СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ – галузь вищої професійної освіти як соціального ін-ту держави, Метою С. о. є створення, оновлення та поширення соціол. знань, підготовка кваліфікованих фахівців. Тривалий час в УРСР з ідеол. причин С. о. не було. Лише на поч. 70-х рр. у Київському та Харківському держ. ун-тах розпочалося викладання окремих соціол. курсів, а у 80-х рр. – створення перших кафедр соціології. Сьогодні С. о. має мережу навч. та наук.-досліди, закладів, які здійснюють соціальну політику держави

в системі освіти та науки. С. о. охоплює 5 рівнів кваліфікаційної підготовки фахівців: бакалаври, спеціалісти, магістри, канд. та д-ри наук. Вона має багато напрямів спеціалізації, зокрема – екон. соціологія, соціологія праці, науки, освіти, культури, політики, соціальні ін-ти, громадська думка, історія і теорія соціології та ін. С. о. у вищих навч. закладах забезпечує певний чітко визначений комплекс спеціальних знань, умінь та навичок, які мають засвоїти майбутні фахівці. Одержавши відповідний диплом про кваліфікацію, вони займаються викладацькою та наук.-досліди, роботою, працюють у галузях прикладного соціол. знання
(інф. забезпечення, соціальне управління, прогнозування соціальних процесів, стану масової свідомості та сусп. настроїв).

Відповідно до освітньо-професійної програми (держ. стандарту) в процесі освітньої підготовки соціологи одержують грунтовну підготовку з гуманітарних дисциплін: філософії, історії, правознавства, екон. теорії, політології, теорії культури тощо. Вивчають вони також цикл природи, дисциплін: математику, статистику, інформатику, обчислювальну техніку та ін. Найбільший обсяг у соціол. підготовці займають професійно спрямовані дисципліни. Це, зокрема, заг. соціол. навч. курси, великий блок спеціальних фахових дисциплін, галузева соціологія, методи збору, обробки та аналізу соціол. інформації, історія, теорія та методологія соціології. Студенти набувають також навичок викладання соціол. дисциплін під час пед., асистентської та наук.-досліди, практики в навч. закладах та держ. установах. Присвоєння кваліфікації здійснюється Держ. екзаменаційною комісією після успішного складання іспитів та захисту дипл. роботи, магістерської дис., бакалаврської роботи.

В Україні соціологів готують 6 держ. ун-тів, що мають соціол. ф-ти або відділення на ін. ф-тах.

Це – Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Харківський, Дніпропетровський, Львівський, Одеський та Волинський держ. ун-ти. Останнім часом підготовку соціологів – практиків розпочали деякі відомчі та комерційні вищі навч. заклади. Підготовку соціологів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру здійснюють Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Харківський держ. ун-т та Ін-т соціології НАНУ, які мають відповідне кадрове забезпечення та спеціалізовані ради по захисту дис. з соціол. дисциплін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СОЦІОЛОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ - Довідник з соціології