Відтворення індивідуального капіталу

Відтворення індивідуального капіталу – безперервне відновлення процесу капіталістичного виробництва на окремому підприємстві, фірмі, власником яких є окрема особа. Таких підприємств у розвинених країнах світу – переважна більшість. Так, у США з понад 25 млн. підприємств до підприємств капіталістичного типу (на яких використовується наймана праця, має місце відчуження працівників від засобів виробництва, управління власністю тощо) належить майже 18 млн.. Кількість найманих працівників на них коливається від кількох осіб до кількох сот

тисяч. Велика відмінність існує й у розмірах активів, обороті капіталу, прибутках та ін. У США, Україні та ін. державах частка малих підприємств у створенні ВНП становить близько 10%. У процесі еволюції капіталістичного способу виробництва середні розміри індивідуальних капіталістичних підприємств, кількість зайнятих на них постійно зростали, що означає процес концентрації і виробництва капіталу. В. і. к. – це безперервне відновлення його кругообороту (тобто послідовна зміна грошової, виробничої і товарної форм), а єдність кругооборотів індивідуальних капіталів у їх взаємозв’язку і взаємодії з кругооборотом
колективного і державного капіталу є процесом відтворення всього суспільного капіталу. В умовах домонополістичного капіталізму при В. і. к. планомірно та організовано відбувався лише процес виробництва. В останні десятиріччя планомірність та організованість все більше поширюються й на обіг. Внаслідок посилення монополістичного планування конкретних відносин сфера обігу значною мірою перетворюється на сферу прямих зв’язків між виробниками і споживачами. Цьому сприяють державні замовлення, державне регулювання економіки. За умов зростання інтернаціоналізації господарського життя В. і. к. значною мірою здійснюється у взаємодії з В. і. к. в інших країнах. Це означає інтернаціоналізацію одиничного поділу праці, нерозривний зв’язок національного В. і. к. з інтернаціональним. У процесі В. і. к. відносну самостійність має відтворення робочої сили, засобів виробництва, одиничного поділу праці, відносин економічної власності та інші елементи економічної системи. В процесі історичного розвитку капіталістичного способу виробництва еволюціонує форма власності, внаслідок чого В. і. к. все більше поглинається, діалектично заперечується відтворенням акціонерної, державної та інтегрованої форм капіталістичної власності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відтворення індивідуального капіталу - Економічний словник