ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ, НОРМИ ЖИВЛЕННЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – ОБМІН РЕЧОВИН – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

ОБМІН РЕЧОВИН

ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ, НОРМИ ЖИВЛЕННЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ.

Доросла людина в середньому затрачує на добу 188 кДж на 1 кг. маси тіла. Добова потреба в енергії для осіб трудового віку складає 9240-12 600 кДж. Люди, зайняті фізичною працею, ви­трачають більше енергії, ніж представники інших професій. У дітей у зв’язку з високою інтенсивністю обмінних процесів під­вищені й енергетичні витрати. Добова потреба в енергії у них мі­няється з віком і складає у дітей від одного року до двох

років 376-418 кДж на 1 кг. маси тіла, а у підлітків від 14 до 17 років – 209-272 кДж.

Знаючи енергетичну цінність харчових продуктів, можна розрахувати, яку кількість їх потрібно вживати людям різних професій, віку і статі. При складанні норм живлення слід урахо­вувати, що співвідношення білків, жирів і вуглеводів повинно бути 1:1:5. Так, на добу людині потрібно 80-100 г білків (з них 50-60 г. тваринних), 80-100 г. жирів (60-80 г тварин) і близько 500 г вуглеводів. Окрім енергетичної цінності необхідно урахову­вати якісний склад їжі. Вона повинна містити достатню кількість вітамінів і мінеральних солей.

При розробці харчових раціонів

для дітей перш за все урахо­вується вміст у них білка та джерел енергії. При цьому особлива увага надається продуктам тваринного походження. Для забезпе­чення нормальних процесів обміну, пов’язаних з інтенсивним зростанням і розвитком, необхідні незамінні амінокислоти, тому тваринні білки повинні складати до 60% від загальної їх кількос­ті. Раціон школяра повинен включати 400-500 мл. молока, оскі­льки білок молока найбільшою мірою відповідає потребам дитя­чого організму.

Режим харчування школяра. Найраціональнішим є режим чотириразового харчування, при якому досягається краще пере­травлення їжі та найвище засвоєння поживних речовин. Проміж­ки між їжею не повинні перевищувати 4 год. Це забезпечує рів­номірне навантаження на травний тракт і повноцінне перетрав­лювання їжі.

При чотириразовому харчуванні повинен бути наступний розподіл харчового раціону. На сніданок, який має складати бли­зько 20% добового раціону, для підвищення працездатності необ­хідно приймати їжу, багату вуглеводами. У школі або удома по­винен бути другий сніданок (близько 15 % добового раціону), в який бажано включати чай або каву.

Обід (до 45% раціону) повинен бути гарячим і містити білки, жири та вуглеводи. Час обіду залежить від зміни навчання в шко­лі. Час вечері близько 18-19 г. Він повинен містити білки і вугле­води і складати до 20% добового раціону. Пізня вечеря позбавляє відпочинку травні залози, що приводить до їх перенапруження та виснаження.

Вплив алкоголю та наркотиків на обмін речовин. Алкоголь має різноманітну дію на обмін речовин. Дія етанолу полягає в пе­ребудові обміну, зіпсутті природних процесів перетворення, різ­них сполук і руйнуючій дії на клітини. Алкоголь призводить до зменшення всмоктування і пригноблення синтезу білків, до нега­тивного азотного балансу, тому люди при тривалому й системати­чному прийомі спиртних напоїв худнуть. Порушується обмін лі­підів, відбувається збільшення відкладення їх в печінці з пору­шенням її функції. У мембранах клітин змінюється склад вугле­водів, нагромаджується холестерин. Алкоголь гальмує секретор­ну діяльність підшлункової залози, знижує виділення інсуліну, що сприяє виникненню цукрового діабету або погіршує його пере­біг. При хронічному отруєнні алкоголем розвиваються порушення мінерального обміну, головним чином пригноблюється всмокту­вання в кров магнія, цинку й фосфору. Алкоголь також знижує всмоктування вітамінів D і групи В, у зв’язку з чим порушується функція багатьох ферментів. Наприклад, активність ферменту, який окислює етиловий спирт до оцетового альдегіду, помітно знижується, а деякі ферменти стають більш активними, ніж у нормі.

При хронічному вживанні алкоголю порушується утворення чоловічих статевих гормонів; одночасно в чоловічому організмі збільшується вироблення жіночих статевих гормонів з подаль­шим розвитком повторних статевих ознак жіночої статі.

Дія наркотиків на організм також різноманітна. Небезпечний швидкий розвиток звикання до них. Загальними ознаками дії наркотиків є фізичне виснаження, слабкість і низька функціона­льна активність усіх систем.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИТРАТА ЕНЕРГІЇ, НОРМИ ЖИВЛЕННЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ – ОБМІН РЕЧОВИН – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я - Довідник з біології