ВСТУП. ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ. ВИДАТНІ ЕКОНОМГЕОГРАФИ СВІТУ

УРОК 1 . ВСТУП. ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ. ВИДАТНІ ЕКОНОМГЕОГРАФИ СВІТУ

Навчальна мета: сформувати в учнів загальне уявлення про предмет та завдання соціально-економічної географії світу; актуалізувати та поглибити знання про джерела географічних знань та методи географічних досліджень; ознайомити з основними принципами виділення історико-географічних регіонів світу; розвивати уміння працювати зі схемами

та картами; виховувати інтерес до вивчення курсу.

Основні поняття: економічна і соціальна географія світу, методи географічних досліджень, джерела географічних знань, історико-географічні регіони.

Обладнання: політична карта світу, атласи.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Кожна наукова дисципліна робить свій внесок у формування наших уявлень про світ. Роль географії в системі наук унікальна, бо тільки вона одночасно формує уявлення про природу нашої планети і про людське суспільство, створює

цілісний образ конкретної території. Минулого навчального року ви вивчали соціально-економічну географію України, досліджуючи закономірності формування, розвитку та розміщення населення і господарства нашої країни. Ці знання вам стануть у пригоді під час вивчення соціально-економічної географії світу. Ви дізнаєтесь про шляхи розвитку світового господарства, засади соціально-економічних відносин між країнами, матимете уявлення про формування політичної карти світу, природні ресурси, динаміку населення, актуальні проблеми людства тощо.

III. Вивчення нового матеріалу

1. Предмет та завдання соціально-економічної географії світу

Економічна і соціальна географія світу – галузь науки, яка досліджує географічні закономірності світового господарства, глобальних проблем людства і світо-господарських зв’язків, а також територіальну організацію суспільства у світі та окремих країнах з урахуванням інтеграційних процесів у різних регіонах планети.

На сучасному етапі соціально-економічна географія виконує низку завдань:

– економіко-географічне вивчення інтеграційних процесів у різних регіонах світу;

– дослідження географії світового господарства і світо-господарських зв’язків;

– політико-географічні дослідження країн світу;

– пошуки нових закономірностей у територіальній організації суспільства;

– вивчення соціально-економіко-географічних аспектів глобальних проблем людства за сучасних умов, коли розпались останні найбільші імперії, в тому числі радянська;

– здійснення українізації соціально-економічної географії, яка полягає у вивченні глобальних процесів, світових закономірностей в контексті їх проявів в Україні;

– дослідження окремих країн, регіонів та їх зв’язків з Україною.

2. Джерела географічних знань та методи економіко-географічних досліджень

Завдання 1. Назвіть відомі вам джерела, які містять географічну інформацію, та визначте найбільш важливі для вивчення соціально-економічної географії світу.

Основними методами економіко-географічних досліджень є: статистичний, картографічний, порівняльний, історичний, економіко-математичний, наукової систематизації, районування. Особливе місце посідає метод географічного прогнозування. Без прогнозу неможливо уявити перспективи розвитку будь якої країни або території. Унікальні можливості визначення взаємозв’язків об’єктів, процесів і явищ надають ГІС (геоінформаційні системи).

3. Історико-географічні регіони світу

Завдання 2. Розгляньте карту атласа “Історико-географічні регіони світу” та спробуйте визначити критерії, за якими відбувся розподіл країн на певні групи.

Історико-географічний регіон – це сукупність країн, яка характеризується спільністю природних умов, фізико – та економіко-географічного положення, умов побуту та господарської діяльності людей, історії і культури народів, схожістю рівнів соціально-економічного розвитку і структур господарства. Основними макрорегіонами світу є Європа, Азія, Англо-Америка, Латинська Америка, Африка, Австралія та Океанія.

4. Видатні економгеографи світу

Завдання 3. Назвіть видатних вітчизняних вчених економгеографів. Пригадайте, які дослідження ними проводилися в галузі соціально-економічної географії.

Найбільш відомими вітчизняними вченими економгеографами є С. Л. Рудницький, К. Г. Воблий, О. Т. Діброва, М. М. Паламарчук та ін.

Вагомий внесок у розвиток соціально-економічної географії зробили радянські та російські вчені. Серед них: М. М. Баранський, С. Б. Лавров, В. В. Вольський, В. П. Максаковський.

IV. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 4. Користуючись картою атласа “Історико-географічні регіони світу”, визначте, в якому європейському субрегіоні знаходиться Україна. На підставі критеріїв виділення історико-географічних регіонів доведіть або спростуйте належність нашої країни до певного субрегіону.

Соціогеографічний практикум (робота в парах). Наведіть аргументи “за” та “проти” щодо питання: “Чи потрібні мені знання соціально-економічної географії світу?”.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Скласти опорні схеми: “Джерела географічних знань”, “Методи географічних досліджень”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВСТУП. ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ. ВИДАТНІ ЕКОНОМГЕОГРАФИ СВІТУ - Плани-конспекти уроків по географії