Зв’язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філліпса. Перевірна робота

УРОК 54

Зв’язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філліпса. Перевірна робота

Мета уроку: з’ясувати зв’язок інфляції та безробіття; розкрити сутність формування кривої Філліпса, яка дає концептуальні орієнтири щодо варіантів вибору економічної політики держави; визначити особливості розрахунків макроекономічних показників; розвивати логічне економічне мислення учнів.

Основні поняття: інфляція, безробіття, модель кривої Філліпса.

Тип уроку: закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I.

Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Чому, на вашу думку безробіття та інфляція є основними проявами нестабільності економіки? (Важливими проявами макроеко – номічної нестабільності, найгострішим соціальним лихом сучасної економіки є високий рівень безробіття й високі темпи інфляції. Деякі західні аналітики для оцінювання стану економіки або успішності економічної політики використовують так званий “індекс злиденності”, що являє собою суму рівнів безробіття та інфляції. Тому невипадково значні зусилля вчених – теоретиків і практиків

господарювання, політиків та урядовців спрямовані на подолання негативних соціально-економічних наслідків безробіття та інфляції, знаходження і запровадження методів регулювання економіки, спрямованих на підвищення зайнятості та стабілізацію цін.)

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Особливе місце в системі функціонування працівників посідає безробіття. Чимало представників різних напрямів економічної думки вважають безробіття центральною проблемою сучасного суспільства. Воно є невід’ємним атрибутом ринкової економіки. На сьогодні, за даними ООН, близько 800 млн осіб, тобто практично кожна третя працездатна людина у світі, не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток. Чим нижчий рівень соціально-економічного розвитку країни, тим вищим є рівень безробіття, і навпаки. Для суспільства небезпечним є не власне безробіття, а відсутність механізму його регулювання, надійного захисту безробітних.

V. Вивчення нового матеріалу

Практикою і теоретичними дослідженнями доведено взаємозв’язок інфляції та безробіття. Кількісна теорія інфляції грунтується на головних положеннях кількісної теорії грошей, до яких належать такі основні елементи.

¦ Рівняння кількісної теорії грошей:

MV = PQ,

Де М – кількість грошей в обігу;

V – швидкість обігу грошової одиниці;

Р – ціна угоди або товару;

Q – кількість товарів.

¦ Кількість виробленої продукції та угод визначається витратами факторів виробництва й виробничою функцією.

¦ Вартісний обсяг виробництва в номінальному вираженні (PQ) визначається пропозицією грошей.

¦ Рівень цін Р являє собою відношення вартісного обсягу виробництва (MV) до кількості виробленої продукції Q.

Вагомий внесок у теоретичне осмислення взаємодії двох найбільш деструктивних факторів макроекономічної нестабільності зробив англійський економіст кейнсіанського напряму А. Філліпс.

>> Додаткова інформація до уроку

Олбан Вільям Філіпс (англ. Alban William Phillips, 1914, Нова Зеландія) – англійський економіст, першовідкривач “кривої Філіпса” (1958). Отримав освіту в Лондонській школі економіки. У 1949 р. винайшов гідравлічний комп’ютер MONIAC (Monetary National Income Automatic Computer). Нагороджений орденом Британської імперії (1946). Основні твори “Динамічні моделі в економічній науці” (Dynamic models in economics, 1953); “Зайнятість, інфляція та економічне зростання: інавгураційна лекція” (Employment, inflation and growth: an inaugural lecture, 1962).

Уважно вивчивши дані з безробіття й номінальної заробітної плати у Великій Британії за 1861-1957 pp., він виявив нелінійну залежність між динамікою номінальної заробітної плати і рівнем безробіття. Якщо припустити, що існує однакове співвідношення між темпами змін заробітної плати і цін, то модель Філліпса можна перетворити на співвідношення між безробіттям і темпами зміни рівня цін як важливого параметра інфляції.

Крива Філліпса графічно зображує вибір між інфляцією та безробіттям і вказує на зворотно пропорційну залежність динаміки їх показників: чим вищий рівень безробіття, тим менший приріст номінальної заробітної плати, і навпаки.

Звязок інфляції та безробіття. Модель кривої Філліпса. Перевірна робота

На рисунку Рг, Р2 – темпи зростання цін; U – рівень безробіття.

Крива Філліпса дає концептуальні орієнтири щодо варіантів вибору економічної політики: або достатньо висока зайнятість із максимальним економічним зростанням, проте за умов швидкого підвищення цін, або достатньо стабільні ціни, однак за умов значного безробіття.

Тривалі роки крива Філліпса була основою соціально-еконо – мічного регулювання в країнах розвиненої ринкової економіки. Багато які із західних економістів і сьогодні грунтуються на тому, що існують односпрямований рух змін у заробітній платі й цінах, а також різноспрямованість між цими величинами та безробіттям.

Однак події 70-х – початку 80-х pp. суперечили ідеї альтернативного зв’язку “рівень інфляції – рівень безробіття”, відбитій у кривій Філліпса. Наразі, насамперед в економіці США, виникло явище стагфляції – інфляції, що супроводжується стагнацією виробництва і високим рівнем безробіття в країні, одночасним підвищенням рівня цін і рівня безробіття. Це викликало критику обгрунтованості кривої Філліпса як надійного регулятора в економіці.

Сучасна теорія інфляції грунтується на концепції природного рівня безробіття – неокласичному економічному напрямі. Природний рівень безробіття – це найнижчий підтримуваний рівень, який може існувати в країні без ризику зростання інфляції. Це такий рівень недовикористання ресурсів, за якого ринки праці й товарів збалансовані. За теорією природного рівня, не існує перманентного вибору між безробіттям та інфляцією, а довгострокова крива Філіпса є вертикальною.

Аналіз сучасних тенденцій в економіці західних країн доводить дієвість головної залежності моделі Філліпса: ослаблення інфляційного процесу супроводжується зростанням безробіття. Це свідчить про складність, різноманітність способів реалізації та форм прояву глибинних соціально-економічних закономірностей. З численних альтернативних можливостей слід відшукати таке поєднання темпу інфляції й рівня безробіття, за якого сукупний негативний ефект безробіття та інфляції був би мінімальним.

Наразі для пояснення взаємозв’язку між інфляцією та безробіттям в довгостроковому періоді використовується теорія природного рівня безробіття, запропонована в 1967 р. американським економістом М. Фрідменом. Відповідно до неї підтримувати помірні темпи інфляції впродовж тривалого періоду можна лише за природного рівня безробіття, який сьогодні в економічно розвинених державах становить близько 7% робочої сили. Ця теорія на початку 80-х pp. XX ст. була застосована в США й Великій Британії, що привело до зниження темпів інфляції в цих країнах.

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1). Економічний диктант

1. Що характеризує крива Філліпса? Які залежності вона відбиває?

2. Як представлена крива Філліпса за статичних, раціональних, адаптивних очікувань?

3. Чим характеризується механізм розвитку інфляції?

4. У чому полягає суть концепції інфляції пропозиції і попиту?

2). Розв’яжіть тестові завдання.

1. Крива Філліпса характеризує:

А) тісний зворотний зв’язок між щорічними відсотковими вимірюваннями номінальної заробітної плати й часткою безробітних;

Б) взаємозв’язок між темпами інфляції й темпами економічного зростання;

В) пряму залежність між змінами інфляційних очікувань і темпом зростання наявного доходу;

Г) залежність між ВВП і рівнем інфляції.

2. Інфляцію попиту зумовлюють такі фактори:

А) дефіцитом державного бюджету та зростанням внутрішнього боргу;

Б) кредитна експансія банків;

В) зростання заробітної плати;

Г) збільшення попиту на промислові товари.

3. Крива Філліпса відбиває залежність рівня інфляції:

А) від очікуваної інфляції;

Б) відхилення норми фактичного безробіття від природного рівня;

В) змін рівня доходу в умовах повної зайнятості;

Г) від ВВП.

4. Із запропонованих нижче процесів виберіть ті, що стосуються:

1) інфляції;

2) дезінфляції;

3) стагфляції:

А) постійне підвищення рівня цін;

Б) збільшення безробіття;

В) падіння виробництва;

Г) темпи падіння загального рівня цін;

Д) стійке знецінення грошей;

Е) систематичне зниження купівельної спроможності. Відповіді: 1. а; 2.в; 3. б; 4. 1) – а; е; д; 2) – г; 3) – а; б; в.

>> Перевірка знань і вмінь учнів

Варіант I

1 ). Дайте відповідь на теоретичне запитання.

Які засоби подолання структурного безробіття вам відомі?

2). Виберіть правильну відповідь.

1. Якщо людина втратила роботу у зв’язку зі зниженням попиту на її професію, виникає безробіття:

А) структурне;

Б) фрикційне;

В) природне;

Г) циклічне.

2. Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття:

А) структурне;

Б) фрикційне;

В) природне;

Г) циклічне.

3. Робоча сила, або економічно активне населення, складається:

А) з двох груп населення – зайнятих і безробітних;

Б) з трьох груп – зайнятих, безробітних і незайнятих;

В) лише із зайнятих;

Г) із зайнятих за вирахуванням безробітних.

Відповідь: 1 – а; 2 – б; 3 – а.

3). Розв’яжіть задачу.

Використайте наведені дані для того, щоб розрахувати:

А) величину робочої сили;

Б) рівень безробіття.

Усе населення становить 500 осіб, у тому числі:

¦ діти віком до 16 років та особи, які перебувають у психіатричних лікарнях і виправних закладах, – 120 осіб;

¦ доросле населення, яке вибуло зі складу робочої сили, – 150 осіб;

¦ безробітні – 23 особи;

¦ особи, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу, – 10 осіб.

Розв’язання

Чисельність осіб поза робочою силою:

120 + 150 = 270 (осіб).

Робоча сила:

500 – 270 = 230 (осіб).

Рівень безробіття:

U = 23/230 – 100% = 10%.

Варіант ІІ

1). Дайте відповідь на теоретичне запитання.

Які головні методи боротьби з інфляцією використовують в Україні?

2 ). Виберіть правильну відповідь.

1. Якщо людина втратила роботу через спад в економіці, то виникає безробіття:

А) структурне;

Б) фрикційне;

В) природне;

Г) циклічне.

2. Інновації призвели до скорочення працівників, зайнятих ручною працею. Безробіття, що виникло внаслідок цього, належить:

А) до структурного;

Б) фрикційного;

В) природного;

Г) циклічного.

3. Рівень безробіття визначають як:

А) відношення числа безробітних до числа працездатного населення;

Б) відношення числа безробітних до числа робочої сили;

В) відношення числа безробітних до числа зайнятих;

Г) відношення числа зайнятих до числа робочої сили.

Відповідь: 1 – г; 2 – а; 3 – б.

3). Розв’яжіть задачу.

Обчисліть тривалість безробіття на одну особу за умови, що безробітних – семеро, при цьому троє з них не працювали 3 місяці, двоє – 7 місяців, а решта не працювали 9 місяців.

Розв’язання

Підрахуємо, скільки місяців не працювали 7 робітників разом: 33 + 27 + 29 = 41 (міс.).

Тривалість безробіття на одну особу становить:

41/7 = 5,86 (міс.).

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підібрати цитати про роль державного втручання в економіку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зв’язок інфляції та безробіття. Модель кривої Філліпса. Перевірна робота - Плани-конспекти уроків по хімії