Узагальнюючий урок по темі “Електричне поле”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

1. Електричне поле

Урок 6/6

Тема. Узагальнюючий урок по темі “Електричне поле”

Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал по темі “Електричне поле”.

Тип уроку: урок закріплення знань.

План уроку

Контроль знань

20 хв.

Самостійні роботи № 1 й № 2

Закріплення вивченого матеріалу

25 хв.

1. Розв’язання тестових задач.

2. Розв’язання якісних і розрахункових задач

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

На цьому уроці вчителеві необхідно узагальнити вивчений матеріал по темі: “Електричне поле”. Необхідно відзначити, що електричні взаємодії відіграють виняткову роль у будові атома й утворенні молекул. Вони проявляють себе й у механіці “під виглядом” уже знайомих нам сили пружності й сили тертя.

Можна розповісти про тривалий шлях, пройдений вченими, що вивчали природу електрики – від електрона-бурштину до електрона-частинки.

Формуванню розуміння цієї теми найбільшою мірою сприяє розв’язання якісних і розрахункових задач.

Необхідно ретельно добирати задачі й продумувати методику роботи з ними. Особливу увагу слід приділити усвідомленню учнями всіх етапів роботи із задачами – тільки це може викликати в них інтерес до розв’язання задач і, як наслідок, сприятиме успіхам і трансформації “негативного іміджу” задач на “позитивний”.

Бажано складати задачі так, щоб правильність отриманих числових значень учень міг оцінити, спираючись на здоровий глузд і життєвий досвід, а не тільки порівнюючи їх з “правильними” відповідями наприкінці підручника або задачника.

З першої ж вивченої теми в курсі фізики учнів потрібно готувати до підсумкового тематичного оцінювання. Тематичне оцінювання учнів можна здійснювати різними способами: 1) письмова контрольна робота; 2) усний фронтальний підсумковий залік; 3) письмовий тематичний залік; 4) тестування. Шаблон під час контролю знань неприпустимий. Потрібно перевіряти не тільки запам’ятовування, але й глибоке осмислення навчального матеріалу.

З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тестів на уроці узагальнення вивченого матеріалу учням можна запропонувати набір тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.

Таке використання тестів дає можливість здійснювати оперативний зворотний зв’язок та оцінювати рівень готовності учнів до даної роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ніхто не відчуває страху одержати погану оцінку.

Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

Тренувальні тести

1. Електроскоп заряджений позитивно.

Узагальнюючий урок по темі Електричне поле

А Якщо до кулі електроскопа наближати позитивний заряд, то кут відхилення стрілки електроскопа зменшиться.

Б Якщо до кулі електроскопа наближати негативний заряд, то кут відхилення стрілки електроскопа збільшиться.

В Якщо до кулі електроскопа наближати долоню руки, то кут відхилення стрілки електроскопа зменшиться.

Г Якщо до кулі електроскопа наближати долоню руки, то кут відхилення стрілки електроскопа зменшиться.

2. Від водяної краплі, що має електричний заряд +q, відокремилася крапля з електричним зарядом – q.

Узагальнюючий урок по темі Електричне поле

А Електричний заряд частини краплі, що залишилася, став рівним нулю.

Б Електричний заряд частини краплі, що залишилася, дорівнює +2q.

В Внаслідок електричної взаємодії крапель вони відштовхуються.

Г Електричний заряд частини краплі, що залишилася, дорівнює +q.

3. Навколо наелектризованої ебонітової палички існує електричне поле. Яку властивість воно має?

Узагальнюючий урок по темі Електричне поле

А Воно передає електричний заряд.

Б Воно передає електричну взаємодію.

В Його створюють тільки позитивно заряджені частинки.

Г Його створюють тільки негативно заряджені частинки.

4. До маленької бузинової кульки піднесена потерта об шовк скляна паличка (див. рисунок).

Узагальнюючий урок по темі Електричне поле

А Якщо наблизити паличку до кульки, то сила, що діє на кульку з боку палички, зменшиться.

Б Кулька й паличка взаємодіють завдяки електричному полю.

В Кулька може бути заряджена позитивно.

Г Якщо прибрати паличку від кульки на певну відстань, то сила, що діє на кульку з боку палички, не зміниться.

Розв’язання якісних і розрахункових задач

1. Доторкнувшись позитивно зарядженою скляною паличкою до сталевої кульки, ми передаємо їй позитивний заряд. Які елементарні частинки й куди при цьому переміщаються?

2. Якщо піднести на нитці заряджену станіолеву гільзу до незарядженої, то вони спочатку притягнуться одна до одної, а після зіткнення будуть відштовхуватися. Поясніть дане явище.

3. Скільки електронів треба “перенести” з однієї порошини на іншу, щоб сила кулонівського притягання між порошинами на відстані 1 см дорівнювала 10 мкН? (Відповідь: 2,1-109.)

4. Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох точкових зарядів при збільшенні кожного заряду в 3 рази, якщо відстань між ними зменшити в 2 рази?

5. Як зарядити дві металеві кульки однаковими за модулем, але різними за знаком зарядами?

Наприкінці уроку можна запропонувати учням розв’язати по одній задачі із самостійних робіт № 1 й № 2. (Із книги: Кирик Л. А. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольне работы. – Харьков: Гимназия, 2009.)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Узагальнюючий урок по темі “Електричне поле” - Плани-конспекти уроків по фізиці