ЗНАЧЕННЯ МЕЙОЗУ – РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЦИТОЛОГІЇ

РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

ЗНАЧЕННЯ МЕЙОЗУ

Статеве розмноження. У організмів, що розмножуються ста­тевим шляхом, в результаті мейозу утворюються чотири дочірні клітини, кожна з яких містить половинне число хромосом у порі­внянні з батьківською клітиною. При заплідненні ядра двох ста­тевих клітин (гамет) зливаються, утворюючи зиготу, яка містить постійне для кожного виду число хромосом. У всіх організмів це число відповідає диплоїдному (2n) стану

(виключення з цього правила складає полуплоїдизація). Якби не було мейозу, злиття гамет приводило б до подвоєння числа хромосом в кожному ново­му поколінні, отриманому статевим способом. У всіх організмів із статевим розмноженням це запобігається завдяки особливому клітинному поділу, що відбувається на якій-небудь стадії життє­вого циклу, при якому диплоїдне число хромосом (2n) зменшуєть­ся до гаплоїдного (n).

Генетична мінливість. Мейоз створює також можливості для виникнення в гаметах нових генних комбінацій. Це веде до змін в генотипі і фенотипі потомства, одержаного в результаті злиття гамет. Механізми мейозу,

що беруть участь в створенні цієї мінливості, зводяться до наступного:

1. Зменшення числа хромосом від диплоїдного до гаплоїдного супроводиться розбіжністю (розділенням) алелей, так що ко­жна гамета несе тільки один алель за даним локусом.

2. Розташування бівалентів у екваторіальній пластинці верете­на в метафазі І і хромосом в метафазі II визначається випад­ковим чином. Подальше їх розділення в анафазах І і II відпо­відно створює нові комбінації алелей у гаметах. Цей процес, званий незалежним поділом, приводить до випадкового поді­лу материнських і батьківських хромосом між дочірніми яд­рами. Він лежить в основі другого закону Менделя.

3. У результаті утворення хіазм між гомологічними хромосома­ми в профазі І часто відбувається кросинговер, який веде до виникнення нових комбінацій алелей у хромосомах статевих клітин. При цьому розпадаються існуючі раніше групи зчеп­лення і виникають нові.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗНАЧЕННЯ МЕЙОЗУ – РОЗМНОЖЕННЯ І ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ - Довідник з біології