Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі

II семестр

№ пп

Дата

Зміст уроку

Соціокультурна лінія

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (продовження)

57

Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис. Орфограма (практично)

58

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

59

Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних

випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

60

Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним [у] в коренях слів. Культура мовлення. Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Текст. Використання інтонації

61

Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

62

Тренувальні вправи з теми “Орфографія”. Текст. Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей,

крилаті вислови як аргументи

Народні митці України

63

Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Твір-опис окремих предметів у художньому стилі

64

Тренувальні вправи з теми “Фонетика. Графіка. Орфоепія”. Текст. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів з повідомленням на певну соціокультурну тему

65

Контрольний диктант

66

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

67

Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Родинно-побутова культура: структура, функції сім’ї

68

Урок розвитку комунікативних умінь №15. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

“Вірний приятель – то найбільший скарб” (висловлювання)

69

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з’], [ц’], [с’]

Родинно-побутова культура: прив’язаність до отчого дому

70

Чергування [о] – [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] – [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] в коренях слів

“Ой роде наш красний” (висловлювання)

71

Основні випадки чергування у-в, і-й. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

“Моя зустріч із прекрасним” (висловлювання)

72

Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша

73

Фонетична транскрипція. Вимова префіксів з – (зі-, с-), роз-, без-. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Родинно-побутова культура: всеперемагаюча материнська, батьківська любов до дітей

74

Правопис. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

Родинно-побутова культура: шанобливе ставлення до бабусі й дідуся, родичів

75

Правила вживання знака м’якшення. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

76

Урок розвитку комунікативних умінь №17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Текст. Удосконалення вмінь висловлювати власні думки й почуття, виражати особисту позицію щодо ставлення до світу

“Краса врятує світ” (висловлювання)

77

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

78

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

79

Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів

80

Правопис знака м’якшення та апострофа у словах іншомовного походження

81

Подвоєння букв у загальних та власних назвах. Виразне читання вголос

82

Тренувальні вправи з теми “Фонетика. Орфоепія. Орфографія”

83

Контрольна робота № 5 з теми “Фонетика. Орфоепія. Орфографія” (Тестові завдання)

Лексикологія

84

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення

85

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично)

Моя школа, мій клас

86

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Доцільність використання стилістично забарвлених слів

87

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів

“Шкільна родина” (висловлювання)

88

Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

89

Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

90

Тренувальні вправи з теми “Групи слів за значенням”. Культура мовлення. Доцільність використання синонімів для уникнення невиправданих повторів слів

Значення колективізму

91

Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі

92

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

Український народ. Людська спільнота

93

Тренувальні вправи з теми “Лексикологія”. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

94

Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса

95

Контрольна робота № 6 з теми “Лексикологія” (Тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (Тестові завдання)

Будова слова

96

Основа слова і закінчення – значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-

97

Спільнокореневі слова й форми слова

98

Незмінні й змінні слова

99

Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-

Творче, самобутнє світобачення кожної особистості, реалізація її творчого потенціалу

100

Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Значення колективізму

101

Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови

102

Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання

Покликання людини

103

Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова

“Ким я хотів би стати і чому?” (висловлювання)

104

Урок розвитку комунікативних умінь № 23. Контрольний твір

105

Урок розвитку комунікативних умінь № 24. Контрольний твір

106

Тренувальні вправи з теми “Будова слова. Орфографія”. Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності

107

Контрольна робота № 7 з теми “Будова слова” (Тестові завдання)

Повторення й узагальнення в кінці року

108

Синтаксис і пунктуація. Просте речення

109

Синтаксис і пунктуація. Складне речення

Видатні українці

110

Синтаксичний розбір речення

111

Лексикологія. Групи слів за значенням

112

Лексикологія. Робота зі словниками

Видатні українці

113

Лексикологія. Тренувальні вправи

114

Річна контрольна робота за текстом адміністрації

115

Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова

116

Тренувальні вправи з орфографії

117

Будова слова й орфографія. Значущі частини слова

“Я – українець (українка)” (висловлювання)

118

Спільнокореневі слова й форми слова

119

Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

“Які риси характеру я хочу в собі виховати?” (висловлювання)

120

Фонетичний розбір слова

121

Контрольна робота № 8 з теми “Повторення” (Тестові завдання)

122

Аналіз контрольної роботи

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі - Плани-конспекти уроків по українській мові