ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 6. ВНУТРІШНІ ВОДИ

УРОК 24. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Тема. Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії й водного режиму річок.

Навчальна мета: поглибити знання учнів про поверхневі води планети на прикладі України; сформувати знання про основні гідрографічні характеристики річок, їх режим, річкові басейни; показати взаємозалежність гідрографічних, геоморфологічних і кліматичних особливостей

території; продовжити формування навичок роботи з тематичними картами України.

Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: підручник, атлас, фізична, кліматична, геоморфологічна карти України.

Опорні і базові поняття: внутрішні води, поверхневі води, річкова мережа, річковий басейн, гідрологічний режим, повінь, паводок, межень, річковий стік, падіння річки, похил річки, базис ерозії, твердий стік.

Географічна номенклатура: моря – Чорне, Балтійське, Азовське; річки – Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай, Вісла.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II.

Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Які води світу належать до поверхневих?

– Згадайте якомога більше характеристик річки та дайте їм визначення (“річкова система”, “річковий басейн”, “притоки річки”, “режим річки”, “живлення” тощо).

– Від чого залежить живлення річки, її режим?

– Яку роботу виконують річки?

– Схематично намалюйте будову річкової системи і річкової долини, вказавши основні елементи.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Сьогодні ми дізнаємося, як природа наділила нашу країну життєдайним скарбом – водними багатствами, чому окремі регіони потерпають від нестачі прісних вод, а інколи їх надлишок приносить людям певні проблеми.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Загальні особливості поверхневих вод

Всі водні об’єкти України займають площу близько 24 тис. км2 . Наявні всі види поверхневих вод, окрім льодовиків. Головною складовою є річки. Загальна кількість річок – близько 70 тис., з них 8 – довжиною понад 500 км. Середня густота річкової мережі – 250 м/км2 .

2. Основні річкові басейни

– Чорного моря: Дніпра (48 % площі країни); Дністра (12 %); Південного Бугу (10 %); Дунаю (10 %); частини Криму; північного Причорномор’я.

– Азовського моря: Дону – в межах України басейн Сіверського Дінця (4 %); північного Приазов’я.

– Балтійського моря: Вісли (1,6 %).

3. Живлення річок – мішане: 60 % – снігове, 30 % – дощове, 10 % – підземне. На річках рівнинної частини переважає снігове живлення з часткою дощового і підземного. На півдні частка снігового складає до 90 %, а дощового майже зникає. Карпатські та річки Кримських гір мають переважно дощове живлення з великою часткою снігового і меншою – підземного.

Переважний тип живлення змінюється за сезонами.

4. Режим річок

Визначається переважно типом живлення і кліматичними особливостями.

На рівнинних річках повінь спостерігається навесні (проходить від 40 до 80 % річного стоку, на південних річках – майже 100 %). Характеризується стрімким підйомом рівня води, збільшенням швидкості до 1 м/с. Межень буває влітку та взимку, паводки трапляються в період після повені до початку холодів, взимку більшість річок замерзає.

Для гірських річок характерним є паводковий режим з максимумами навесні. У Карпатах такий режим зберігається протягом року, у Кримських горах – в холодний період.

5. Гідрографічні характеристики

Річковий стік – кількість води, що протікає в її річищі за певний період часу. Це основне джерело водних ресурсів. Залежить переважно від атмосферних опадів, тому його значення зменшуються в аналогічному напрямку.

Падіння – різниця висот витоку і гирла в метрах. Похил – відношення похилу річки до її довжини на визначеній ділянці в м/км чи см/км. Похил річок залежить від рельєфу і є неоднаковим на різних ділянках. Від нього залежить швидкість течії та інтенсивність різних видів роботи річки.

6. Робота річок

Руйнування гірських порід – перенесення – накопичення (акумуляція). Внаслідок цих процесів створюються річкові долини.

Базис ерозії – рівень, до якого наближається поверхня водозбору в процесі розмиву її водними потоками. Для річок базисом ерозії є рівень гирла.

V. Закріплення вивченого матеріалу

– До яких басейнів належать річки України? Яка особливість розподілу?

– Охарактеризуйте особливості режиму річок Карпат, Кримських гір.

– Закінчіть речення, що характеризують річки України:

А) для більшості характерна повінь….

Б) переважне живлення..

В) найбільший річний стік має ріка.

– Обчисліть похил однієї з річок вашої місцевості.

VI. Підсумки уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати §___.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД - Плани-конспекти уроків по географії