Вартість товару

Вартість товару – уречевлена в товарі суспільно необхідна праця товаровиробників з урахуванням його якості та відносини економічної власності між людьми, що виникають у процесі виготовлення і обміну продукту внаслідок суспільного поділу праці й здійснюються між ними на основі витрат такої праці. В. т. поєднує в собі характеристику всіх елементів економічної системи і передусім продуктивних сил і відносин економічної власності. Крім того, В. т. – історична категорія. Це означає, що на кожному етапі розвитку вона наповнюється елементами якісно або сутнісно нового економічного змісту. Вплив продуктивних сил на В. т. відбувається безпосередньо – шляхом зростання продуктивності праці (нині налічується близько 60 окремих факторів такого впливу), що обернено пропорціонально впливає на одиницю В. т. з урахуванням незмінності його споживної вартості, а отже, корисного ефекту; з поліпшенням якості товарів спостерігається складніший механізм впливу. Водночас інтенсивність праці впливає на В. т. прямо пропорціонально й охоплює як продуктивні сили, так і відносини економічної власності. Загалом вплив останніх (передусім зміни форм власності) на В. т. здійснюється опосередковано, а окремих її елементів, наприклад, зміни форм або систем заробітної плати, – безпосередньо; удосконалення техніко – економічних відносин – опосередковано; окремих елементів організаційно-економічних відносин, наприклад, удосконалення стимулюючої функції менеджменту – прямо, а функції координації – опосередковано. Із посиленням міжнародної конкуренції, зростанням рівня відкритості національної економіки, процесу соціалізації економіки та інших факторів у формуванні В. т. зростає роль споживної вартості. Наповнення В. т. якісно новим змістом відбувається у межах капіталістичного способу виробництва (в т. ч. на кожній його стадії та етапі); а сутнісно новим змістом, за якого домінантою стане споживна вартість, вона наповнюється лише за умови соціалізму, а отже, з появою соціалістичного товару.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Вартість товару - Економічний словник