УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ЗАЙМЕННИК”

Морфологія та орфографія.

Займенник

§ 65. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ЗАЙМЕННИК”

554

І. Прочитайте текст. Чи доводилося вам бути свідком або учасником подібної ситуації? Що ви могли б додати до прочитаного?

ЧУДОДІЙНІ СЛОВА

Слова “перепрошую”, “пробачте за турботу”, “будьте ласкаві”, “дякую” чудодійно полегшують стосунки між людьми.

Приміром, ви шукаєте потрібну вам вулицю. Навколо нікого немає. Коли ж з’являється перехожий, ви звертаєтеся до нього: “Вибачте, що затримую. Чи не скажете,

як пройти до…”. Ви звернулися до перехожого із запитанням ввічливо, і тому він зупиниться й відповість, навіть якщо й поспішає. Ви говорите на прощання: “Дякую. Даруйте, що затримав”. “Та нічого”, – відповідає перехожий і поспішає далі (За I. Томаном).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть займенники, визначте їхній розряд за значенням, а також відмінок, рід і число (якщо є).

2. Розберіть один займенник (на вибір) як частину мови.

3. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Поставте один одному запитання за змістом прочитаного, використовуючи питальний займенник. Дайте відповідь на запитання однокласника

(однокласниці).

4. Перебудуйте усно текст, замінивши займенник 2-ї особи множини займенником 1-ї особи однини. Які ще слова при цьому доведеться змінити?

555

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що до вас звернувся товариш із вказаним нижче проханням. Передайте цю інформацію сестрі товариша. Тільки не переплутайте, чию книжку треба взяти, кого й біля чийого офісу чекати.

Сергію, передай, будь ласка, моїй сестрі, що я затримуюсь. Нехай візьме книжку, яку ти подарував мені, і чекає на мене біля офісу нашої мами.

556

Відредагуйте усно речення. Поясніть суть допущених помилок.

1. Бабуся попросила онука купити собі молока. 2. Вершник сидів на коні, його грива розвівалася на вітрі. 3. Я попросив товариша принести свою книжку. 4. Ми свої недоліки підправимо, і вони будуть набагато кращими. 5. Мама попросила дочку зустріти свого знайомого.

557

І. Прочитайте текст. Яка його основна думка? Який займенник і чому в українській мові називають засобом ввічливості та пошани? У яких мовленнєвих ситуаціях ви вживаєте займенник ви при зверненні до однієї особи?

ПОВАГА ЗМАЛКУ

Коли я часом чую, як підлітки, а то й молоді люди звертаються до батьків: “батя”, “папаша”, “старик”, “маманя”, “мамаша” або заочно називають їх “мої предки”, – мені робиться боляче і ніяково. Боляче за себе, ніби це стосується мене, і за тих батьків, до яких так звертаються. Чому сьогодні часто з’являється зневага дітей до батьків, відчуженість між ними? Чогось подібного, принаймні в наших селах, колись не чули. В Україні не лише до батька, матері, діда, баби, а навіть подружжя, сусіди між собою зверталися на “Ви”. Любов і повагу до батьків, старших, як і працьовитість, гідність, релігійність, у наших родинах виховували змалку (Л. Орел).

ІІ. Випишіть з тексту займенники, зазначте їхній розряд за значенням та початкову форму.

558

Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть діалог (6-8 реплік) про надходження нових книжок до бібліотеки, який міг би відбутися між бібліотекарем і учнем. Використайте вислови мовленнєвого етикету й займенники, зокрема питальний і особовий у формі 2-ї особи множини.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невелику розповідь (6-10 речень) на тему “Пригоди маленького жолудя”, використавши займенники як засіб зв’язку речень у тексті.

559

САМООЦІНКА.

Продовжте усно фрази,

1. Під час вивчення теми “Займенник” я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до контрольного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатку.

1. Правильним є твердження

А Займенник – це частина мови, яка називає предмети, ознаки, кількість.

Б У реченні займенник може бути тільки означенням.

В Особові займенники вказують на приналежність предмета першій особі.

Г Неозначені займенники утворюємо від питальних за допомогою часток.

2. Означальний займенник ужито в реченні

А Весна – бажаний гість, її закликають дівчата піснями – веснянками (О. Воропай).

Б У кожнім слові краси майбутнього шукай (М. Рильський).

В Учітеся, брати мої, думайте, читайте… (Т. Шевченко).

Г Падають тепло і глухо яблука в нашім саду (В. Сосюра).

3. До одного розряду за значенням належать обидва займенники рядка

А абищо, який

Б нічий, їхній

В ти, вони

Г котрий, хто-небудь

4. Правильно написано всі займенники рядка

А казнащо, деяка, будь-кого, якого-небудь

Б який-небудь, де-хто, будь-кого, хтось

В будь-що, декого, аби-кому хто-небудь

Г який-небудь, якоїсь, хтозна-кому, декому

5. Три займенники вжито в реченні

А Добре того навчати, хто хоче все знати.

Б Тяжко тому жить, хто не хоче робить.

В Кожна жаба своє болото хвалить.

Г У кого бджоли, у того й мед.

6. Підкресліть займенники як члени речення. Визначте їхній розряд.

Хто розуму не має, тому й коваль не вкує (Нар. творчість).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що таке займенник? Яка його роль у мовленні?

2. Наведіть приклади займенників, які вказують: а) на істоту; б) на ознаку; в) на кількість.

3. Якими граматичними ознаками займенники подібні до іменників? Прикметників? Числівників? А чим відрізняються від цих частин мови?

4. Назвіть розряди займенників та наведіть приклади.

5. Чим відрізняються питальні займенники від відносних? Наведіть приклади.

6. Розкажіть про творення та написання заперечних і неозначених займенників.

7. Яку синтаксичну роль можуть виконувати займенники? Наведіть приклади.

Проект

Об’єднайтеся в групи.

Група має виконати одне із запропонованих завдань:

А) скласти ребуси із займенниками; б) скласти кросворд із займенниками; в) укласти словничок фразеологізмів із займенниками.

Запропонуйте своїм однокласникам розшифрувати ребуси, розгадати кросворд чи пояснити значення фразеологізмів.

Моя сторінка

ЦІКАВО ЗНАТИ

Нью-йоркська телефонна компанія провела цікаве дослідження, з’ясовуючи, яке саме слово вимовляють люди найчастіше. Із цією метою було прослухано 500 телефонних розмов, що дало змогу визначити найуживаніше слово – ним виявилося “я”, яке прозвучало 3990 разів (3 посібника).

СКІЛЬКИ СЛІВ?

Чи спроможні ми порахувати всі слова? На жаль, ні. В 11-томному Словнику української мови (1970-1980 pp.) пояснено значення 135 тисяч слів і словосполучень, а у Великому тлумачному словнику сучасної української мови (2004 р.) – 170 тисяч.

А скільки ж слів потрібно окремій людині? Обсяг словникового запасу конкретної особи залежить від роду її занять, освіченості та здібностей. Встановлено, що мовець активно використовує близько трьох тисяч слів, а розуміє – у десять разів більше (З посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО

ДАВАТИ ДОБРО

У нашому мовленні міцно закріпилися вислови давати добро, одержати добро, які означають “дати або одержати дозвіл щось робити”. Ніякого зв’язку слово добро не має зі словом добрий.

Добро тут – це стара назва букви “Д”. Спочатку слово добро помандрувало до моряків. Так називали жовтий прапор у флотській сигналізації, його підняття означало: “Так, згоден, дозволяю!” (тобто даю добро).

А вже з палуби давати добро як сигнал пішло й на берег у значенні “дозволяти” (За В. Ужченком).

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

1. Якого маленького коня треба поставити між двома однаковими особовими займенниками, щоб утворити назву країни?

2. До якого особового займенника треба додати одну букву, щоб він перетворився на провалля?

3. Який заперечний займенник жіночого роду може використовуватися при оголошенні результатів змагання?

4. Які два займенники заважають їздити дорогою?

5. До якого вказівного займенника треба додати сотню, щоб спекти пиріг?

6. Син мого батька, а мені не брат?

7. До якого особового займенника треба додати “майку”, щоб утворити назву країни?

8. Які три займенники найчистіші?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ЗАЙМЕННИК” - Українська мова