Відокремлені обставини – Просте речення

Словосполучення

Просте речення

Відокремлені обставини

Відокремлені обставини виділяються комами, якщо вони:

– виражені дієприслівниковими зворотами:

Аж коли дочитав і, одірвавши очі, озирнувся навколо, згадав, де він (В. Козаченко);

– виражені поодинокими дієприкметниками, які не входять до складу присудка:

Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він усе стояв, похнюпившись (І. Нечуй-Левицький).

Не відокремлюються комами дієприслівникові звороти, якщо вони починаються підсилювальними частками і, й; якщо стали

фразеологізмами; якщо звороти чи дієприслівники з’єднані неповторюваними сполучниками і, або, то вони між собою не розділяються:

Виконати це завдання можна і не напружуючись. Не можна нам сидіти склавши руки, треба діяти. Сонце вже давно сіло в рожевий туман, який ще довго стояв на обрії, поволі згасаючи і розвіваючись (Г. Тютюнник).

Відокремлюються комами обставини причини, умови, допустовості, виражені сполученням іменників з прийменниками: незважаючи на, всупереч, наперекір, попри, у зв’язку з, залежно від, на відміну від, завдяки, внаслідок, з причини, за браком, за наявністю, згідно з, за згодою, на випадок і под.:

Незважаючи на невдачу, настрій у всіх був бадьорий (Л. Дмитерко).

А Чіпка, наперекір світові й людям, якийсь веселий, радий (П. Мирний).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відокремлені обставини – Просте речення - Довідник з української мови