Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 33 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

Запам’ятаймо!

Дзвінкі приголосні звуки завжди вимовляються дзвінко в кінці та в середині слова: народ [народ], гриб [гриб], дудка [дудка], ніжка [н іжка].

Виняток становить [г], який перед [к], [т] змінюється на [х]: легко [лехко], вогко [вохко], нігті [н іхт і], кігті [к’іхт і].

304 Прочитайте вірші, чітко вимовляючи приголосні звуки.

Стоять під снігом сосни сонно,

Сидять на соснах снігурі.

Санчата на ставок з розгону

Скотились

весело з гори.

Н. Забіла

Туман в траві стеріг отару.

Не дасть отару на поталу.

А тут над ставом засвітало,

Отара – є, туман – розтанув.

М. Дубов

305 Прочитайте скоромовки. Шиплячі вимовляйте твердо.

Чайці чапля чемно мовить: Щиглі в кущах пищали,

– Чорногуз пішов на лови. Щоранку сповіщали:

Чимчикує він до ставу “В кущах вітрище свище,

Через лози кучеряві. Гуляє морозище”.

О. Кононенко Г. Бойко

306 Спишіть вірш. Поясніть правопис сумнівних приголосних і голосних, що виділені.

Легко, легко, аж несміло, І на липі спочивали.

Листям липа шелестіла. Як лелеки

полетіли,

Два лелеки пролітали Липа – вслід їм шелестіла.

Г. Чубач

Запам’ятаймо!

У вимові приголосні звуки можуть уподібнюватися. Уподібнення – це наближення звучання одного звука до іншого.

Внаслідок уподібнення

Глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий:

Боротьба [бород ба]

Просьба [проз ба]

Попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного:

Пісня [п’іс’н’а]

Кузня [куз’н’а]

Різні [різні]

У вимові близькі

Звуки вимовляються

Як один подовжений

Звук:

Берешся

[беирес’:а]

Сердиться

[сердиец’:а]

Для правильного написання слова з уподібненими приголосними потрібно змінити слово або дібрати спільнокореневе, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний: боротьба – боротися, легко – легенько.

307 Прочитайте слова. Випишіть ті, у яких відбувається уподібнення приголосних.

Безшумний, сережка, вокзал, ложка, шибка, на дошці, миєшся, робиться, швидко, стежка, скибка, футбол, принісши.

308 Спишіть вірш-загадку, вибираючи з дужок потрібну букву.

Стрімко вибігли на гору

Дощик їм полоще кі(с, з)ки.

Дві подру(ж, ш)ки білокорі.

Звуть цих подружок бері(з, с)ки.

309 Розгадайте ребуси. До слів-відгадок доберіть слова, які б пояснювали правопис сумнівного приголосного.

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

Запам’ятаймо!

Звук [ф] потрібно вимовляти чітко й не плутати з вимовою буквосполучення хв.

310 1. Прочитайте слова.

Марфа, жирафа, портфель, рафінад, телефон, фабрика, Федір, фільм, фіранка, форма, фургон, шафа.

2. Спишіть. Підкресліть слова, у яких є [ф’].

Запам’ятаймо!

Написання

Вимова

Букво

Сполучення

Приклад

Звуко

Сполучення

Приклад

Шся

Милуєшся

[с+:а]

[миелуйес’:а]

Тськ

Братський

[ц’к]

[брац’кий]

Дств

Людство

[цтв]

[л’уцтво]

Чн

Сонячний

[шн]

[сон’ашний]

Тч

Вітчизна

[ч:]

[в’іч:йзна]

Чц

У сорочці

[ц’:]

[у сороц’:і]

Ться

Навчиться

[ц’:а]

[навчиц’:а]

Зш

Зшити

[ш:]

[ш:ити]

311 Виконайте тестове завдання.

Правильну вимову відображає фонетична транскрипція в рядку А знайомишся [знайоми’шс’а]

Б пишеться [пишеит’с’а]

В у річці [у р’іц’:і]

312 1. Відтворіть подані слова у звуковому записі за зразком. Поясніть, що відбувається внаслідок уподібнення приголосних.

Зразок. Пісня [п’існ+а].

Вісті, свято, камінці, пісня, цвях, гості.

2. Складіть і запишіть з поданими словами речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків - Українська мова