Використання рядка формул

4. Табличний процесор
4.8. Використання рядка формул

Excel створює зручні умови для запису формули в активну комірку. Формула (тут А1+В1) одночасно з’являється у поточній комірці і в рядку формул.

Використання рядка формул

Адреси комірок у формулі виділяються різними кольорами; на час редагування формули відповідними кольорами виділяються й самі комірки.

Після завершення введення формули у виділеній комірці з’ явиться результат обчислення, а у рядку формул залишиться відповідна формула, за якою було виконано обчислення.

Відповідно

до зміни вмісту комірок, адреси яких входять у формулу (на малюнку – А1 і В1), негайно змінюється результат обчислення (на малюнку – значення в комірці С1).

Функція і аргумент

Функція Excel – це спеціальне позначення дій для виконання певного обчислення.

Наприклад, формула =ROUND(А1/С1;3) містить звертання до функції ROUND (ОКРУГЛ), якій передають два аргументи: арифметичний вираз А1/С1 і число знаків після коми.

– Звертання до функції у формулі має такий загальний вигляд: ФУНКЦІЯ (АРГУМЕНТИ).

Для складних обчислень Excel пропонує великий перелік математичних, фінансових, статистичних і логічних

функцій.

– Аргументами у формулах виступають числа, вирази, адреси комірок і діапазонів комірок.

Є функції, які не потребують аргументів. Серед них:

PI() або ПИ() – повертає наближене значення числа п;

TODAY() або СЕГОДНЯ(), NOW() або ТДАТА() – будуть описані нижче.

Математичні функції

При виконанні обчислень у формулах використовують такі математичні функції (скорочений перелік):

SUМ(аргумент1; аргумент2…) або СУММ()

Повертає суму всіх значень, перелічених у дужках;

МАХ(аргумент1; аргумент2…) або МАКС()

Повертає найбільше значення серед аргументів;

МІN(аргумент1 ;аргумент2…) або МИН()

Повертає найменше значення серед аргументів;

RОUND(аргумент1;аргумент2) або ОКРУГЛ()

Повертає значення аргументу1, округлене з кількістю цифр після коми, що дорівнює аргументу2.

– Для обчислення квадратного кореня використовують функцію SQRT(аргумент) або КОРЕНЬ ().

Нехай в комірці E3 – перший катет, в комірці K6 – другий катет, тоді гіпотенузу можна обчислити за формулою:

= SQRT (Е3^2+К6^2)

-Для обчислення середнього арифметичного кількох чисел використовують функцію AVERAGE (аргументи) або СРЗНАЧ().

Нехай в комірках R2, R3, R4, R5 і R6 знаходяться числа.

Їх середнє арифметичне обчислюють за формулою:

=AVERAGE(R2;R3;R4;R5;R6) або =CP3HA4(R2;R3;R4;R5;R6)

При потребі можна вказати діапазон комірок. Для попереднього прикладу це виглядатиме так: = AVERAGE(R2:R6).

Діапазон може бути незв’язаним:

=AVERAGE (A1:B5; 23.675; К1; М1:М5).

Бувають випадки, коли в таблицю необхідно внести поточну дату (число, порядковий номер місяця, рік).

– Для внесення в комірку поточної дати використовують функцію TODAY() (СЕГОДНЯ()). Функція NOW() (ТДАТА()) виводить, крім дати, ще й поточний час.

Наприклад: якщо комірку G5 електронної таблиці зробити активною і ввести у неї формулу =NOW(), то в комірці з’являться поточні дата і час. Наприклад: 25.06.2015 10:31.

Слід мати на увазі, що функції NOW() та TODAY() повертають саме поточні значення дати й часу.

– При відкритті таблиці відбувається перерахунок формул, і ці функції повернуть дату й час відкриття, а не створення документа!

Значення, повернуте однією функцією, може бути аргументом іншої. При цьому кажуть про вкладення функцій.

Наприклад, у формулі =ROUND(SQRT(SUM(А5:Е5));5)

Спочатку обчислюється сума, потім з неї добувається квадратний корінь, а після цього його значення округлюється до 5 цифр після коми.

Імена комірок та діапазонів

Застосування іменованих комірок спрощує побудову та розуміння формул. До іменованих комірок можна звертатися і з інших аркушів, тому імена комірок в одній книзі не повинні повторюватися.

Щоб присвоїти вибраній комірці або діапазону комірок ім’я, треба виконати такі дії:

– виділити комірку або діапазон комірок;

– записати потрібне ім’я в поле адреси активної комірки;

– натиснути клавішу Enter.

Ім’я комірки може містити українські, російські, англійські літери та цифри.

Наприклад, комірка D1 (див. мал.) отримала ім’я ЗНИЖКА. Формула у комірці С4 посилається на цю комірку саме за ім’ям: =В4*ЗНИЖКА.

Використання рядка формул

Щоб ввести у формулу ім’я іменованої комірки, не обов’язково набирати його з клавіатури.

– Для внесення в формулу імені іменованої комірки достатньо клацнути цю комірку.

Отже формулу в комірку С4 можна ввести так:

– набрати з клавіатури “=”;

– клацнути на комірці В4;

– набрати з клавіатури “*”;

– клацнути на комірці D1.

Вилучення імені комірки

Щоб вилучити ім’я комірки, потрібно виконати такі дії:

– вибрати команду Вставка ⇒ Ім’я ⇒ Надати…;

– у діалоговому вікні Надання імені, що відкриється, виділити потрібне ім’я і натиснути кнопку Видалити.

– Всі формули, що містять це ім’я, повідомлятимуть про помилку #NAME? (#ИМЯ?) (див. далі).

Повідомлення про помилки

При введенні формул і при обчисленнях можуть виникати помилки. Excel допоможе їх знайти і виправити своїми повідомленнями (далі неповний перелік), що виводяться в комірках замість обчислених значень:

#DIV/0! (#ДЕЛ/0!) – спроба поділити на нуль;

#NAME? (#ИМЯ?) – помилка в назві функції або адресі;

#NULL! (#ПУСТО!) – незрозуміла адреса комірки;

#NUM! (#ЧИСЛО!) – проблема з числом у формулі;

#N/A (#Н/Д) – відповідь неможлива через неповноту даних;

#### – число не поміщається у комірку по ширині.

Питання для самоконтролю:

1. З яких частин може складатися формула Excel?

2. Що таке функція у формулі Excel?

3. Що використовується як аргумент функції у формулі Excel?

4. Наведіть приклад функцій, що не потребують аргументів.

5. За якою формулою знаходять максимальне число в комірках А2:А33?

6. Як знайти корінь квадратний від суми вмісту комірок від Е2 до Е8?

7. Як обчислити середнє арифметичне вмісту комірок від Е2 до Е8?

8. Як у вказану комірку записати поточну дату?

9. Яке повідомлення виводиться при спробі ділення на нуль?

10. Яке повідомлення виводиться, коли число не поміщається у комірку?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Використання рядка формул - Інформатика