ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ

Цілі уроку:

– освітня: розглянути особливості ланцюгів живлення і потоку енергії в екосистемах;

– розвивальна: розвивати вміння знаходити взаємозв’язки між об’єктами вивчення та вміння аналітично мислити;

– виховна: виховувати розуміння важливості існування для нашої планети всіх живих організмів, які на ній існують.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схемами колообігу різних елементів в екосистемах, фотографії або рисунки різних екосистем.

Базові поняття і терміни уроку: живлення,

ланцюги живлення, потік енергії, природ – ня умови, сонячна радіація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Що таке популяція?

– Що таке екосистема?

– Які чинники середовища впливають на життєдіяльність тварин?

– Чи існують чинники середовища, які діють тільки в певних середовищах існування тварин?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Кругообіг речовин

– Біологічний кругообіг – це багаторазова участь

хімічних елементів у процесах, які відбуваються в біосфері. Причина кругообігу – обмеженість елементів, з яких складається тіло організмів.

У біосфері відбувається постійний кругообіг елементів, які переходять від організму до організму, у неживу природу і знову до організму. З екологічної точки зору найважливішими є кругообіги речовин, які є основними компонентами живої речовини.

Потік енергії в екосистемах, продуктивність екосистем

У біогеоценозі енергія накопичується у вигляді хімічних зв’язків органічних сполук, синтезованих продуцентами з неорганічних речовин. Далі вона проходить через організми консументів і редуцентів, але при цьому на кожному з трофічних рівнів частково розсіюється у вигляді тепла.

0 Харчовий (трофічний) ланцюг – взаємини між організмами під час перенесення енергії їжі від її джерела (зеленої рослини) через низку організмів, що відбувається шляхом поїдання одних організмів іншими з більш високих трофічних рівнів. Зв’язки між видами в харчовому ланцюзі називають трофічними.

Кожен ланцюг живлення складається з певної кількості видів, тобто окремих ланок. При цьому кожен з цих видів посідатиме в ланцюзі живлення певне місце, або трофічний рівень. На початку ланцюгів живлення зазвичай перебувають продуценти, тобто автотрофні організми. А трофічний рівень консументів (гетеротрофних організмів) визначають тією кількістю ланок, через яку вони дістають енергію від продуцентів.

Так, рослиноїдні тварини посідають трофічний рівень, наступний за продуцентами. Тому їх називають консументами І порядку. Далі йде рівень хижаків, які живляться рослиноїдними видами (консументи II порядку) тощо.

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ

Рис. 50. Комахоїдна тварина

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ

Рис. 51. Травоїдна тварина

ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ

Рис. 52. Хижа тварина

Частина біомаси відмерлих продуцентів (наприклад, листяний опад), яка до цього не була спожита консументами, а також рештки чи продукти життєдіяльності самих консументів (наприклад, трупи, екскременти тварин), є кормовою базою редуцентів. Редуценти дістають необхідну їм енергію, розкладаючи органічні сполуки до неорганічних.

У будь-якому біогеоценозі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а переплітаються між собою. Переплітаючись, різні ланцюги живлення формують трофічну сітку біогеоценозу.

Різні біогеоценози відрізняються за своєю продуктивністю. Є різні ланцюги живлення. Але всім їм властиві певні співвідношення продукції (тобто біомаси з енергією, що витрачаються і запасаються на кожному з трофічних рівнів). Ці закономірності дістали назву правила екологічної піраміди: на кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси й енергії, які запасаються організмами за одиницю часу, значно більші, ніж на наступному (у середньому в 5-10 разів).

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– Що таке ланцюг живлення?

– Що таке колообіг речовин?

– Як відбувається потік енергії в екосистемі?

– Чому до наступної ланки харчового ланцюга переходить не вся енергія?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЛАНЦЮГИ ЖИВЛЕННЯ І ПОТІК ЕНЕРГІЇ - Плани-конспекти уроків по біології