Розв’язування типових задач – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 18.7. Розв’язування типових задач

Задача 1. Як можна добути анілін, виходячи з метану і не використовуючи інші органічні сполуки? Зазначте умови перебігу реакцій.

Розв’язання. Проводячи піроліз метану, можна добути ацетилен:

T

2СН4 -> С2Н2 + ЗН2.

При наявності вугільного каталізатора з ацетилену можна добути бензол:

Розвязування типових задач   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Під дією нітруючої суміші (суміш концентрованих

нітратної та сульфатної кислот) на бензол утворюється нітробензол:

Розвязування типових задач   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

З нітробензолу можна добути анілін за реакцією Зініна, використовуючи як відновник судьфід амонію, залізо у кислому середовищі або водень за наявності каталізаторів, наприклад:

Розвязування типових задач   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Задача 2. Який об’єм 15%-го розчину гідроксиду калію (густина 1,14 г/мл) потрібний для нейтралізації амінооцтової кислоти, добутої з 12,8 г карбіду кальцію.

Розв’язання. Складаємо рівняння реакцій синтезу амінооцтової кислоти з карбіду кальцію:

А) одержання ацетилену з карбіду кальцію:

СаС2 + 2Н2O

-> Са(ОН2) + С2Н2;

Б) одержання ацетальдегіду (реакція Кучерова):

Нg2+

С2Н2 + Н2O -> СН3СОН;

В) окиснення ацетальдегіду будь-яким окисником:

СН3СОН + -> СН3СООН;

Г) хлорування оцтової кислоти:

СН3СООН + Сl2 -> СlСН2СООН + НСl;

Д) взаємодія хлороцтової кислоти з аміаком:

СlСН2СООН + 2NH3 -> H2NCH2COOH + NH4Cl. Визначаємо кількість речовини СаС2:

Розвязування типових задач   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Із рівнянь реакцій а-д випливає, що

N(H2NCH2COOH) = n(СаС2); n(H2NCH2COOH) = 0,2 моль.

З рівняння реакції нейтралізації кислоти:

H2NCH2COOH + КОН -> H2NCH2COOK + Н2О випливає, що

N(КОН) = n(H2NCH2COOH); n(КОН) = 0,2 моль.

Обчислюємо масу потрібного КОН:

M(КОН) = n(КОН) ∙ M (КОН); М(КОН) = 0,2 ∙ 56 = 11,2 (г). Обчислюємо масу і об’єм розчину гідроксиду калію:

Розвязування типових задач   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Задача 3. Є розчин фенолу і аніліну в бензолі (масова частка фенолу в розчині становить 4,4 %, аніліну – 7,2%). Обчисліть масу розчину брому, яку треба взяти для бромування зразка вихідного розчину масою 350 г. Масова частка брому в розчині дорівнює 2 %.

Розв’язання. З бромом у присутності каталізаторів реагують фенол і анілін:

Розвязування типових задач   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Обчислюємо маси і кількості речовин фенолу і аніліну в розчині:

Розвязування типових задач   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Визначаємо кількість речовини молекулярного брому, необхідного для здійснення реакцій (а) і (б). З рівняння реакцій (а) випливає:

Nа(Вr2) = 3 ∙n(фенолу); nа(Вr2) = 3 ∙ 0,164 = 0,492 (моль).

Виходячи з рівняння (б), записуємо:

Nб(Вr2) = 3 ∙ n(аніліну); nб(Вr2) = 3 ∙ 0,271 = 0,813 (моль).

Обчислюємо загальну кількість речовини молекулярного брому, необхідного для реакцій (а) і (б):

N(Вr2) = nа(Вr2)+nб(Вr2);

N(Вr2)=0,492 + 0,813 = 1,305 (моль).

Обчислюємо масу брому і розчину брому, необхідних для реакції:

M(Вr2) = n(Вr2) ∙ М (Вr2); m(Вr2) = 1,305 ∙ 160 = 208,8 (г);

Розвязування типових задач   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розв’язування типових задач – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ - Довідник з хімії