ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вища нервова діяльність – діяльність вищих відділів центральної нервової системи, яка забезпечує найдовершене при­стосування високоорганізованих тварин і людини до умов навко­лишнього середовища.

У 1863 р. російський фізіолог І. М. Сєченов в роботі “Рефлек­си головного мозку” дав перше наукове обгрунтування поведінки тварин і людини. Він розглядав різноманітні складні форми пове­дінки і психіку з погляду рефлекторної теорії, як вияв одних реф­лексів і гальмування інших. Пізніше І. П. Павлов розвинув вчен­ня І. М. Сєченова про рефлекторний характер діяльності головно­го мозку і створив вчення про фізіологію вищої нервової діяльнос­ті людини і тварин. Під вищою нервовою діяльністю І. П. Павлов розумів діяльність кори великих півкуль, яка є матеріальною ос­новою умовних рефлексів. Він також розробив вчення про дві си­гнальні системи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я - Довідник з біології