Хімічні символи і формули

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

1. Основні хімічні поняття. Речовина

1.3. Хімічні символи і формули

Кожен хімічний елемент має свій хімічний символ. Символи, як правило, складаються з початкових літер латинських назв хімічних елементів – Н (Hydrogenium), Не (Helium), Li (Lithium) і далі; Be, В, С, N, О, F… Їх використовують для позначення хімічних елементів, написання формул простих (Н2, S8, W) і складних речовин (НСl, Mg(NO3)2, С6Н6), хімічних реакцій.

Хімічна формула – це умовний запис

складу речовини за допомогою хімічних символів та індексів. Індекс – це число у формулі речовини, яке вказує на кількість атомів кожного елемента в молекулі4. Наприклад, у формулі ортофосфатної кислоти Н3РO4 латинські букви Н, Р і О – це символи, а цифри 3 і 4 – індекси (індекс 1 не вказують):

Хімічні символи і формули

У формулі йона, крім нижнього, зазначають ще й верхній індекс, який показує величину заряду і його знак: сульфат-йон – SO42-; іон Кальцію – Са2+; гідроксид-йон – ОН-; нітрат-йон – NO3-.

Формульна одиниця

Не всі речовини побудовані з молекул – існують речовини атомної або йонної будови.

Наприклад, благородні (інертні) гази є речовинами, що складаються з вільних, не об’єднаних у молекули атомів5; кристал кухонної солі побудований з йонів: на йони він розпадається, потрапляючи у воду і розчиняючись у ній. Для позначення таких речовин було введено поняття формульної одиниці.

Формульна одиниця – це найменша складова частинка речовини; нею може бути атом, молекула, йон або їхня сукупність, що записується за допомогою хімічної формули. Вона відображає не будову, а елементарний склад речовини. Отже, формульна одиниця – це те, що записано за допомогою хімічної формули. Так:

– для міді (речовини атомної будови) формульною одиницею вважають атом Купруму (Сu);

– для силіцій(ІV) оксиду (SiO2), речовини атомної будови, сукупність одного атома Силіцію (Si) і двох атомів Оксигену (О);

– для ферум(ІІІ) сульфату (Fe2(SO4)3) – сукупність двох іонів Феруму (III) (Fe3+) і трьох сульфат-іонів (SO42-);

– для етанолу С2Н6O (речовини молекулярної будови) – сукупність двох атомів Карбону (С), шести атомів Гідрогену (Н) й одного атома Оксигену (О).

У формулі сполуки атомної чи йонної будови індекси вказують на співвідношення в ній йонів чи атомів.

У хімії користуються кількома видами хімічних формул: молекулярними, емпіричними, електронними, структурними і графічними:

Вид формули

Що показує

Приклад

Молекулярна:

– брутго-формула

– раціональна

Якісний і кількісний склад речовин

Загальну кількість атомів кожного елемента в молекулі, групу атомів (функціональну групу), яка характерна для певного типу сполук або входить до складу молекули

Хімічні символи і формули

Емпірична (Найпростіша)

Якісний склад речовини та співвідношення між кількістю атомів елементів у ній – молярне співвідношення

Хімічні символи і формули

Електронна

Схематично зображує механізм утворень зв’язків у молекулах речовин (крапками позначені спільні електронні пари)

Хімічні символи і формули (амоніак)

Структурна

Послідовність сполучення атомів у молекулі і може нести інформацію про структуру або просторову будову частинок (молекул, йонів)

Хімічні символи і формули (йон амонію тетраедричної форми)

Графічна

Послідовність сполучення атомів у молекулі (або у складному йоні) і валентність кожного елемента (кожна риска – одна валентність)

Хімічні символи і формули (сульфатна кислота)

________________________________________________________________

1 Фізичне тіло – це матеріальний об’єкт, який має масу, об’єм і відмежований від інших тіл границею поділу.

2 Чіткої межі між ними немає. У природі існує безліч процесів, які є фізико-хімічними, наприклад розчинення. Аналогічно немає такої межі й між хімічними і біологічними процесами.

3 Під час ядерних реакцій відбувається перетворення одної речовини на іншу (зі зміною складу ядра).

4 Нижній правий індекс. Є й інші індекси, про які далі буде.

5 У принципі в атомарному стані деякий час може перебувати будь-яка проста речовина.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Хімічні символи і формули - Довідник з хімії