КЛІТИНА – СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ – КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Біологія – універсальний довідник

БУДОВА КВІТКОВОЇ РОСЛИНИ. ФУНКЦІЇ ЇЇ ОРГАНІВ

КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Серед рослин найбільш високоорганізованими є квіткові, або покритонасінні. Ці рослини вивчають на різних рівнях їх біологічної організації: клітини, тканини, органа. Орган – це частина тіла організму, що виконує певну функцію (функції). У рослини є вегетативні органи (від лат. вегетативус – рослинний) – пагін і корінь – генеративні (від лат. генераре – народжувати) – квітка, плід, насіння.

КЛІТИНА – СТРУКТУРНА

І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ

Клітина – це найдрібніша одиниця будь-якого організму, в тому числі і рослинного. Як функціональна одиниця, вона має усі властивості живого: дихає, живиться, їй властивий обмін речовин; клітина виділяє кінцеві продукти обміну, має подразливість і відповідає на зовнішні подразники, здатна до поділу і самовідтворення.

Будова клітини. Живою частиною клітини, яка бере активну участь в обміні речовин, є протопласт (цитоплазма, ядро, пластиди). Протопласт оточений оболонкою (мал. 1).

КЛІТИНА   СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ   КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

Мал. 1. Рослинна клітина:

1 – оболонка;

2 – цитоплазма;

3

– пластиди;

4 – вакуоля;

5 – ядро;

6 – ядерце

Цитоплазма – безбарвна в’язка речовина, яка перебуває в постійному русі. Рух цитоплазми настільки енергійний, наскільки активно функціонує клітина. Важливу роль у життєдіяльності клітини відіграють її структурні компоненти. Структурні компоненти цитоплазми виконують специфічні функції: одні з них відповідають за дихання, інші – за синтез органічних речовин, треті – за виділення речовин (кінцевих продуктів обміну) і т. д. Структурні компоненти цитоплазми називають органелами.

Важливою складовою частиною багатьох органел є мембрана.

Мембрана – це найтонша плівка, в утворенні якої беруть участь білки і жироподобні речовини. Більшість мембранних білків – ферменти, фізіологічно активні речовини, які впливають на хід біохімічних процесів у клітині. З участю ферментів у цитоплазмі постійно щось утворюється або щось руйнується, тому що для цитоплазми характерне постійне самооновлення, яке здійснюється у процесі обміну речовин.

Значне місце у цитоплазмі займає вакуоля (або вакуолі). Вони складають 70-90% загального об’єму дорослої клітини. Вакуоля оточена мембраною-тонопластом і заповнена клітинним соком – розчином різних органічних речовин (глюкози, сахарози, ферментів, пігментів і ін.) і неорганічних (води, мінеральних солей). Поверхневу цитоплазматичну мембрану, що прилягає до оболонки, називають плазмалемою.

Важливу роль у клітині відіграє ядро – носій ознак і властивостей клітини і всього організму. Через цю органелу здійснюється передача спадкової інформації від клітини до клітини, від материнського організму до дочірнього. Крім того, ядро – центр керування життєвими процесами, що протікають у клітині.

Ядро занурене в цитоплазму і на поверхні має оболонку з двох мембран: зовнішньої і внутрішньої. Ядерна оболонка пронизана отворами – порами. Зовнішня мембрана безпосередньо переходить у систему мембран цитоплазми. У ядрі знаходяться хромосоми (від грец. хромос – колір і сома – тіло) і щільніші утворення – ядерця. Кількість хромосом для кожного виду є сталою (наприклад, 20 – у кукурудзи, 108 – у хвоща польового). У них записано спадкові якості організму. Хромосоми і ядерця занурені в ядерний сік.

Двомембранними органелами клітини, крім ядра, є пластиди. Вони різні за кольором і функціями. Зелені пластиди називаються хлоропластами (від грец. хлорос – зелений і пластос – утворений), жовто-оранжеві або червоні – хромопласти (від грец. хрома – фарба), безколірні – лейкопласти (від грец. лейкос – білий). Колір хлоропластів зумовлений наявністю зеленого пігменту хлорофілу. Крім нього у хлоропластах є каротин і ксантофіл – пігменти жовто-оранжевого кольору. Каротин і ксантофіл визначають колір хромопластів. Лейкопласти позбавлені барвних речовин.

До складу рослинної клітини входять органічні і неорганічні речовини. Серед органічних речовин найбільш важливі білки, вуглеводи, жири, нуклеїнові кислоти (від лат. нуклеус – ядро; дослівно ядерні кислоти). З неорганічних речовин у живій активно функціонуючій клітині міститься багато води (70-95%) і обов’язково присутні мінеральні солі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КЛІТИНА – СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ – КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ - Довідник з біології