ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ)

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 4. БІОСФЕРА – НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ)

Гра “Хто більше?”

Учням пропонується записати в зошитах терміни, які використовувалися в цій темі. Через 2-3 хвилини вчитель зупиняє запис слів. Далі він пропонує одному з учнів (краще починати з опитування тих, чиї навчальні досягнення не перевищують 4-6 балів) зачитати записані слова. Інші учні викреслюють у своїх записах назви, які повторюються. Учень, у якого було записано найбільше термінів, перемагає.

Програма

передбачає ознайомлення та використання учнями нижче наведених термінів за окремими параграфами теми.

Склад і межі біосфери

Атмосфера, гідросфера, літосфера, біосфера, вид, зовнішні зв’язки системи, внутрішні зв’язки системи, кругообіг речовин.

Зміни в біосфері під впливом людської діяльності

Терикони, парниковий ефект, кислотні дощі.

Розмаїтість живих організмів у біосфері

Царства, віруси, бактерії, гриби, рослини, тварини, мікроорганізми, шапкові гриби, дріжджі, хлорофіл, фотосинтез.

Охорона біосфери, Червона книга України

Грінпіс, Всесвітній фонд охорони

дикої природи, Червона книга, природні заповідники, біосферні заповідники, природні національні парки, заказники, види, що зникають або вимирають.

Узагальнення

Закони природи, астрономія, біологія, географія, фізика, хімія, екологія, природничі науки.

Термінологічний диктант

Учитель заздалегідь пише на дошці пронумерований перелік термінів, знання яких він буде перевіряти. Учні у своїх зошитах або на окремих аркушах готують колонки чисел за кількістю термінів, написаних на дошці. Далі вчитель диктує визначення термінів, але не в тій послідовності, як вони написані на дошці. Завдання учнів – визначити, про який термін ідеться, знайти його в переліку, написаному на дошці, й поставити його порядковий номер із дошки навпроти номера по порядку, під яким його прочитав учитель.

На дошці написані такі терміни:

1 – вид;

2 – царства;

3 – мікроорганізми;

4 – гриби;

5 – рослини;

6 – тварини;

7 – Червона книга;

8 – фізика;

9 – екологія;

10 – природничі науки.

Учитель диктує такі визначення:

1. Науки, які вивчають природу.

2. Список видів рослин і тварин, яким загрожує вимирання.

3. Чотири великі групи, у які об’єднані всі живі організми.

4. Наука, що вивчає взаємозв’язки організмів між собою і з навколишнім середовищем.

5. Найбільш численне й різноманітне царство живих організмів.

6. Царство живих організмів, для представників якого характерна наявність хлорофілу в тканинах.

7. Царство, до якого належать бактерії та віруси.

8. Вони бувають одноклітинні й багатоклітинні, їстівні й отруйні.

9. Група організмів, подібних за зовнішньою та внутрішньою будовою, живуть на певній території.

10. Наука, що вивчає різноманітні явища (електричні, звукові, магнітні, механічні, світлові, теплові), які відбуваються з тілами природи.

Відповіді: 1 – 10; 2 – 7; 3 – 2; 4 – 9; 5 – 6; 6 – 5; 7 – 3; 8 – 4; 9 – 1; 10 – 8.

Гра “Хто більше складе слів?”

Наприклад, із терміна “вимираючі” можна скласти такі слова: мир, віра, ре, мі, вир, Рим, чари, міра; із терміна “астрономія” можна скласти такі слова: армія, оса, моно, мор, місто, мат, ніс, нора, нота, рот, ріст, Рим, сі, трон.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ (1-3 БАЛИ) - Плани-конспекти уроків по натурології