ЗМІНИ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У МОВНОМУ ПОТОЦІ. АСИМІЛЯТИВНІ Й ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

§ 16. ЗМІНИ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У МОВНОМУ ПОТОЦІ. АСИМІЛЯТИВНІ Й ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Мовознавчі студії

178. Прочитайте текст. Підготуйте лінгвістичне повідомлення про слабку і сильну позицію голосних.

Голосні звуки акустично найбільш виразні під наголосом, тому така позиція для них є сильною. Наприклад: Галя – Оля – Уля – Елла – Іра. Слів, що починалися б орфографічно з /и/, немає, але в живому мовленні може вживатися у ряді

слів цей звук як варіант фонеми /і/: [йнший], [индйк], [йн’ій]. Усі голосні української мови в ненаголошеній (слабкій) позиції у зв’язку з ослабленням загальної артикуляційної напруженості зазнають значних змін (З підручника).

/179. Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Як вимовляються в них ненаголошені [е] та [и]? Поставте наголоси, визначте голосні в сильній і слабкій позиції.

Ш..рокий, с..ни, л..сток, с..рця, к..ти, с..ло, х..жак, р..бро, м..жа, ст..пи, з..мля, оз..ро, в..сло, з..рно, д..вак, од..ниця, Дм..тро, д..мар, сер..да, т..мніти, кр..ниця.

180. Опрацюйте теоретичний матеріал. Які терміни для вас нові? Складіть план статті

у вигляді запитань. Попрацюйте в парах, ставлячи запитання одне одному. Доповніть статтю власними знаннями про пом’якшені і напівпом’якшені приголосні.

Учені-мовознавці, аналізуючи взаємодію звуків у мовному потоці, виявили, що на якість їх постійно впливає артикуляція сусідніх звуків. Внаслідок цього відбуваються комбінаторні зміни звуків. Одні з них пристосовуються до інших, наприклад голосні до приголосних і навпаки: [сум] – [с] перед наступним [у] огублюється. Інші уподібнюються, коли поряд стоять звуки однієї групи – обидва голосні або обидва приголосні.

Уподібнення (латинський термін – асиміляція) – це зміни голосних або приголосних під впливом попереднього звука на наступний чи наступного на попередній. На – Ж приклад: у слові [проз’ба] (просьба) глухий [с’] перед дзвінким [б] одзвінчується, перетворюючись на дзвінкий [з’]; у слові [н’іхт’і] (нігті) дзвінкий [г] перед глухим [т] оглушується, переходячи в [х]; у слові [куз’н’а] (кузня) твердий [з] перед м’яким [н’] пом’якшується. Протилежним за наслідком є фонетичне явище, яке називається дисиміляцією – розподібнення, коли при взаємодії звуків однієї групи один із них втрачає яку-небудь спільну ознаку. Наприклад, слово кращий утворилося так: [красший] – [крашший] – [крашчий].

Практикум

181. Запишіть слова фонетичною транскрипцією (див. § 21). Визначте асиміляцію (уподібнення) за дзвінкістю/глухістю.

Зразок. Анекдот – [анеигдот] – за дзвінк.; з саду – [с:ад°у] – за глух.

Косьба, молотьба, просьба, ось де, кігті, нігті, вокзал, якби, скинути, зсунути, обтесати, обсохнути, підтягти, списати, сфотографувати, з поля, з коня, з хати, надкусити, розпитати, безпечний, безхмарний, розхитати.

182. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Знайдіть асиміляцію (уподібнення) за місцем і способом творення. У яких словах це фонетичне явище передається на письмі?

Зразок. Сміється – [с, м’ійец,:а].

Миєшся, журишся, змагається, здається, ховається, котишся, женешся, зжився, безжурний, Вітчизна, піщаний, Донеччина, Хмельниччина, з джемом, ворітця, намажся, коротший, у книжці, у ложці, з сумом, з жалем, з шумом, з честю, з чаєм, з сином.

183. Запишіть слова фонетичною транскрипцією (див. § 21). Знайдіть приголосні м’які та пом’якшені внаслідок асиміляції (уподібнення). Назвіть орфограми у словах.

Порядність, свіжість, сільський, кузня, молодість, пісняр, міцні, гінці, спільний, рясніти, посміхнутися, інші, камінці, середній, цвіт, кістці, свято, Наталці, рибалці, український, стяги, листя.

184. У словах вищий, срібло, хто знайдіть явища дисиміляції (розподібнення) і поясніть їх, порівнявши вимову і правопис цих слів у сучасній російській мові.

Спілкування

185. Уявіть, що ваш молодший брат (молодша сестра) неправильно пише слово боротьба, перевіряючи його словом борода. Поясніть, яким явищем спричинена така помилка, враховуючи вік співрозмовника. Складіть і запишіть діалог.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗМІНИ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У МОВНОМУ ПОТОЦІ. АСИМІЛЯТИВНІ Й ДИСИМІЛЯТИВНІ ПРОЦЕСИ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ - Українська мова