Календарно-тематичне планування уроків української мови в 6 класі. І семестр

№ пп

Зміст уроку

Дата

ВСТУП

1

Краса й багатство української мови

2

Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю

3

Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Жанри мовлення: оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їх побудови

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ

Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

4

Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення

5

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

6

Складне речення. Розділові знаки в складному реченні

7

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі

8

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту

9

Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний

(практично)

10

Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю

11

Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму

12

Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль

13

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру наукового стилю

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

14

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

15

Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів

16

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

17

Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їхньої ролі в текстах різних стилів

18

Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Типи мовлення (повторення). Особливості побудови опису приміщення й природи. Поєднання в одному тексті різних типів мовлення

19

Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

20

Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова

21

Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів

22

Офіційно-ділова лексика

23

Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Стилі мовлення (повторення). Поняття про офіційно-діловий стиль

24

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення

25

Лексичне значення фразеологізмів

26

Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

27

Фразеологізми в ролі членів речення

28

Ознайомлення із фразеологічним словником

29

Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Ділові папери. План роботи. Оголошення

30

Контрольна робота № 2 з теми “Лексикологія. Фразеологія” (тестові завдання)

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

31

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення

32

Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу

33

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова

34

Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів

35-

36

Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

37

Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксом – ин(а) від прикметників на – ськ(ии), – цьк(ий); буквосполученням – чн-(-шн-)

38

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксами – ськ-, – цьк-, – зьк – та іменників із суфіксами – ств(о), – зтв(о), – цтв(о)

39

Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень

40

Урок розвитку комунікативних умінь № 11. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень

41

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом та через дефіс

42

Творення і правопис складноскорочених слів

43

Написання слів з пів-. Словотвірний аналіз самостійних частин мови

44

Контрольна робота № 2 з теми “словотвір. Орфографія” (тестові завдання)

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ІМЕННИК

45

Загальна характеристика частин мови

46

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

47

Іменники – назви істот і неістот. Іменники загальні і власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники

48

Велика буква і лапки у власних назвах

49

Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

50

Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Основні джерела матеріалу для твору та його систематизація (практично). Складний план готового тексту й простий план власного висловлювання

51

Рід іменників. Іменники спільного роду

52

Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

53

Відмінки іменників, їхнє значення

54

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни і групи

55

Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників

56

Контрольна робота № 3. 3 теми “Іменник” (тестові завдання)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Календарно-тематичне планування уроків української мови в 6 класі. І семестр - Плани-конспекти уроків по українській мові