Хімія й екологія

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ВСТУП

§ 3. Хімія й екологія

Бурхливий розвиток промисловості, у тому числі хімічної, створив серйозну проблему: необхідність зменшити її негативний вплив на довкілля.

Цей вплив проявляється в глобальних масштабах. Середовище заселення людини забруднюється шкідливими відходами виробництва, виділяється надлишкова енергія, виснажуються природні ресурси. Негативними наслідками цих процесів є забруднення води і атмосфери, зміна клімату в окремих регіонах Землі, зменшення площ орних земель (через забруднення, ерозії, утворення пустель), вимирання багатьох видів тварин і рослин, погіршення здоров’я людей.

Наука, що вивчає взаємовідносини людства з навколишнім середовищем, одержала назву екологія. Екологія тісно пов’язана з хімією. З одного боку, хімічний вплив на довкілля завдає йому значної Шкоди, але з іншого боку, запобігти деградації природи можна шляхом використання хімічних методів.

Хімія і хімічна промисловість є одним з істотних джерел забруднення довкілля. Іншими найнесприятливішими стосовно екологічного стану виробництвами є чорна і кольорова металургія, автомобільний транспорт й енергетика (головним чином, теплові станції).

Які основні джерела забруднення середовища заселення людини? Насамперед слід зазначити, що вони можуть бути газуватими, рідкими і твердими. Газуваті відходи виробництва утворюються під час згоряння палива, виплавки металів та інших процесів. Значні викиди шкідливих газів від автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Газуваті відходи містять оксид карбону(ІV) СО2, оксид карбону(ІІ) СО, оксид сульфуру(ІV) SO2, оксиди нітрогену та інші шкідливі речовини. До складу газових викидів може входити пил, що містить карбон у вигляді сажі, та інші компоненти. Під час спалювання палива викорисовується кисень з атмосфери, що також несприятливо діє на людей, особливо у тих місцевостях, де обмаль рослин, що виробляють кисень.

Інше джерело забруднення довкілля – промислові та побутові стічні води. Багато виробництв потребує великої кількості води для промивання, охолоджування та інших цілей. Після використання вода скидається до водойм. Стічні води можуть містити багато неорганічних речовин, у тому числі іони таких металів, як меркурій, цинк, кадмій, купрум, нікол, хром та інші. Не менш безпечна наявність у стічних водах різних органічних сполук. Хімічні речовини, що містяться у воді, потрапляють до річок, озер і морів, проникають у грунтові води, виносяться на поля. У результаті ці шкідливі речовини з’являються у питній воді та їжі людини і тварин, можуть спричинити глибокі генетичні зміни в організмі, призвести до отруєння і навіть смерті.

Якщо стічні води містять нешкідливі на перший погляд домішки, наприклад хлорид натрію або сульфат натрію, то вони можуть заподіяти шкоди навколишньому середовищу, спричиняючи засмічення водойм або грунту.

Нарешті, третє джерело забруднення – тверді відходи. До них належать різні відходи, що неможливо переробити, порожня порода – відходи гірничодобувної промисловості, будівельне і побутове сміття тощо.

Для вирішення проблем охорони довкілля необхідно здійснити комплекс заходів, багато з яких розв’язуються за допомогою хімічних, фізико-хімічних, фізичних або біохімічних методів. Найважливіші напрямки робіт, що проводяться з метою зниження негативного впливу виробничої діяльності, такі.

1. Розробка і створення маловідходних і повністю безвідходних технологій. Це – найпривабливіше, але й важковиконуване завдання. Для його успішного вирішення необхідно проводити повну очистку всіх викидів, утилізувати і повертати назад у виробництво усі відходи і побічні продукти.

2. Розробка технологій, за якими найекономніше витрачаються сировина, паливо, енергетичні ресурси. Економічні технології істотно знижують навантаження на довкілля.

3. Створення виробничих процесів, в яких не використовуються шкідливі хімічні речовини, а також не утворюються такі речовини, як побічні продукти. Там, де це неможливо, треба шукати шляхи заміни більш шкідливих речовин на менш шкідливі.

4. Розробка систем очистки газів і стічних вод, що викидаються. Такі системи є на більшості підприємств, але їх ефективність часто не дуже велика.

5. Розробка технологій переробки твердих відходів. Ці відходи часто є цінною сировиною, що містить відходи пластмас, металів, скла, паперу та інших матеріалів. Багато твердих відходів або побічних продуктів є джерелом сировини для виробництва будівельних матеріалів.

Охорона навколишнього середовища – глобальна проблема, що охоплює інтереси всього світу, оскільки неможливо навіть у великій країні локалізувати шкідливі наслідки розвитку виробництва. Тому в наш час в галузі екології розвивається міжнародне співробітництво, багато проблем вирішується спільними зусиллями багатьох держав.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Хімія й екологія - Довідник з хімії