюй, зимова нічко, білосніжні сни (3. Мороз).

Г Хтось, може, винен перед ними (Л. Костенко).

2. Однорідні члени є в реченні

А Десь там матуся в обіймах втоми виходить зустрічать мене на шлях (О. Довгоп’ят).

Б Схилились вишні в розпачі німім і ронять цвіт весільний у калюжу (Л. Гудзь).

В Дзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях (Д. Павличко).

Г Повітря склом виблискує ламким, і тиша ніжно дзвонить над полями (М. Рильський).

3. Складним є речення

А Засинає місто після праці під нічною ковдрою (М. Боровко ).

Б І земля, і вода, і повітря – все поснуло (М. Коцюбинський).

В На воді лежали широкі темно-зелені листки латаття, а поміж них жовтіли голівки лілей (Д. Ткач).

Г Падала водяна лавина, розплющувалася об асфальт (Є. Шморгун).

4. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А Осінь ходить по краю, та виганяє птиць із гаю (Нар. творчість ).

Б Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля (Олександр Олесь).

В Осінній сад ще яблучка глядить, листочок-два гойдає на гілляках (Л. Костенко).

Г Здрастуй, моя прадідівська хато (О. Білаш).

5. Уявіть, що ви зі своїм братом, сестрою, мамою чи татом сидите біля вечірнього багаття. Складіть і запишіть діалог відповідно до цієї ситуації (4-6 реплік).

6. Перебудуйте подане речення на речення з прямою мовою і запишіть.

Бабуся попросила Віталика принести води з криниці.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке словосполучення? Яка відмінність між реченням і словосполученням?

2. Які є види речень за метою висловлювання? Наведіть приклади.

3. Із чого складається граматична основа речення? Наведіть приклад речення з одним головним членом.

4. Які є другорядні члени речення? На які питання вони відповідають? Наведіть приклади.

5. Розкажіть про вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами.

6. Які групи вставних слів ви знаєте? Наведіть приклади двох речень із вставними словами.

7. Розкажіть про особливості вживання розділових знаків при звертанні.

8. Чим складне речення відрізняється від простого?

9. Які розділові знаки вживають у реченнях з прямою мовою?

10. Що називають діалогом? Розкажіть про вживання тире при діалозі.

Проект

Уявіть, що вашому класу доручили підготувати телевізійну гру “Найрозумніший”. Тема гри “Синтаксис і пунктуація”.

Об’єднайтеся в такі групи: сценаристи (обирають формат гри, розробляють і затверджують правила); мовознавці (добирають для гравців запитання з теми “Синтаксис і пунктуація”, речення, словосполучення для аналізу, міні-диктанти); гравці; ведучі (проводять гру відповідно до розроблених сценаристами правил); експерти (оцінюють відповіді гравців, визначають переможців); актори (готують та озвучують цікаві повідомлення про мову під час рекламних пауз, розігрують гумористичні діалоги); журналісти (готують текст оголошення про проведення гри, пишуть замітку до газети про результати гри).

Проведіть гру у вільний від уроків час. Запросіть учнів інших класів, учителів, батьків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ “ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ” - Українська мова