Значущі частини слова

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Значущі частини слова

Слова складаються із найменших значущих частин: коренів, префіксів, суфіксів і закінчень. Ці частини слова називаються Морфемами. Кожна морфема має певне значення.

Корінь виражає основне лексичне значення слова, а закінчення – граматичне. Так, у слові Віз корінь Віз – означає засіб пересування на чотирьох колесах (лексичне значення), а нульове закінчення виражає чоловічий рід, однину, називний або знахідний відмінок (граматичне значення).

Корінь – це головна значуща частина

слова, яка містить спільне значення всіх споріднених слів.

Слова з однаковим коренем ще називаються спільнокореневими: Холодний, холод, холодище, холодити.

Щоб знайти в слові корінь, треба дібрати і зіставити кілька споріднених слів. Спільна частина й буде коренем. Наприклад, у групі слів Весна, весняний, навесні, веснянка спільною частиною, що містить основне лексичне значення, є корінь – весн-.

Слід відрізняти справді споріднені слова від неспоріднених. Наприклад, у групі слів Водяний, підводний, водичка, розводити, заводити, доводити виділяється спільна частина – вод-. Чи є вона тим самим коренем

для всіх цих слів? Ні, бо не всі наведені слова за значенням споріднені. Тут маємо дві групи споріднених слів із різними коренями: 1) Водяний, підводний, водичка – корінь – вод-, що в іменникові Вода; 2) Розводити, заводити, доводити – корінь – вод-, що в дієслові водити.

Багато коренів змінюють свій звуковий і буквений склад унаслідок чергування голосних і приголосних, але значення коренів при цьому не змінюється. Наприклад: Вилетіти, політ, лечу – слова з тим самим, але видозміненим коренем.

Префікси і суфікси – значущі частини основи. Вони служать головним чином для творення нових слів. Так, від слова ліс за допомогою суфікса можна утворити прикметник Лісовий, за допомогою префікса – іменник Праліс, за допомогою префікса і суфікса – слово уЗлісся.

Префікс – значуща частина слова, що стоїть перед коренем або іншим префіксом і служить переважно для творення нових слів (Невеселий, повідкидати), рідше – для творення форм слів (Кращий – найкращий).

Суфікс – значуща частина слова, що стоїть після кореня або іншого суфікса і служить в основному для творення нових слів (щирість, розумненький) Та форм слів (тихіший, робив).

Різновидом суфікса є частка – ся (-сь), яка в словах уживається в самому кінці і в змінюваних словах стоїть після закінчення. Вона називається Постфіксом і позначається трикутником зверху морфеми (^): Зустрілися, якась, чогось.

Ті самі префікси і суфікси служать для творення різних за значенням слів тієї самої частини мови, наприклад, дієслів із префіксом При-: Приходити, приїжджати, приносити, прикметників із суфіксом – ов-: Лісовий, степовий, річковий.

Щоб виділити в слові приходити префікс При-, а в слові лісовий суфікс – ов-, слід дібрати слова:

1) з тим же префіксом (суфіксом), але з іншим коденем:

При-ходити ліс-ов-ий

При-літати гай-ов-ий

При-бігати сад-ов-ий

2) з тим же коренем, але з іншим префіксом (суфіксом):

Під-ход-ити ліс-овий

За-ход-ять ліс-истий

С-ход-іть ліс-ник

Більшість префіксів і суфіксів служить для творення нових слів (це словотвірні префікси й суфікси). Наприклад: Автор – співавтор, злий – незлий, бити – розбити, стіна – стінний, книга – книжка Тощо.

Серед словотвірних суфіксів виділяються суфікси оцінки, які виражають зменшувально-пестливе та збільшувальне значення. Наприклад, в іменниках: Хмара – хмаронька, дуб – дубок, мороз – морозище; у прикметниках: Синій – синенький, малий – малесенький, злий – злючий; у прислівниках: Тихо – тихенько, любо – любісінько.

Крім того, суфікси і префікси можуть служити для творення форм слів (це Формотвірні Префікси і суфікси). Наприклад, суфікс – ти в неозначеній формі дієслова: розуміти, думати; суфікси – л, – в та нульовий у дієсловах минулого часу: Бігла, сидів, принісØ; префікс Най – і суфікс – їй – (-іш-) у формі найвищого ступеня порівняння прикметників: Найбагатший, найсильніший тощо.

Формотвірні суфікси не утворюють нових слів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Значущі частини слова - Довідник з української мови