Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ IV

ПЛАНУВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 21

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

21.4. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

Виробнича програма будь-якого підприємства повинна бути обгрунтована наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами, трудовими і матеріальними ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства.

Виробнича потужність є змінною величиною. Вона залежить від продуктивності праці, впровадження нової техніки, оснастки, вдосконалення

технологічних процесів, організації виробництва і праці та інших факторів.

Отже, виробнича потужність – це максимально можливий випуск продукції на підприємстві за умови виконання завдань з номенклатури, асортименту, якості і максимального завантаження устаткування і виробничої площі, використання сучасних технологічних процесів і форм організації виробництва і праці на основі прогресивних норм використання матеріальних і трудових ресурсів.

По суті, виробнича потужність – це максимальна виробнича програма. Розрахунок виробничої потужності підприємства необхідний для:

– обгрунтування

планового випуску продукції;

– виявлення внутрішніх резервів зростання виробництва;

– складання балансу потужностей;

– визначення відповідності робочих місць і трудових ресурсів;

– оцінки потреби в кадрах;

– економічного обгрунтування рівня спеціалізації і кооперування, а також визначення обсягу необхідних капітальних вкладень.

Виробнича потужність визначається в натуральних одиницях при обмеженій номенклатурі виробів і у вартісному виразі при широкому асортименті.

Вихідними даними для розрахунку виробничої потужності підприємства є:

А) виробнича програма підприємства за номенклатурою, асортиментом, кількістю та якістю;

Б) склад і кількісні величини обладнання та виробничих площ (враховується все обладнання за винятком обладнання допоміжного виробництва, обладнання на складах, в учбових закладах, резервного обладнання);

В) техніко-економічні норми використання машин, механізмів, агрегатів;

Г) норми працемісткості деталей, виробів;

Г) прогресивні коефіцієнти виконання норм часу (знаходиться прогресивна працемісткість);

Д) показники кооперування.

Методика розрахунку виробничої потужності підприємства залежить від типу виробництва.

Для одиничного та дрібносерійного виробництва розрахунок виконується так:

Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

Де ВПП0Д – виробнича потужність одиничного або дрібносерійного виробництва;

ПЦ – площа цеху;

ФЧРд – дійсний фонд часу роботи;

ПВ – площа виробу;

ТЦ – тривалість циклу збирання виробу.

Виробнича потужність для серійного виробництва розраховується так:

Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

Де ВППС – виробнича потужність серійного виробництва;

Кс – кількість стендів.

Для розрахунку виробничої потужності масового виробництва можна застосувати наступну формулу:

Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

Де ВППМ – виробнича потужність масового виробництва;

Тп. л – такт потокової лінії (час збирання одного виробу на потоковій лінії).

В балансах виробничої потужності кінцевим розрахунком є величина виробничої потужності на початок періоду, яка розраховується виходячи з величини виробничої потужності на початок планового періоду з урахуванням вводу и вибуття потужностей:

Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

Де ВППвих – вихідна потужність підприємства;

ВППвх – вхідна потужність підприємства;

ВППот. з – збільшення потужності протягом розрахункового періоду, що відбулося завдяки здійсненню організаційно-технічних заходів;

ВППр. п – нарощування потужності завдяки проведенню реконструкції або розширення підприємства;

ВППн. а – збільшення або зменшення потужності, яке відбулося через зміни у номенклатурі та асортименті виробленої продукції;

ВППвиб – зменшення потужності, що відбулося через вибуття обладнання, яке фізично та морально застаріло.

Важливим показником, що застосовується при аналізі роботи підприємства є середньорічна виробнича потужність, яка обчислюються за такою формулою:

Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

Де ВППс/р – середньорічна виробнича потужність;

ВППвив – виведена за плановий період виробнича потужність;

Мк – кількість місяців експлуатації обладнання з певною потужністю протягом року.

Слід зауважити, що від рівня використання виробничої потужності підприємства (максимально можливого обсягу випуску продукції при встановленій величині виробничих фондів та організації виробничого процесу) залежить обсяг випуску продукції:

Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності

Де ВПП – виробнича потужність підприємства;

Квик – коефіцієнт використання виробничої потужності.

Виробнича потужність підприємства визначається за всією номенклатурою продукції, за показниками потужності провідних цехів основного виробництва, в свою чергу потужність провідних цехів – за показниками потужності провідних дільниць, а потужність останніх – за даними пропускної здатності провідного обладнання.

Отже, розрахунок виробничої потужності є найважливішим етапом обгрунтування виробничої програми підприємства. На основі максимальної виробничої потужності плануються обсяги випуску продукції, складаються баланси потужностей, визначаються обсяги необхідних капіталовкладень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі діяльності - Довідник з економіки