Тематична контрольна робота з теми “Органічні сполуки”

Тема 3

НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Урок 61

Тема уроку. Тематична контрольна робота з теми “Органічні сполуки”

Цілі уроку: узагальнити й скоригувати знання учнів з теми “Органічні сполуки”; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форма роботи: письмова самостійна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова

контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

III. Домашнє завдання

Підготувати

повідомлення про значення хімії в життєдіяльності людини.

Варіант І

1. Денатурація білків – це реакція руйнування структури:

А) первинної;

Б) вторинної;

В) вторинної та третинної.

2. Укажіть серед наведених сполук естер:

А) C2H5 – OH;

Б) CH3 – CH2 – CH – COOH;

В) CH3 – COOC2H5;

Г) (C6H10O5)n.

3. Вторинна структура білка зумовлена…

4. Установіть відповідність.

1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH А. 1-бутанол

2. CH3 – COOC4H9 Б. ?-амінобутанова кислота

3. CH3 – CH2 – CH(NH2)-COOH В. Бутиловий естер оцтової кислоти

5. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

А) аміно – й гідроксильна;

Б) карбоксильна й гідроксильна;

В) аміно – й карбоксильна.

6. Нуклеїнові кислоти – це:

А) природні полімери;

Б) штучні полімери;

В) мономери для синтезу білка.

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул гліцину й молекули серину.

8. Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Бутанол Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки бутанова кислота Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки 2-хлорбутанова кислота Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки 2-амінобутанова кислота

10. Обчисліть масу тринітроцелюлози, яку можна одержати із целюлози масою 32 г, якщо масова частка виходу продукту становить 97 %.

Варіант ІІ

1. Вторинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

А) пептидних;

Б) водневих;

В) дисульфідних.

2. Укажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

А) CH3 – CH(NH2) – COOH;

Б) CH3 – CH2 – CH(OH) – COOH;

В) CH3 – CH2 – CH2 – COOH;

Г) CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH.

3. Первинна структура білка зумовлена…

4. Установіть відповідність.

1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH А. Амінооцтова кислота

2. CH3 – COOC5Hn11 Б. 2-пентанол

3. CH2(NH2) – COOH В. Пентиловий естер оцтової кислоти

5. Денатурація білка відбувається під дією:

А) води;

Б) кислот;

В) радіації.

6. Нуклеотид складається із залишків:

А) вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

Б) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

В) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, сульфатної кислоти.

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з молекули аланіну і двох молекул гліцину.

8. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Етанол Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки етанова кислота Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки хлоретанова кислота Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки аміноетанова кислота

10. Обчисліть масу капронового волокна, яке можна одержати в результаті поліконденсації 6-аміногексанової кислоти масою 48,4 г, якщо вихід продукту реакції становить 94 %.

Варіант ІІІ

1. Укажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків:

А) – OH, – SH;

Б) – NH2, – COOH;

В) – NH2, – OH.

2. Укажіть серед наведених сполук амінокислоту:

А) NH2 – CH2 – CH2 – COOH;

Б) CH3 – COOC2H5;

В) CH3 – CH2- CH – COOH;

Г) CH3 – NH2.

3. Третинна структура білка зумовлена…

4. Установіть відповідність.

1. CH3 – CH2 – CH2 – OH А. 2-амінопропанова кислота

2. CH3 – CH2 – COOC2H5 Б. 2-пропанол

3. CH3 – CH(NH2) – COOH В. Етиловий естер пропанової кислоти

5. Для визначення пептидних зв’язків у молекулах білків використовують:

А) біуретову реакцію;

Б) гідроліз;

В) реакцію гідрування.

6. Функція нуклеїнових кислот в організмі людини полягає:

А) у забезпеченні енергією;

Б) у забезпечення живлення;

В) у зберіганні й реалізації генетичної інформації.

7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул аланіну й молекули гліцину.

8. Обчисліть масу хлороцтової кислоти, що прореагувала з амоніаком, якщо в результаті одержали 28 г амінооцтової кислоти.

9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

Пропанол Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки пропанова кислота Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки 2-бромпропанова кислота Тематична контрольна робота з теми Органічні сполуки 2-амінопропанова кислота

10. Обчисліть масу целюлози триацетату, одержаної в результаті етерифікації целюлози масою 48,6 г, якщо масова частка виходу продукту становить 84 %.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тематична контрольна робота з теми “Органічні сполуки” - Плани-конспекти уроків по хімії