Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Особливості будови клітин

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

УРОК 6. Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Особливості будови клітин

Освітня мета: сформувати поняття про клітину як біологічну систему, її будову, хімічний склад і різноманітність; розвивати вміння по­рівнювати, аналізувати і узагальнювати знання про клітину.

Основні поняття і терміни: біологічна система, клітина, органели, мемб­рана, цитоплазма, ендоплазматична сітка, рибосоми, комплекс Гольджі, лізосоми, мітохондрії, клітинний центр,

ядро, ядерце.

Обладнання: таблиця “Будова тваринної клітини”, аплікація-муляж клі­тини, відеофільм “Клітина, її будова і функції”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке система?

2. Чим відрізняються між собою природні та штучні системи? Що в них спільного?

3. Чи можна організм людини вважати системою? Чому?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття про біологічні системи. (Розповідь учителя, записи учнів).

Біологічна система – сукупність взаємодіючих гетерогенних елементів, що утворюють цілісний біологічний

об’єкт.

До біологічних систем належать: клітина, тканина, орган, організм, біологічне угруповання тощо.

Концепцію біологічних систем сформулював у 30-х pp. XX ст. австрій­ський біолог Л. фон Берталанфі.

2. Основні властивості біологічних систем. (Пояснення вчителя, за­писи учнів).

Властивості:

А) обмін енергією та інформацією з навколишнім середовищем;

Б) саморегуляція;

В) адаптація;

Г) самовідтворення;

Д) гомеостаз.

3. Біологічна система – відкрита система, яка реалізує незворотні процеси за допомогою енергії навколишнього середовища. (Пояснення вчителя).

4. Організм людини як біологічна система. Клітинна будова організму людини. (Розповідь, записи учнів).

Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Особливості будови клітин

5. Особливості будови клітин людини. (Бесіда з використанням та­блиці, записи учнів, складання таблиці).

Заповнити таблицю у робочих зошитах.

Структурні елементи клітини

Будова

Функції

6. Єдність хімічного складу клітин. Роль елементів та речовин у жит­тєдіяльності клітин. (Самостійна робота учнів).

Заповнити таблиці.

Основні хімічні елементи клітин

Макроелементи

Мікроелементи

Хімічний склад клітин

Неорганічні речовини

Органічні речовини

7. Різноманітність та типи клітин. (Бесіда, записи в учнівських зо­шитах).

Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Особливості будови клітин

В) маса від 10-7 до 10-5 грама.

III. Закріплення знань учнів. (Тести).

І рівень

1. Вкажіть правильну відповідь (“так” чи “ні”):

А) клітина є функціональною одиницею живого організму;

Б) лізосоми беруть участь у поділі клітин;

В) рибосоми виконують енергетичну функцію у клітині;

Г) рибосоми беруть участь у синтезі білка;

Г) до неорганічних речовин клітини належать глюкоза і глікоген;

Д) клітини людини, порівняно з клітинами інших ссавців, не відріз­няються за будовою і функціями;

Е) збільшення розмірів і маси клітин – це розвиток;

Є) органели в клітині містяться у ядрі і цитоплазмі.

2. Виберіть правильну послідовність понять, що відображає організм людини як єдину систему:

А) органи – тканини – організм – клітини – молекули – системи органів;

Б) молекули – тканини – клітини – органи – системи органів;

В) молекули – клітини – тканини – органи – системи органів – організм;

Г) системи органів – тканини – організм – клітини – молекули.

3. Узагальніть поняття:

А) мітохондрії і рибосоми – це…

Б) ДНК і РНК – це…

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Повторити про рослинні і тваринні тканини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Поняття про біологічні системи. Клітинна будова організму людини. Особливості будови клітин - Плани-конспекти уроків по біології