Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передана на письмі сумнівних голосних та приголосних

ОРФОГРАФІЧНО – ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

§ 18. Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передана на письмі сумнівних голосних та приголосних.

Пунктуація

Пригадайте!

– Які труднощі виникають під час передачі на письмі сумнівних голосних або приголосних звуків?

– У яких випадках у словах пишеться м’який знак?

– У яких випадках вживається апостроф?

Як потрібно розуміти спрощення груп приголосних звуків? Які групи приголосних можуть спрощуватися?

214.1. Прочитайте текст. До якого

стилю та типу мовлення він належить? Запропонуйте власний варіант заголовка до тексту.

ЙОГО ЛЮБОВ – УКРАЇНА І МАТЕМАТИКА

У Волинському краї, у простій селянській хаті під солом’яною стріхою народився майбутній великий математик Михайло Кравчук.

Під час навчання в Луцькій гімназії з усіх дисциплін найбільше полонила його математика – поезія формул і чисел. У 1910 p. М. Кравчук їде до Києва і вступає на математичне відділення фізико-математичного факультету університету Святого Володимира, а після закінчення навчання залишається в університеті на викладацькій роботі.

Яким же він був педагогом! Викладачем

від Бога! На його лекції ходили як на свято знань, інтелекту, професіоналізму. Але найбільше математичний геній Михайла Кравчука розкрився під час його роботи в Київському політехнічному інституті.

На початку 20-х років, рятуючись від голодної смерті та лихоліть громадянської війни, професор приїздить у село Саварку. Стає директором школи і викладачем математики. Саме Михайло Пилипович відіграв важливу роль у навчанні майбутнього конструктора турбореактивних двигунів Архипа Люльки. Він закохав хлопця в красу і точність математичних формул. Неабиякий розум учителя, висока духовність, душевна рівновага, відданість педагогічній справі зробили диво: хлопчик став гідним учнем.

Наукові праці М. Кравчука з різних галузей математики (вищої алгебри і математичного аналізу, теорії диференційованих та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики) увійшли до скарбниці світової науки. М. Кравчук стояв і біля витоків винаходу першого в світі електронного комп’ютера.

Уживання мякого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передана на письмі сумнівних голосних та приголосних

Пам’ятник М. Кравчуку біля Київського політехнічного інституту

Михайло Кравчук – автор понад 180 наукових робіт. Головним науковим результатом його досліджень стали дослідження з теорії комунікативних матриць, квадратних і білінійних форм, лінійних перетворень, теорії алгебраїчних і трансцендентних рівнянь, теорії чисел; створення і математичне обгрунтування узагальненого методу моментів, застосування його до наближеного розв’язання звичайних лінійних диференційних рівнянь, рівнянь математичної фізики, розвиток теорії кореляції, застосування многочленів, пов’язаних з біноміальним розподілом, які тепер відомі в науковій світовій літературі як многочлени Кравчука.

1938 р. Михайла Кравчука було заарештовано… Зі звичайним для того часу набором звинувачувальних стереотипів; контрреволюційна діяльність, український буржуазний націоналізм, шпигунство і подібне. Того ж року М. Кравчука засуджено на двадцять років тюремного ув’язнення і на п’ять років заслання, відправлено в концентраційні табори на Колиму. Тут він, хворий, помер 9 березня 1942 р. Колишній співкамерник Михайла Пилиповича засвідчує, що академік у рідкісні хвилини відпочинку в бараку писав якісь формули на шматках паперу і щовечора віддавав їх табірному начальству. Де тепер ті папери і що в них – невідомо.

Реабілітовано великого математика 1956 р.

У 2003 р. на Музейній площі Київського політехнічного інституту відкрито пам’ятник визначному українському математикові XX століття, академіку Всеукраїнської академії наук, великому українцю – Михайлові Пилиповичу Кравчуку. Скульпторові вдалося майстерно відтворити і велич, і силу лицаря математики. А з постаменту до нас промовляють слова Михайла Кравчука: “Моя любов – Україна і Математика” (За В. Васильченком).

II. Попрацюйте в парах. Виберіть з тексту 6-8 слів, у написанні яких, на вашу думку, можна допустити помилку. Продиктуйте ці слова вашому однокласнику (однокласниці), а потім напишіть під диктовку слова, запропоновані вам. До яких частин мови належать ці слова? Перевірте один в одного правильність написання.

III. Визначте мікротеми тексту. Стисло перекажіть прочитане. Переказ запишіть.

215.1. Спишіть, ставлячи замість крапок, де потрібно, м’який знак. Обгрунтуйте написання.

Мен..ший, заохочуют..ся, міл..йонер, ал..тан..ці, міл..ярдер, поліс..кий, складаєт..ся, насип.., у кін..ці, облицювал..ний, луган..с..кий, сер..йозний, вінниц..кий, бібліотекар.., хар..ківс..кий, ател..є, рел..єф, Михал..ченко, Пан. ленко, дівчин..ці, компаньйон..ці, нен..ці, дев’ят..сот, сім..сот. л..отчик, стоїш.., сен..йор, кур..йозний, батал..йон, син..оокий, двадцят..ма, п’ят..сот, промін..чик, у скрин..ці, у хатин..ці, Натал..ці, запорожец.., плац.., різ..бяр, пол..овий, ознайомиш..ся.

II. Порівняйте написання виділених слів. Доберіть до кожного з них по два слова на аналогічне орфографічне правило.

216.1. Спишіть. Розставте розділові знаки при відокремлених членах речення. Підкресліть відокремлені члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

I. Вартість усіх видів послуг пов’язаних з участю у виставці подається Організатором в умовних одиницях. 2. Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона крім випадків передбачених цим Кодексом карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. 3. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання віднесене Конституцією України цим та іншими законами до відання органів державної влади. 4. Рішення прийняті місцевим референдумом є обов’язковими для виконання на відповідній території. 5. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках передбачених цим законом. 6. Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: видатки пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування і видатки пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

II. Обгрунтуйте написання виділених слів. Доберіть і запишіть 10 слів з апострофом.

III. Для якого стилю мовлення характерними є речення, подані у вправі? Складіть і запишіть два речення в цьому ж стилі, використавши слова з апострофом.

217.1. Прочитайте слова, з’ясуйте, за яким правилом правопису вживається в словах кожної групи апостроф.

1. М’який, п’ятий, дріб’язковий, в’язень.

2. Кар’єра, кур’єр, бар’єр, ар’єргард.

3. Об’єднання, з’ясувати, під’їзд, між’ядерний.

4. Лук’ян, Лук’янівка, Лук’янович.

II. Порівняйте написання поданих нижче слів кожної пари. Поясніть наявність або відсутність апострофа в кожному слові. Доберіть по одному прикладу на аналогічне орфографічне правило.

Відсвяткувати – підв’язати: святковий – зв’язковий; тьмяний – розм’як; бур’ян – буряк, комп’ютер – різьбяр.

218.1. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Підкресліть і обгрунтуйте орфограми.

1. Ро(з, с)чісує довженну сиву бороду дідусь-туман гребін(ь)чиком ялиновим (В. Сторожук). 2. М(е. и)дові зорі в небі прокидают(ь)ся, тополі білим листям лопотять (JI. Костенко). 3. Мален(ь)ка крапля що їй жити мить вст(е, и)гає всесвіт у собі вмістить (В. Мисик). 4. Цвіли бузки? То солов(‘)ї цвіли сузір(‘)ям грон, пахучим синім димом, цвіли у точну і в (не)точну риму, бенк(е, и)тували тільки як могли (Є. Гуцало). 5. Так яблуками пахне у хатин(ь)ці як пахнуть хати тільки восени (М. Бажан). 6. Пахне мамою сорочка-вишиванка, цвітом яблуні пш(е, и)ничним колоском ніжним поглядом ласкавим, чорнобривцем куч(е, и)рявим, материнс(ь)кою любов(‘)ю і т(е, н)плом (Н. Багмут). 7. Ось майнули білі коні тільки в(‘)ються гриви тільки кур(‘)ява лягає на з(е, и)лені ниви (В. Симоненко). 8. Надвечір хуга втихла хмари на заході цоч(е, и)рвоніли сніг стужавів і гостро заблищав а повітр(‘)я стало таким прозорим що було видно голі д(е, и)рева понад шляхом (Г. Тютюнник). 9. Сірий шлях

Скр(е, и)пить ва(ш, ж)кими гарбами стогне під чумац(ь)кими возами (Д. Луценко). 10. А осінь в ши(п, б)ку загляда листочком клена гоїть рани (Л. Завіщана).

II. Знайдіть складні речення Підкресліть у них граматичні основи. Накресліть схеми двох речень (на вибір).

219.1. Запишіть слова під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Виправте допущені помилки. Підкресліть орфограми.

Директива, акредитив, делегувати. Емма, Маньчжурія, Сан-Хосе, тореадор. гондольєр, кордельєр, прецедент, Рейк’явік, б’єф, брюссельський, віолончель, екс-прем’єр, конвеєризація, контргра, барельєф. Еллада, Франкфурт-на-Майні, Д’Артаньян, анестезія, ландшафт, пюпітр, па-де-де, ахіллесова (п’ята), Мекка, конформізм, вілла, тонна, Еллада.

II. З’ясуйте за словником іншомовних слів лексичне значення незрозумілих вам слів. Із чотирма словами складіть І запишіть речення.

220. Утворіть і запишіть прикметники від поданих слів. Підкресліть орфограми.

Щастя, радість, проїзд, область, солдат, цілість, кістка, агент, заздрість, гігант, зап’ястя, контраст, баласт, форпост, пестити, заїзд, тиждень, честь, випуск, доблесть, запуск, пропуск, ненависть, млість, аванпост, якість, швидкість, вояк, Переяслав, ад’ютант, абонент, безсмертя, захист.

221.1. Спишіть словосполучення, вставляючи пропущені букви. Правильність написання перевірте за словником іншомовних слів.

Змінна в..личина, сф..ричний конденсатор, перпендикуляр до площини, вертикальна пряма, геод..зійний прилад, горизонтальне положення, ц..ліндрична гвинтова лінія, диференціальна геометрія. д..симіляція рослин, функція еритроцитів, залози внутрішньої с..креції, критерій розвитку, генетична модифікація, вегетативна система, абор..гени Австралії, ід..нтифікація мікроорганізмів, велика інт..гральна схема, автоматична р..єстрація.

II. Складіть і запишіть складні речення з двома поданими словосполученнями (на вибір).

222.1. Запишіть слова іншомовного походження в дві колонки: а) з апострофом; б) з м’яким знаком.

Комп..ютер, ад..ютант, б..язь, р”юкзак. ф..юзеляж, філ..м, авен..ю, автопавіл”йон, шин..йон, кс..ондз, порт..єра, вуал.., бл..юз, барел..єф, к..юрі, н..юанс, рант..є, мад..яр, Лавуаз..є, Р. юдберг, М..юллер, вар..єте, миш..як, біл..ярд, кан..йон, кол..є, ком..юніке, деб..ют, шампін..йон, інтерв..ю, п..єдестал, арф..яр, краков..як, порт..є, марсел..єза, ін..єкція.

II. З одним словом кожної колонки складіть і запишіть складне речення.

223. Попрацюйте в парах. Складіть словниковий диктант (10 слів) на повторені під час уроку орфограми. Продиктуйте диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написане.

224. Виконайте завдання одного з поданих варіантів.

Варіант А. Підготуйте і напишіть тези до усної доповіді “Віртуальна мовна особистість”. Підкресліть і поясніть орфограми й пунктограми.

Варіант Б. Підготуйте і напишіть тези до публіцистичного виступу на радіо “Права і обов’язки громадян”. Підкресліть і поясніть орфограми й пунктограми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передана на письмі сумнівних голосних та приголосних - Українська мова