ВИБІРКИ ОБСЯГ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ВИБІРКИ ОБСЯГ. При визначенні обсягу вибірк. сукупності дослідник звичайно виходить з вимог отримання інформації необхідної точності. Вибірка вважається статист. точною в тому разі, якщо випадкові помилки вибірки малі. Точність результатів, що отримуються, прямо пропорційно залежить від обсягу вибірк. сукупності, що формується: збільшується обсяг вибірки – підвищується точність. Однак точність результатів дослідження, що отримуються, є важливим, але далеко не єдиним фактором (чинником),

який впливає на обсяг вибірк. сукупності, що формується.

Існують три основні критерії розрахунку обсягу вибірки:

А) статист, який передбачає відображення у вибірці із заздалегідь заданою похибкою (чи з бажаною точністю) параметрів генеральної сукупності, що контролюється дослідниками. Розрахунки обсягу вибірки при цьому повинні проводитись паралельно за всіма ознаками, що контролюються, з подальшим вибором оптимального обсягу.

В ряді досліджень виникають ситуації, коли обсяг сформованої вибірки не дає змоги повністю реалізувати всі поставлені завдання. Часто трапляється, що обсягу вибірк. сукупності

цілком достатньо для аналізу одномірних розподілів ознак, але його явно бракує для того, щоб з точністю, що цікавить дослідника, проаналізувати двовимірні (і тим більше тривимірні) табл. розподілу ознак. Невелика кількість об’єктів, що потрапили до “клітинок” табл., не дає змоги з потрібною ймовірністю надійності перевіряти необхідні для аналізу статист, гіпотези (напр., про значущість відмінності відсотків тощо). Але до таких висновків дослідник доходить апостеріорі, тобто вже після завершення збирання інформації, на етапі аналізу зібраних даних;

Б) аналіт. критерій, під яким розуміють обмеження, які накладаються на обсяг вибірки, що проектується, і докладність розробки даних, виходячи з завдань подальшого аналізу. Отже, обсяг вибірки має бути таким, щоб у дослідника була можливість сформулювати надійні висновки про статист, залежність змінних., про взаємодію окремих категорій респондентів. І ці висновки мають випливати насамперед з бажаного для дослідника рівня значущості відмінностей між ознаками, що аналізуються. Такий рівень значущості й визначає необхідне “наповнення” клітинок у табл. сполученості цих ознак. Існує певна залежність між обсягами вибірки з групи, яка порівнюється, і значущою різницею двох груп величин, що порівнюються (у %) за ознакою, яка аналізується.

Напр.., якщо дослідник, аналізуючи розподіл однієї й тієї ж ознаки, але в двох різних групах, хоче бути впевненим у тому, що відмінність у розподілі цієї ознаки в двох групах є значущою принаймні на рівні 10%, то обсяг вибірки в кожній групі повинен бути не меншим, ніж 200 одиниць спостереження,

Отже, аналіт. вимога до обсягу вибірки, яка випливає з необхідності вирішення цього завдання, формулюється так: обсяг вибірки має бути не меншим ніж n x k одиниць спостереження, де n – необхідна кількість об’єктів у кожній клітинці табл. сполученості, визначена, виходячи з бажаної для дослідника значущості різниці величин, що порівнюються (напр. відповідно до вищенаведеної табл.), і k – кількість клітинок у табл. сполученості.

Обсяг вибірки з групи.

Значущі різниця величин.

Щэ порівнюється

Не порівнюються, %

50

20

100

14

150

11,5

200

10

300

8

500

6,3

1000

4,5

5000

2

Таким чином, аналіт. вимоги до структури та обсягу вибірки, які зумовлені насамперед змістом завдань, що вирішуються, нерозривно пов’язані з певним вирішенням метод, питань обстеження, зокрема, з розробкою його інструментарію. Таким чином, вже на етапі визначення обсягу вибірки належить розробити макети всіх основних табл. аналізу даних з урахуванням цілей, завдань і гіпотез дослідження;

В) ресурсно-екон. критерій містить у собі оцінку кадрового забезпечення, вартості досліджень, що провадяться, часу, необхідного для дослідження, методів обробки інформації, що застосовуються тощо. Тому проект вибірки має забезпечити необхідну точність при визначених (або мінімальних) витратах і ресурсах. Якщо обмежуючим ресурсним фактором є час або час і вартість одночасно, проект вибірки має забезпечити отримання необхідної точності у визначені строки. Економічність вибірк. обстеження порівняно з обстеженням усіх об’єктів, що входять до генеральної сукупності (т. зв. суцільним обстеженням), є однією з основних переваг цього методу.

Потрібно зазначити, що вимога економічності дослідження перебуває у суперечності з точністю отримуваних у дослідженні результатів і тими аналіт. вимогами, які формулює дослідник і які визначають обсяг майбутньої вибірк. сукупності. Тому особливо важливо, щоб під час проектування соціол. чи маркетингового дослідження авт. колектив насамперед встановив пріоритети серед сформульованих вимог. Потім доцільно сформувати ряд моделей вибірок, в яких би передбачалися різні варіанти реалізації кожної з трьох сформульованих вимог. Оптимальною для даного дослідження може бути визнана та модель вибірки, яка дає змогу на порівняно невеликій за обсягом вибірк. сукупності з мінімальними витратами вирішити поставлені дослідниками змістовні завдання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИБІРКИ ОБСЯГ - Довідник з соціології