Основні ознаки живого організму

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ВСТУП

Основні ознаки живого організму

Живі організми – це цілісні біологічні системи, здатні до саморегуляції та самовідтворення. У їхньому хімічному складі переважають органічні сполуки: білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти. їх утворюють чотири хімічні елементи: Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген. Біологічні системи постійно самооновлюються: замість хімічних сполук і структур, термін існування яких вичерпаний, утворюються нові.

Кожна біологічна система здатна й до саморегуляції, тобто до регулювання власних життєвих функцій та підтримання сталості свого внутрішнього середовища.

Необхідною умовою існування живих істот є обмін речовин. Живий організм як відкрита система одержує потрібні йому сполуки з навколишнього середовища, виводячи туди кінцеві продукти свого обміну речовин.

Важлива властивість живих організмів – здатність до самовідтворення. Оскільки життя окремого організму як біологічної системи обмежене певним терміном, існування кожного виду забезпечується розмноженням окремих особин.

Фізіологічні властивості живих клітин, які спочатку вивчали на одноклітинних організмах, вважаються властивостями живих істот, необхідними для виконання всіх тих функцій, без яких неможливе життя. Сюди відносять цілий ряд показників, які характеризують життя.

Подразливість виявляється активними реакціями живих організмів на зовнішню дію. Завдяки подразливості організми вибірково реагують на умови навколишнього середовища. Зокрема, реакціями на подразнення можуть бути: провідність, скоротливість, поглинання і засвоєння, секреція, екскреція, дихання, ріст, розмноження, спадковість, диференціація.

Провідність виявляється у виникненні хвилі збудження у зоні впливу подразника та її поширенні по поверхні клітини до елементів її внутрішньої будови. Цей процес супроводжується зміною електричного потенціалу, який піддається вимірюванню.

Скоротливість – це реакція на подразнення, яка виявляється у вкороченні клітини.

Поглинання і засвоєння. Усі клітини мають здатність поглинати поживні речовини своєю поверхнею та використовувати їх.

Секреція – це процес синтезу потрібних організмові сполук і виділення їх (секретування) для використання організму.

Екскреція – це видалення клітиною непотрібних, іноді навіть шкідливих продуктів, які утворюються в результаті метаболізму поживних речовин.

Дихання полягає у поглинанні клітиною кисню, який використовується для окиснення поживних речовин у процесі клітинного дихання і супроводжується звільненням енергії.

Ріст – це приріст маси та розмірів організму до певної межі.

Розмноження клітин звичайно характерне для багатоклітинних організмів; завдяки розмноженню відбувається ріст організму.

Спадковість – властивість перенесення інформації про ознаки організму від батьківської особини до дочірньої. Ця інформація закодована в структурі ДНК.

Диференціація – виникнення відмінностей між однорідними утвореннями в процесі розвитку організму.

Основні ознаки живого організму


Основні ознаки живого організму - Довідник з біології