Відтворення

Відтворення – безперервне відновлення процесу виробництва товарів, послуг та духовних благ, на основі якого здійснюється відтворення економічної системи та її всіх підсистем. Розрізняють два типи В. – просте і розширене. За простого В. процес виробництва і випуск створених благ здійснюються щорічно у незмінному масштабі, а економічна система не зазнає якісних і сутнісних змін. Таке В. було значною мірою типове для докапіталістичних формацій. При розширеному В. процес виробництва товарів і послуг щорічно відновлюється у все більших

розмірах, а економічна система, в т. ч. її підсистеми, зазнають кількісно-якісних та сутнісних змін. Якщо перший тип В. здійснювався переважно на незмінній технічній основі, то другий – на більш досконалій. В. відбувається як у межах окремого підприємства (фірми, компанії), так і в масштабах усього суспільства. Процес В. кожного елемента економічної системи має свої особливості та специфічну структуру. Матеріальною основою економічної системи є продуктивні сили, а їх основним елементом – людина. В. продуктивних сил означає безперервне відновлення цієї підсистеми у попередніх або розширених масштабах згідно з вимогами
різних законів (загальносистемних і підсистемних). В її межах людина характеризується складною структурою В. Зокрема, до цієї структури належать В. засобів праці, предметів праці (а загалом – В. засобів виробництва), В. людини і передусім робочої сили, науки, інформації, форм і методів організації виробництва, а також В. використовуваних людьми сил природи. В. техніко – економічних відносин означає відновлення і поглиблення відносин спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва тощо між підприємствами, галузями, сферам економіки (див. Відтворення технологічного способу виробництва). В. відносин економічної власності (в органічній єдності кількісного і якісного аспектів) означає В. існуючих типів і форм власності, відносин між найманими працівниками та власниками засобів виробництва, які домінують у структурі виробничих відносин розвинених країн світу. В. організаційно-економічних відносин означає В. управлінських відносин на рівні підприємства, фірми, компанії, а також В. маркетингових досліджень тощо. В. господарського механізму означає В. різноманітних форм і методів регулювання економіки, насамперед державних і ринкових важелів макро – та мікроекономічного регулювання народного господарства, внаслідок чого забезпечується цілісність В. всієї економічної системи. Розрізняють два типи розширеного В. – екстенсивне та інтенсивне. Екстенсивне В. здійснюється через залучення до процесу виробництва додаткових працівників, природних ресурсів, основних і оборотних фондів за незмінної технічної основи. Інтенсивний тип В. відбувається через застосування прогресивних технологій, поліпшення якості робочої сили (її загальноосвітнього, кваліфікаційного рівнів), упровадження передових форм і методів організації виробництва тощо. При цьому знижуються фондомісткість, матеріаломісткість, енергомісткість продукції в галузях, які виробляють засоби виробництва (І підрозділ суспільного виробництва) та предмети споживання (II підрозділ). Якщо для екстенсивного типу розширеного В. характерне випереджувальне зростання І підрозділу (діяв закон випереджувального зростання засобів виробництва), то для інтенсивного – спершу стабілізація темпів зростання обох підрозділів, а згодом – випереджувальне зростання II підрозділу. Це супроводжувалося випереджувальними темпами зростання продуктивності праці порівняно зі зростанням промислової, сільськогосподарської продукції, поступовим перерозподілом робочої сили на користь сфери нематеріального виробництва (див. Сфера послуг). Внаслідок інтернаціоналізації та глобалізації економічної системи посилюється переплетіння процесів В. на національному рівні з процесами В. на інтернаціональному та глобальному рівнях, особливо в межах ЄС.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відтворення - Економічний словник