ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Перелік тем рефератів (для домашньої письмової контрольної роботи студентів заочної форми навчання)

Історія становлення банківської системи в Україні.

Види комерційних банків.

Кооперативні банки: питання створення та функціонування.

Лізингові операції банків.

Фінансовий лізинг.

Довірчі послуги юридичним особам.

Банківські об’єднання та питання їх створення в Україні.

Особливості ліцензування банківської діяльності.

Банки

з іноземним капіталом та питання їх функціонування в Україні. Безготівкові розрахунки населення та проблеми їх розвитку в Україні. Пластикові картонки.

Касові операції банків.

Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні. Міжбанківські розрахунки та їхнього розвиток в Україні Проблеми доступу іноземного капіталу в банківську систему України. Банківські ресурси та питання їх формування.

Проблема капіталізації банківської системи України.

Вкладні операції банків.

Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів. Запозичення ресурсів на міжбанківському ринку.

Емісія

банками власних цінних паперів.

Управління ресурсною базою банків.

Питання вексельного обігу в Україні.

Безготівкові розрахунки населення та проблеми їхнього розвитку в Україні.

Пластикові картонки.

Касові операції банків.

Обов’язкове резервування коштів банківською системою.

Прибутковість банку та шляхи її підвищення.

Економічні нормативи, що регулюють капітальну базу банків. Економічні нормативи, що регулюють ліквідність банку.

Шляхи удосконалення безготівкових розрахунків в Україні. Міжбанківські розрахунки та їхній розвиток в Україні.

Контроль за дотриманням касової дисципліни підприємствами. Питання вексельного обігу в Україні.

Кредитний договір – основа взаємовідносин банку з позичальником.

Споживче кредитування населення.

Іпотечний кредит.

Форми забезпечення кредитів.

Етапи процесу кредитування.

Кредитний ризик та способи його мінімізації.

Кредитування населення на придбання житла.

Плата за кредит та її диференціація.

Кредити під цінні папери.

Контроль банків за виконанням умов кредитного договору.

Кредитні лінії та їх види.

Консорціальні кредити.

Операції банків з цінними паперами.

Операції банків з галузі інвестиційної діяльності.

Емісійні операції банків з цінними паперами.

Управління портфелем цінних паперів банку.

Депозитарні послуги банків.

Довгострокове кредитування інвестиційних проектів.

Форми міжнародних розрахунків.

Кредити в іноземній валюті.

Лізингові операції банків.

Фінансовий лізинг.

Довірчі послуги юридичним особам.

Довірчі послуги фізичним особам.

Факторинг.

Форфейтинг.

Посередницькі операції банків.

Розвиток банківських послуг в Україні.

Фінансовий інжиніринг.

Операції банків з дорогоцінними металами.

Фінансова стійкість банку.

Ліквідність банку.

Платоспроможність банку.

Створення резервів під активні операції банків.

Економічні нормативи, що регулюють діяльність банків.

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.

Обсяг реферату 10-12 сторінок. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч, знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5.

Титульна сторінка і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

План реферату повинен складатися із вступу, пунктів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням тільки одного літературного джерела.

Реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат за темою, не передбаченою у запропонованому переліку.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати інший реферат з урахуванням усіх зауважень.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ - Бухгалтерський облік