КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ І СЕМЕСТР

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

І СЕМЕСТР

Розділ 1. Теорія і практика підприємницької діяльності

Тема 1. Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності (9 год.)

Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. Дохід і ризик у підприємництві. Підприємництво і суспільний прогрес. Інтереси підприємця, громади та суспільства: відмінності та сучасні способи гармонізації

Урок № 1

Види підприємництва: виробниче, комерційне,

посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері

Урок № 2

Підприємства різних форм власності. Приватна, колективна та державна власність

Урок № 3

Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації

Урок № 4

Організаційні форми колективних підприємств: виробничі, збутові, споживчі кооперативи, кредитні спілки. Організаційні форми підприємств державної власності

Урок № 5

Переваги й обмеження різних організаційних форм підприємств приватної, колективної

та державної власності

Урок № 6

Малі, середні та великі підприємства: переваги й обмеження. Сектор малого та середнього бізнесу в сучасній економіці. Прибуткові та неприбуткові підприємства

Урок № 7

Практична робота № 1. Визначення особистих здібностей до підприємництва

Урок № 8

Структура національної економіки за формами власності й організаційними формами підприємств. Перевірна робота

Урок № 9

Тема 2. Досягнення мети підприємницької діяльності (9 год.)

Виробнича функція. Двофакторна виробнича функція Кобба – Дугласа: економічний зміст і графічна інтерпретація.

Урок № 10

Технологія і виробнича функція. Ефект від масштабу і виробнича функція

Урок № 11

Економічні витрати та їх складники: явні й неявні витрати. Зв’язок доходів і витрат. Валовий доход (загальний виторг). Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський та економічний прибутки

Урок № 12

Постійні (FC), змінні (VC) витрати: визначення та структура. Загальні витрати (TC). Графічна ілюстрація

Урок № 13

Середні постійні (AFC), змінні (AVC) та загальні (ATC) витрати. Граничні витрати (MC). Графічна ілюстрація

Урок № 14

Максимізація економічного прибутку підприємства. Визначення максимального прибутку шляхом порівняння загального виторгу (TR) та загальних витрат (TC)

Урок № 15

Визначення максимального прибутку за порівняння граничного виторгу (MR) та граничних витрат (MC). Закон максимізації прибутку:MC=MR.

Урок № 16

Практична робота № 2. Оцінювання витрат і ціни конкретного продукту за методом “витрати плюс”

Урок № 17

Інші (крім змін обсягів виробництва) способи збільшення прибутку підприємства. Перевірна робота

Урок № 18

Тема 3. Організація діяльності підприємства (8 год.)

Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Джерела внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів підприємства

Урок № 19

Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно підприємства. Зміст основних статей балансу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності підприємства

Урок № 20

Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства: прибутковість капіталовкладень і рентабельність

Урок № 21

Взаємозв’язки підприємств та банків. Умови та порядок надання підприємству банківської позики. Явище застави. Обгрунтування економічної доцільності банківської позики

Урок № 22

Очікуваний прибуток і ризик у діяльності підприємства. Мінімізація ризику й страхування. Види ризиків підприємства

Урок № 23

Відносини між страховою компанією (страховиком) і підприємством (страхувальником). Страховий договір, страховий внесок і страхове відшкодування

Урок № 24

Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги й обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства-емітента

Урок № 25

Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфеля цінних паперів. Перевірна робота

Урок № 26

Тема 4. Управління підприємством (10 год.)

Основні складники процесу управління: управління виробництвом, персоналом, фінансами, збутом. Функції управління підприємством: планування, організація, мотивація, контроль. Еволюція поглядів і сучасні надбання теорії управління

Урок № 27

Моделі організаційних структур управління: лінійна та функціональна

Урок № 28

Основи управління проектами. Тип, масштаб, тривалість, вид проекту. Інноваційні проекти

Урок № 29

Маркетинг у діяльності підприємця. Функції маркетингу. Складові маркетингу: продукт, ціна, просування, позиція на ринку

Урок № 30

Етапи маркетингового дослідження: мета, завдання, результат дослідження. Сегментація ринку

Урок № 31

Реклама: мета, засоби, форми втілення й головні вимоги

Урок № 32

Бізнес-план: зміст і структура

Урок № 33

Практична робота 3. Розробка бізнес-плану проекту створення конкретного продукту

Уроки № 34-35

Підсумкова контрольна робота за темою “Теорія і практика підприємницької діяльності”

Урок № 36

Розділ 2. національна економіка і роль уряду в її функціонуванні

Тема 1. Основні прояви цілісності національної економіки (9 год.)

Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, сукупного попиту і пропозиції

Урок № 37

Кейнсіанська та неокласична аргументація механізму формування загальної рівноваги

Урок № 38

Міжнародні принципи національного рахівництва

Урок № 39

Визначення обсягу кінцевого продукту національного виробництва (ВВП) за різними методами, ВВП та валовий національний дохід (ВНД)

Урок № 40

Національне споживання та національне заощадження

Урок № 41

Використання ВВП, інших показників у міжнародних порівняннях

Урок № 42

Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. Дефлятор ВВП як показник рівня цін

Урок № 43

Практична робота 4. Корисність і рідкість. Ринкова рівновага

Урок № 44

Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів і головні причини економічних коливань. Криза в національній економіці. Перевірна робота

Урок № 45

Тема 2. Безробіття та інфляція як наслідки порушення загальної економічної рівноваги (5 год.)

Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. Оцінка рівня безробіття

Урок № 46

Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне (кон’юнктурне). Повна зайнятість і природне безробіття

Урок № 47

Пояснення безробіття на кейнсіанських та неокласичних засадах

Урок № 48

Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. Оцінка рівня інфляції. Індекс цін і темп інфляції. Види інфляції за ознаками темпу та очікування

Урок № 49

Інфляція за головною причиною виникнення: інфляція попиту, інфляція витрат. Перевірна робота

Урок № 50

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ І СЕМЕСТР - Плани-конспекти уроків по хімії