Запитання. Завдання – Технології навчання у сучасній школі

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.5. Технології навчання у сучасній школі

Запитання. Завдання

Порівняйте пояснювально-ілюстративну і проблемну технології навчання. Що між ними спільного і відмінного?

У яких формах можна застосовувати проблемний виклад навчального матеріалу?

У чому полягає відмінність лінійної і розгалуженої системи програмування навчального матеріалу?

Доведіть ефективність модульно-рейтингової системи навчання.

Розробіть фрагмент програмованого

посібника на одну з тем предмета вашої спеціальності.

Вирішенню яких дидактичних проблем, завдань сприяє диференційоване навчання?

Проаналізуйте кілька навчальних занять, проведених вашими викладачами, і визначте в них елементи, які можна віднести до певної технології навчання.

У чому полягає суть особистісно-орієнтованої технології навчання?

Охарактеризуйте переваги і недоліки групової технології навчання.

Розкрийте суть розвивальної технології навчання.

Як вирішують проблему розвитку творчих здібностей у навчальному процесі?

Охарактеризуйте цінність технології навчання

як дослідження.

Розкрийте суть нових інформаційних технологій навчання.

Література

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: Курс лекцій: модульне навчання: Навчальний посібник. – K., 1993.

Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. – K., 1996.

Кудрявцев В. П. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. – М., 1991.

Матюнин Б. Г. Нетрадиционная педагогика. – М., 1994.

Нові технології навчання. – К., 1995. – Вип. 15.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник/ За ред. О. М. Пехота. – К.: “А. С. К.”, 2002.

Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. – Львів, 1998.

Фурман А. В. Методологический анализ развивающегося обучения. Педагогика и психология. – М., 1995. – № 1.

Чошаков М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. – М” 1996.

Якиманская И. С. Разработка технологий личностно ориентированого обучения// Вопросы психологии. – М., 1995. – № 2.

Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер, 1997.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Технології навчання у сучасній школі - Довідник з психології