ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Займенник

Буду я навчатись мови золотої…

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

А. Малишко

Ви знатимете:

– морфологічні ознаки займенника, його синтаксичну роль;

– розряди займенників за значенням.

Ви вмітимете:

– розпізнавати займенники, визначати їхні граматичні ознаки;

– відмінювати займенники;

– утворювати неозначені й заперечні займенники;

– писати

неозначені займенники разом і через дефіс;

– уживати займенники в мовленні.

§ 40. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ

Про особливості займенників, їх розряди за значенням, а також про правильне вживання займенників

ПРИГАДАЙМО. 1. Які є засоби зв’язку речень у тексті? 2. На які питання відповідають іменники, прикметники, числівники?

353

Перебудуйте усно текст, замінюючи виділені слова займенниками. Простежте, чи допомогли займенники уникнути небажаного повтору слів і зв’язати речення в тексті. Зробіть висновок про роль займенників у мовленні.

Немає нічого милішого за рідну землю.

Особливими чарами віє від землі навесні. Оживає травичка і тягне до сонця свої зелені вушка. Травичка немов прислухається до жайворонкової пісні, що ллється з теплого неба.

Прекрасна весна в рідному краї (З журналу).

Загальне значення

Займенник (рос. местоимение) – це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. НАПРИКЛАД: він, ми, щось (вказують на особу, предмет); той, мій, всякий (вказують на ознаку); скільки, стільки (вказують на кількість).

Займенники відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?

Морфологічні ознаки

Усі займенники змінюються за відмінками, а деякі, як і прикметники, – ще й за родами та числами.

Синтаксична роль

У реченні займенник найчастіше виступає підметом, додатком або означенням, рідше – частиною присудка. НАПРИКЛАД: ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВДію… (В. Симоненко).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Займенники допомагають уникнути небажаного повтору слів і є одним із засобів зв’язку речень у тексті.

354

І. Прочитайте виразно текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Як, на вашу думку, “народжуються” прізвища?

ДИВОВИЖНІ ПРІЗВИЩА

Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища – чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні. Деякі з них наче на городі виросли: Буряк, Гарбуз, Гичка, Хміль.

ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ

Є прізвища, які, либонь, із лісу прибігли та й прилучилися до людського гурту: Лисиця, Вовк, Ведмідь, Борсук. Звісно, не без тих у нашому селі водиться, які з пташиної зграї:

Горобець, Орел, Півень. Можемо похвалитися прізвищами Вареник, Галушка, Довбня, Гайдамака, Бусол, Шепета.

Ну, а як, скажіть, жити тій людині, яку називають Півторакожуха?

Хто так охрестив, пошкодувавши двох кожухів, а вділивши саме півтора? Або як має почуватися не жінка, а чоловік, який носить прізвище Панібудьласка? (За Є. Гуцалом).

II. З’ясуйте, які з виділених у тексті займенників: а) вказують на особу, предмет і відповідають на питання хто? що?; б) вказують на ознаку й відповідають на питання який? чий? У яких займенників можна визначити рід і число?

III. Доберіть до виділених займенників російські відповідники.

355

Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Підкресліть займенники і поясніть їхнє написання з прийменниками.

1. Со мной были мои друзья. 2. Передо мной была большая река. 3. Над нами раскинулось широкое небо. 4. К нам медленно приближался автомобиль.

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

Передо мной

Надо мной

Со мной

К вам

Переді мною

Наді мною

Зі мною

До вас

РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ

Назва розряду

Займенники

Особові (рос. личные)

Я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони

Зворотний (рос. возвратное)

Себе

Питальні (рос. вопросительные)

Хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Відносні (рос. относительные)

Хто, що, який, чий, котрий, скільки

Неозначені (рос. неопределенные,)

Щось, хто-небудь, будь-який, абищо, деякий та ін.

Назва розряду

Займенники

Заперечні (рос. отрицательные)

Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки

Присвійні (рос. притяжательные)

Мій, твій, наш, ваш, свій, його, її, їхній, їх

Вказівні (рос. указательные,)

Цей, той, такий, стільки

Означальні (рос. определительные)

Весь, усякий, кожний, жодний, інший, сам, самий

356

І. Спишіть речення, знайдіть займенники й підкресліть їх як члени речення. Визначте, на що вказує займенник (на особу, предмет, ознаку чи кількість). Скорочено надпишіть над ним розряд.

1. Тополя знов заглянула до вікна, а за нею одним рогом виткнувся місяць… (Г. Косинка). 2. І журиться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад (А. Малишко). 3. Натягне дощ свої осінні струни, торкне ті струни пальчиком верба (Л. Костенко). 4. На сонце-скрипці бабиного літа ніхто із скрипалів ще не зіграв (Н. Петрук). 5. По стежці щось веде мене до хати… Стібок* матусиних слідів (О. Довгоп’ят).

*Стібок – рос. стежок.

II. Хто швидше визначить, скільки складних речень є в цій вправі?

357

І. Розгляньте репродукцію картини. Розкажіть, що на ній зображено. Яким настроєм перейнято полотно? Які кольори переважають? Чи вдалося художнику передати музику й тепло весняної пори?

ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ

О. Кішкурко. Весна

II. Складіть і запишіть невеликий твір-опис (5-6 речень) на одну з тем: “Грає листя на веснянім сонці” (Д. Павличко), “Весна прийшла так якось несподівано” (Л. Костенко), “Хай весна приносить щастя в кожну хату” (В. Сосюра). Використайте займенники вона, все, які, ніхто.

358

Прочитайте прислів’я. Випишіть займенники, зазначивши, до якого розряду належить кожен з них.

ЗРАЗОК. Отой – вказівний; наший – присвійний.

1. І наше віконце колись побачить сонце. 2. Кожен звір своєї стежини тримається. 3. Не вчи плавати щуку: вона знає свою науку. 4. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. 5. Коли б свині крила, вона б і небо зрила. 6. Бджола з кожної квітки мед збирає.

359

І. Прочитайте речення. Чи правильно в них вжито займенники? Запишіть речення, уникаючи двозначностей.

1. Ми з татом ходили в зоопарк. Він дуже гарний. 2. Яблука порозкладали в ящики. їх було багато. 3. Екскурсанти вийшли з автобусів. Вони були задоволені. 4. Андрій попросив Сергія покликати свого брата. 5. Після того як діти закінчують малюнки, збираю їх і вішаю на дошку. 6. Андрій вийняв ручку із сумки й поклав її на стіл.

II. Доберіть усно синоніми до виділених слів.

І ТАКУ БУВАЄ

– Мені дідусь подарував новий велосипед. Він дуже добрий, найкращий у світі! – радісно вигукує Олексій.

– Можливо, твій велосипед і найкращий, але ж він не може бути добрим, – спантеличено відповідає Максим.

-А я не казав, що велосипед добрий. Це мій дідусь добрий і найкращий у світі.

Поясніть, чому виникло непорозуміння між друзями. Як Олексію потрібно було б висловити свою думку?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ - Українська мова