Значення та завдання бухгалтерського обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1.4. Значення та завдання бухгалтерського обліку

Історично бухгалтерський облік, як вид господарського обліку склався приблизно в XIII-XIV ст. в період розвинутого феодалізму. Зміст, система показників та значення бухгалтерського обліку постійно змінювались та удосконалювались на різних етапах розвитку суспільства. Сама система показників бухгалтерського обліку визначається як вимогами оперативного управління підприємством,

так і державою. В значній кількості країн регламентується державою лише фінансовий облік. В Україні, з прийняттям 16 липня 1999 року Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, також почалось регламентування лише фінансового обліку. Управлінський облік із 2000 року державою не регламентується і визначається потребами господарюючого суб’єкта.

Роль та завдання бухгалтерського обліку визначаються як з точки зору держави, так і підприємства. Так, основна мета роботи підприємства – одержання прибутку. Для досягнення цієї мети на підприємстві завжди має бути необхідна оперативна інформація

про наявні матеріальні й грошові ресурси, кадрове забезпечення, а також їх рух у процесі виробництва та реалізації продукції. Для одержання цієї інформації використовуються дані бухгалтерського обліку. Ці ж дані використовують з метою раціонального і цільового використання наявних ресурсів, контролю за їх збереженням, для співставлення витрат та результатів. Держава використовує інформацію, одержану з бухгалтерського обліку підприємств, для контролю за сплатою податків, а також прийняття управлінських рішень на державному рівні.

Отже, бухгалтерський облік виконує три головні функції: облікову (інформаційну), контрольну та аналітичну. Інформаційна роль бухгалтерського обліку являє собою одну з функціональних підсистем, що забезпечують зворотний зв’язок у всій системі управління. Бухгалтерський облік формує інформацію про рух матеріальних та грошових коштів, їх склад, про кадри та забезпечує систему управління на господарському та зовнішньому рівнях. Контрольна функція сприяє схороні власності підприємства та забезпечує надходження коштів у державний та місцеві бюджети і фонди. Контрольна функція бухгалтерського обліку важлива не лише сама по собі, а і як засіб економічної дії на якість роботи підприємства. Це означає, що бухгалтерський облік повинен не лише сигналізувати про недоліки в роботі, нераціональне використання ресурсів, але і, шляхом відповідної організації облікової служби, забезпечити недопущення негативних явищ.

На господарському рівні аналіз інформації дає змогу приймати рішення з розвитку і удосконалення виробництва, зниження витрат.

Зовнішня інформація дає змогу державі приймати рішення на макрорівні з метою стимулювання окремих виробництв, розвитку регіонів та країни в цілому, вирішення фіскальних проблем (забезпечення надходжень в бюджет і фонди необхідних коштів).

Таким чином, найбільш важливу та першочергову роль бухгалтерський облік відіграє в інформаційному забезпеченні виробництва і є складовою системи управління виробництвом. Головне ж завдання бухгалтерського обліку, яке з цього витікає – забезпечення достовірною і своєчасною інформацією для прийняття рішень управлінськими структурами підприємства та зовнішніми користувачами.

Важливість функцій вимагає й постійного удосконалення бухгалтерського обліку.

Оцінюючи інформацію, яку видає будь-яка система звітності, необхідно дотримуватись наступних критеріїв:

– інформація має бути корисною для досягнення поставленої мети;

– вона має бути достатньою, щоб нею могли користуватись багато користувачів для багатьох цілей;

– вона має бути своєчасною. Загальна концепція інформаційних технологій і, в тому числі у бухгалтерському обліку, базується на тезі – вирішальним фактором для будь-якого підприємства є представлення відповідної інформації відповідним особам у відповідний момент часу. Важливі актуальні записи, а не закриті місяць чи тиждень назад;

– вона має допомагати при плануванні, контролі й виробленні рішень;

– вона має бути легкою для розуміння;

– вона має бути економічною;

– вона має бути сумісною;

– бухгалтерія повинна давати ту інформацію, яка відноситься до справи;

– вона має вказувати витрати на виробництво товарів й інші функціональні витрати;

– вона повинна дозволяти виробляти інформацію Згідно з урядовими постановами.

Важлива роль бухгалтерського обліку, важливість виконуваних бухгалтерським обліком функцій вимагають його постійного удосконалення. На даному етапі одним з першочергових завдань в організації бухгалтерського обліку є впровадження прогресивних форм обліку, заснованих на використанні комп’ютерних технологій.

Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” визначено, що “метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Значення та завдання бухгалтерського обліку - Бухгалтерський облік