Завдання та вправи для самоконтролю – велика і мала літери

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Завдання та вправи для самоконтролю

1. Перепишіть подані нижче слова. Визначте, за якою правописною нормою їх об’єднано в групи.

Знайдіть слова з неправильним уживанням великої літери:

А) Данило Галицький, Карл Сміливий, Ахіллесова П’ята, Олександр Невський, Нестор Літописець, Ярослав Мудрий;

Б) Сніжинка, Сірко, Красень, Бульдог, Гнідий, Сивий, Рябко;

В) Козеріг, Марс, Чумацький Шлях, Сузір’я Великого пса, Сатурн, Близнюки;

Г) Далекий Схід, Південне Полісся, Північна Буковина, Країни Заходу;

Г) Повість “Тіні забутих предків”, кінофільм “Камінний Хрест”, “Євангеліє”, пісня “Чорнобривці”;

Д) Біла Церква, Біловезька Пуща, Булонський Ліс, Жовті води, Затока Святого Лаврентія;

Е) Перше Травня, Міжнародний Жіночий день, День Незалежності України, День Радіо;

Є) Великий Піст, Спасівка, Великдень, Івана купала, Петра й Павла, Різдво.

2. Відкриваючи дужки, запишіть подані назви з великої чи малої літери, поясніть їхній правопис.

(О, о) рганізація (О, о) б’єднаних (Н, н)ацій, (Р, р)еспубліка (М, м) олдова, (В, в)олодимир (В, в)еликий, (Б, б)алет “(З, з)апорожець за (Д, д)унаем”, (Б, б)удинок (X, х)удожника, (Г, г)азета “(В, в)ечірні (В, в)істі”, (У, у)країнська (П, п)равославна (Ц, ц)ерква, (Д, д)ід (М, м)ороз, (Б, б)удда, (П, п)резидент (А, а)кадемії (Н, н)аук (У, у)країни, (М, м)авка, (В, в)еликий (В, в)із, (В, в)улиця (П, п)етра (С, с)агайдачного, (П, п)ерська (3, з)атока, (М, м)іжнародний (К, к)омітет (Ч, ч)ервоного (Х, х)реста, (М, м)іністерство (К, к)ультури (У, у)країни, (Р, р)еспубліканське (В, в)иробниче (О, о)б’єднання “(П, п)оліграфкнига”, (Г, г)отель “(3, з)олотий (К, к)олос”, (Ш, ш)оста (С, с)есія (К, к)иївської (О, о)бласної (Р, р)ади, (Н, н)обелівська (П, п)ремія, (Д, д)амоклів (М, м)еч, (С, с)вято (П, п)еремоги.

3. Від поданих нижче іменників у дужках утворіть прикметники, запишіть їх з великої чи малої літери.

Твори (ПІевченко), місця (Шевченко), мова (Езоп), схили (Дніпро), поезії (Франко), батіг (Петро), теорема (Піфагор),, лист (Катерина), сонати (Бетховен), рукописи (Пушкін), вузол (Гордій), слово (Тичин).

4. .Перепишіть, розкриваючи дужки, ставлячи, де потрібно, велику літеру й лапки. Поясніть правопис власних назв.

1. Крищукові виднілося неба небагато, якась мізерія, що вміщувалася у вікні, та він знав його, міг із заплющеними очима показати (Ч, ч)умацький (Ш, ш)лях, (В, в)еликого й (М, м)алого (В, в)оза, (П, п)олярну (3, з)ірку й (В, в)ечірню (М. Олійник). 2. (М, м)арія на всі боки озирається. (У, у)війшла до церкви, купила за копійку свічечку й сама понесла перед вівтар до (М, м)атері (Б, б)ожої (У. Самчук). 3. Тисячоліття слов’янство на (Д, д)ніпрі благословляло подвиги потомків, і святі (К, к)иївські зруйнованої (П, п)ечерської (Л, л)аври дивилися зі своїх золочених уламків на зелену воду великої слов’янської ріки (О. Довженко). 4. З (Ч, ч)орного (М, м)оря, з (І, і)ндійського (О, о)кеану, через (М, м)алу (А, а)зію прилетів перший тепловій (М. Хвильовий). 5. 1902 року з ініціативи студентів (Ч, ч)ернівецького університету видана збірка поезій (Л, л)есі (У, у)країнки. (В, в)ідгуки (Журнал). 6. На другий день після початку експедиції (Ш, ш)евченко виконав перший малюнок (П, п)ожежа в степу (Журнал). 7. Першим (Р, р)ектором (К, к)иївського (У, у)ніверситету (С, с)вятого (В, в)олодимира, заснованого в 1934 році, став видатний (У у)країнський історик (М, м)ихайло (М, м)аксимович, автор праць з історії (У, у)країни (О. Кучерук). 8. Кожен народ має свого національного генія: в (А, а)нглії це – (В, в)ільям (Ш, ш)експір, у (П, п)ольщі – (А, а)дам (М, м)іцкевич, у (Р, р)осії – (О, о)лександр (П, п)ушкін. (У, у)країна також має свого генія – (Т, т )араса (Ш, ш)евченка, який певний час, з 1845 по 1847 роки, працював у (А, а)рхеологічній (К, к)омісії при (К, к)иївському (У, у)ніверситеті (О. Кучерук).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Завдання та вправи для самоконтролю – велика і мала літери - Довідник з української мови